025.Przekaz.pdf

(88 KB) Pobierz
PRZEKAZ 25
PRZEKAZ 25
ZASTĘPY POSŁAŃCÓW PRZESTRZENI
Z astępy Posłańców Przestrzeni zajmują miejsce środkowe w rodzinie
Nieskończonego Ducha. Te wszechstronne istoty działają jako ogniwo
łącznikowe, pomiędzy wyższymi osobowościami a duchami usługującymi.
Zastępy posłańców obejmują następujące klasy istot niebiańskich:
1. Servitale Havony.
2. Wszechświatowi Rozjemcy.
3. Doradcy Proceduralni.
4. Opiekunowie Zapisów w Raju.
5. Niebiańscy Kronikarze.
6. Morontiańscy Towarzysze.
7. Rajscy Towarzysze.
Jedynie trzy, spośród siedmiu wymienionych tu grup – servitale, rozjemcy i
Morontiańscy Towarzysze – są jako tacy stworzeni; pozostała czwórka
reprezentuje poziomy osiągnięć klas anielskich. Zastępy posłańców rozmaicie
służą we wszechświecie wszechświatów, zgodnie ze swą wrodzoną naturą i
osiągniętym statusem, zawsze jednak podlegają kierownictwu tych, co rządzą
domeną, do której są przydzieleni.
1. SERVITALE HAVONY
Te „istoty pośrednie” wszechświata centralnego, choć nazywane Servitalami,
nie są posługującymi w jakimkolwiek służebnym znaczeniu tego słowa. W
świecie duchowym nie istnieje coś takiego jak praca służebna; cała służba jest
uświęcona i radosna, tak samo wyższe klasy istot nie patrzą z góry na niższe
klasy egzystencji.
Servitale Havony są rezultatem wspólnej działalności stwórczej Siedmiu
Duchów Nadrzędnych oraz ich towarzyszy, Siedmiu Najwyższych
Dyspozytorów Mocy. Taka stwórcza współpraca zbliża się bardzo do modelu
rozmnażania długiej listy klasy podwójnej we wszechświatach ewolucyjnych,
rozciągającej się od stworzenia Gwiazdy Jasnej i Porannej, dzięki związkowi
Syna Stwórcy-Stwórczego Ducha, w dół, do rozmnażania seksualnego na
światach, takich jak Urantia.
Wielka jest liczba Servitali i cały czas stwarzani są nowi. Pojawiają się w
grupach po tysiąc, w trzecim momencie po zgromadzeniu Duchów
Nadrzędnych oraz Najwyższych Dyspozytorów Mocy, w ich wspólnym rejonie
położonym w odległym, północnym sektorze Raju. Na każdych czterech
Servitali, jeden jest typu bardziej materialnego niż pozostali, znaczy to, że z
każdego tysiąca, siedemset pięćdziesiąt jest typu prawdziwie duchowego, ale
dwieście pięćdziesiąt ma naturę częściowo materialną. Te czwarte istoty
niejako istotami klasy materialnej (materialnej w rozumieniu Havony) i bardziej
przypominają dyspozytorów mocy niż Duchy Nadrzędne.
W związkach osobowych element duchowy góruje nad materialnym, nawet
jeśli teraz na Urantii wydaje się, że jest inaczej; a przy stwarzaniu Servitali
Havony panują prawa dominacji ducha, ustalona proporcja daje trzy istoty
duchowe na jedną częściowo materialną.
Nowo stwarzani Servitale, wraz z nowo pojawiającymi się Przewodnikami
Absolwentów, przechodzą szkolenie, które starsi przewodnicy stale prowadzą na
każdej z siedmiu orbit Havony. Servitale są potem przydzielani do tych
czynności, do których najlepiej się nadają a skoro jest ich dwa typy – duchowy i
częściowo materialny – niewiele jest ograniczeń w zakresie pracy, jaką mogą
wykonywać te wszechstronne istoty. Grupy wyższe albo duchowe, są
przydzielane wybiórczo do służb Ojca, Syna i Ducha oraz do pracy
wykonywanej przez Siedem Duchów Nadrzędnych. Od czasu do czasu są oni
rozsyłani w znacznej liczbie do służby na światach nauczania, okrążających sfery
zarządu siedmiu superwszechświatów. Światy te poświęcone są końcowemu
nauczaniu i kulturze duchowej wznoszących się dusz czasu, przygotowujących
się do awansu na orbity Havony. Zarówno servitale duchowi, jak ich bardziej
materialni bracia, wyznaczani są na asystentów i towarzyszy Przewodników
Absolwentów; pomagają im i nauczają różne klasy wznoszących się istot, które
dotarły do Havony i które próbują dotrzeć do Raju.
Servitale Havony i Przewodnicy Absolwentów pracują z niedoścignionym
poświęceniem i są głęboko ze sobą związani, przywiązanie takie, podczas gdy
jest duchowe, możecie zrozumieć jedynie przez porównanie go z fenomenem
ludzkiej miłości. Separacja Servitali od przewodników jest pełna boskiego
patosu, co się często zdarza, gdy Servitale wysyłani są na misje poza granice
wszechświata centralnego; ale idą na te misje z radością, nie ze smutkiem. Pełna
satysfakcji radość z pełnienia doniosłego obowiązku jest tym uczuciem istot
duchowych, które przesłania wszystko. Nie ma miejsca na smutek, w obliczu
świadomości dobrego spełnienia boskiego obowiązku. I kiedy wznosząca się
dusza człowiecza stoi przed Najwyższym Sędzią, decyzja o wiecznej doniosłości
nie jest wydawana na podstawie sukcesów materialnych, czy osiągnięć
ilościowych; werdykt, rozbrzmiewający przez wysokie sądy, oznajmia: «Dobrze,
sługo dobry i wierny , byłeś wierny w rzeczach niewielu, teraz postawię cię
władcą nad rzeczywistościami wszechświata”.
Servitale Havony, w służbie superwszechświatowej, zawsze przydzielani są do
tej domeny, której przewodniczy Duch Nadrzędny, jakiego najbardziej
przypominają w ogólnych i specjalnych prerogatywach duchowych. Służą oni
tylko na światach edukacyjnych, otaczających stolice siedmiu
superwszechświatów a w ostatnim raporcie Uversy wykazane jest, że prawie 138
miliardów Servitali służyło na jej 490 satelitach. Pełnią oni tutaj niezliczoną ilość
funkcji, związanych z pracą na światach edukacyjnych, mieszczących
superuniwersytety superwszechświata Orvontonu. Są tutaj waszymi
towarzyszami; zeszli w dół z następnego stopnia waszej egzystencji, aby uczyć
się o was i inspirować was rzeczywistością oraz pewnością waszej ostatecznej
promocji z wszechświatów czasu do domen wieczności. W tych kontaktach
Servitale zdobywają doświadczenie, przygotowujące ich do służenia
wznoszącym się istotom czasu, tak bardzo pomocne w ich dalszej pracy na
orbitach Havony w charakterze towarzyszy Przewodników Absolwentów, albo
jako transponowanych Servitali w charakterze samych Przewodników
Absolwentów.
2. WSZECHŚWIATOWI ROZJEMCY
Na każdego stworzonego Servitala Havony powołanych zostaje do bytu
siedmiu Wszechświatowych Rozjemców, po jednym w każdym
superwszechświecie. To stwórcze urzeczywistnienie odbywa się przy pomocy
konkretnej, superwszechświatowej techniki zwierciadlanej reakcji na procesy
zachodzące w Raju.
Na światach zarządu siedmiu superwszechświatów funkcjonuje siedem
odzwierciedleń Siedmiu Duchów Nadrzędnych. Przedstawienie natur Duchów
Zwierciadlanym materialnym umysłom jest trudnym zadaniem. Są to
prawdziwe osobowości, jednak każdy członek tej superwszechświatowej grupy
doskonale odzwierciedla tylko jednego z Siedmiu Duchów Nadrzędnych. Kiedy
Duchy Nadrzędne łączą się z dyspozytorami mocy, aby stworzyć grupę Servitali
Havony, zawsze występuje równoczesne zogniskowanie na jednym z Duchów
Zwierciadlanych w każdym superwszechświecie i natychmiast pojawia się na
światach zarządów superkreacji równa liczba, w pełni dojrzałych
Wszechświatowych Rozjemców. Jeśli przy stwarzaniu servitali, Siódmy Duch
Nadrzędny przejąłby inicjatywę, tylko Duch Zwierciadlany siódmego porządku
byłby brzemienny rozjemcami; i równocześnie ze stworzeniem tysiąca Servitali
typu orvontonowego, tysiąc rozjemców siódmej klasy pojawiłby się w stolicy
każdego superwszechświata. W takich wypadkach, odzwierciedlających
siedmioraką naturę Duchów Nadrzędnych, stworzonych zostaje siedem klas
rozjemców, służących w każdym superwszechświecie.
Rozjemcy, o statusie przedrajskim, nie służą na przemian w różnych super-
wszechświatach, ograniczeni są tylko do swego, rodzimego segmentu kreacji.
Zatem każdy superwszechświatowy korpus Rozjemców, obejmujący jedną
siódmą każdej stworzonej klasy, spędza długi czas pod wpływem jednego z
Duchów Nadrzędnych, przy czym wpływy innych tu nie działają, dlatego, że
kiedy wszystkie siedem jest odzwierciedlane w stolicach superwszechświatów,
tylko jeden z nich dominuje w każdej superkreacji.
Każda z siedmiu superkreacji jest aktualnie zdominowana przez jednego
Ducha Nadrzędnego, który przewodniczy jej przeznaczeniu. Każdy
superwszechświat staje się tym samym gigantycznym lustrem,
odzwierciedlającym istotę i charakter nadzorującego go Ducha Nadrzędnego i
wszystko to rozciąga się dalej, na każdy podległy wszechświat lokalny, dzięki
obecności i działaniu Stwórczych Matek Duchów. Wpływ tego otoczenia na
rozwój ewolucyjny jest tak przemożny, że rozjemcy, na swych misjach
postsuperwszechświatowych, przejawiają zbiorowo czterdzieści dziewięć
empirycznych punktów widzenia, albo wnikliwości, każdy pod nieco innym
kątem – tym samym niekompletny – ale wszystkie razem uzupełniają się i razem
dążą do ogarnięcia okręgu Najwyższości.
W każdym superwszechświecie Wszechświatowi Rozjemcy są z natury
osobliwie podzieleni na grupy, po czterech i są to związki, w których ciągle służą.
W każdej grupie są trzy osobowości duchowe i jedna częściowo materialna,
podobnie jak czwarta istota u servitali. Taki kwartet stanowi komisję rozjemczą
a zorganizowany jest następująco:
1. Sędzia-arbiter . Jest on jednomyślnie wyznaczany przez pozostałych trzech,
jako najbardziej kompetentny i najlepiej nadający się do działania jako sędzia-
szef grupy.
2. Duch-adwokat . Jest on mianowany przez sędziego-arbitra, aby
przedstawiać dowody i zabezpieczać prawa wszystkich osobowości, uwikłanych
w jakąkolwiek sprawę, przydzieloną komisji rozjemczej do rozstrzygnięcia.
3. Boski wykonawca . Rozjemca, który z racji swej natury nadaje się do
nawiązywania kontaktu z istotami materialnymi danych domen i do
egzekwowania decyzji komisji. Boscy wykonawcy, stanowiący czwartą, niby-
materialną istotę, są prawie, choć niezupełnie, widzialni dla ograniczonego
wzroku gatunku śmiertelnego.
4. Protokolant . Pozostały członek komisji zostaje automatycznie
protokolantem, urzędnikiem trybunału. Sprawdza, czy wszystkie zapisy są
właściwie przygotowane dla archiwów superwszechświata i rejestrów
wszechświata lokalnego. Jeśli komisja działa na świecie ewolucyjnym,
przygotowywany jest trzeci raport, z pomocą wykonawcy, dla materialnych
zapisów rządu systemu sprawującego jurysdykcję.
W czasie sesji komisja działa w grupie trzyosobowej, ponieważ w czasie
rozpatrywania adwokat jest oddzielony od komisji, a tylko przy zakończeniu
sprawy bierze udział w formułowaniu werdyktu. Stąd komisje takie zwane są
czasami arbitrażowe trio.
Rozjemcy są bardzo cenieni dzięki swym zasługom, wnoszonym w płynne
funkcjonowanie wszechświata wszechświatów. Przemierzają przestrzeń w
seraficznym tempie potrójnej prędkości, działają dla światów jako sądy
objazdowe, komisje zajmujące się szybkim orzecznictwem w drobnych
problemach. Gdyby nie było tych objazdowych i wyjątkowo rzetelnych komisji,
trybunały
byłyby
beznadziejnie
przeładowane
drobnymi
nieporozumieniami danych domen.
Tria arbitrażowe nie orzekają spraw o wiecznym znaczeniu; dusza, wieczne
perspektywy istot czasu, nigdy nie są narażone na niebezpieczeństwo w wyniku
ich działania. Rozjemcy nie mieszają się do spraw, wykraczających poza
doczesny byt i kosmiczne dobro istot czasu. Jednak, kiedy komisja raz zarządzi
orzeczenie problemu, jej zarządzenia są ostateczne i zawsze jednomyślne; nie
ma odwołania od decyzji sędziego-arbitra.
3. SZEROKI ZAKRES SŁUŻBY ROZJEMCÓW
Rozjemcy mają swój zarząd w stolicy tego superwszechświata, w którym
działają, gdzie również utrzymywany jest ich główny korpus rezerwowy. Ich
wtórne rezerwy znajdują się w stolicach wszechświatów lokalnych. Młodsi i
mniej doświadczeni członkowie komisji zaczynają swą służbę na niższych
sfer
Zgłoś jeśli naruszono regulamin