020.Przekaz.pdf

(76 KB) Pobierz
PRZEKAZ 20
PRZEKAZ 20
RAJSCY SYNOWIE BOGA
S ynów Boga, działających w superwszechświecie Orvontonie, zalicza się do trzech głównych
grup:
1. Zstępujący Synowie Boga.
2. Wznoszący się Synowie Boga.
3. Utrójcowieni Synowie Boga.
Zstępujące klasy synostwa obejmują osobowości powstałe bezpośrednio aktem boskiego
stworzenia. Wznoszący się synowie, tacy jak istoty śmiertelne, osiągają ten sam status przez
empiryczny udział w stwórczej procedurze, zwanej ewolucją. Utrójcowieni Synowie są grupą
istot o złożonym pochodzeniu, obejmującą wszystkie istoty objęte Rajską Trójcą, nawet, jeśli nie
pochodzą bezpośrednio od Trójcy.
1. ZSTĘPUJĄCY SYNOWIE BOGA
Wszyscy zstępujący Synowie Boga posiadają wysokie, boskie pochodzenie. Poświęcają się oni
służbie zstępowania, działają na światach i w systemach czasu i przestrzeni, ułatwiając tam
postęp we wspinaczce do Raju niskim istotom ewolucyjnego pochodzenia, wznoszącym się
synom Boga. Istnieją liczne klasy zstępujących Synów a siedem owych klas opisanych będzie w
tych narracjach. Synowie, którzy wywodzą się od Bóstw, przebywających na centralnej Wyspie
Światłości i Życia, zwani są Rajskimi Synami Boga i posiadają trzy następujące klasy:
1. Synowie Stwórcy – Michałowie.
2. Synowie-Arbitrzy – Avonale.
3. Nauczyciele-Synowie Trójcy – Daynale.
Pozostałe cztery klasy zstępującego synostwa znane są jako Synowie Boga wszechświata
lokalnego:
4. Synowie Melchizedecy.
5. Synowie Vorondadecy.
6. Synowie Lanonandecy.
7. Nosiciele Życia.
Melchizedecy są wspólnym potomstwem Syna Stwórcy z wszechświata lokalnego,
Stwórczego Ducha i Ojca Melchizedeka. Zarówno Vorondadecy jak i Lanonandecy zostali
powołani do bytu przez Syna Stwórcy i jego towarzyszkę, Stwórczego Ducha. Vorondadecy
najlepiej są znani jako Najwyżsi Ojcowie Konstelacji; Lanonandecy jako Władcy Systemu i
Książęta Planetarni. Trojaka klasa Nosicieli Życia została powołana do bytu przez Syna Stwórcy
i Stwórczego Ducha, w połączeniu z jednym z trzech Pradawnych Czasu, sprawujących
jurysdykcję nad superwszechświatem. Natura i działalność Synów Boga z wszechświata
lokalnego jest znacznie lepiej zobrazowana w tych przekazach, które zajmują się zagadnieniami
kreacji lokalnych.
Pochodzenie Rajskich Synów Boga jest trojakie: Synowie pierwszej klasy, albo Synowie
Stwórcy, powoływani są do istnienia przez Ojca Uniwersalnego i Wiecznego Syna, Synowie
drugiej klasy, albo Synowie-Arbitrzy, są dziećmi Wiecznego Syna i Nieskończonego Ducha;
Nauczyciele-Synowie Trójcy są potomstwem Ojca, Syna i Ducha. Z punktu widzenia służby,
czczenia i modlitwy, Rajscy Synowie są jak jeden, ich duch jest jeden a ich działalność jest
identyczna, gdy idzie o jakość i doskonałość.
Tak jak rajska klasa Czasu okazała się boskimi administratorami, tak klasa Rajskich Synów
objawiła się jako niebiańscy opiekunowie, którzy stwarzają, służą, obdarzają, sądzą, nauczają i
objawiają prawdę. We wszechświecie wszechświatów zakres ich działalności rozciąga się od
obrzeży wiecznej Wyspy aż do zamieszkałych światów czasu i przestrzeni; we wszechświecie
centralnym i superwszechświatach spełniają oni różnorodne posługi, nieujawnione w tych
narracjach. Zorganizowani są rozmaicie, w zależności od natury i miejsca ich służby, ale we
wszechświecie lokalnym zarówno Synowie-Nauczyciele jak i Arbitrzy służą pod kierunkiem
Syna Stwórcy, zarządzającego daną domeną.
Synowie Stwórcy wydają się posiadać wyposażenie duchowe, skoncentrowane w ich osobach,
które kontrolują i którym mogą obdarzać, tak jak to zrobił wasz własny Syn Stwórcy, kiedy wylał
swego ducha na wszystkie ciała śmiertelne na Urantii. Każdy Syn Stwórcy jest wyposażony, we
własnej domenie, w taką duchową moc przyciągającą; uświadamia on sobie osobiście każde
działanie i każde uczucie każdego zstępującego Syna Boga, służącego w jego domenie. Jest to
Boskie odbicie, kopia we wszechświecie lokalnym, tej absolutnej duchowej mocy przyciągającej
Wiecznego Syna, która umożliwia mu dotarcie do wszystkich jego Rajskich Synów,
ustanowienie i utrzymywanie kontaktu z nimi, bez znaczenia gdzie mogą się znajdować w całym
wszechświecie wszechświatów.
Rajscy Synowie Stwórcy, podczas swej zstępującej służby opieki i obdarzenia, działają nie
tylko jako Synowie, ale po ukończeniu ich misji obdarzających każdy z nich działa jako Ojciec
stworzonego przez siebie wszechświata, podczas gdy inni Synowie Boga kontynuują tę służbę
obdarzania i wywyższania duchowego, której celem jest pozyskanie planet, jedna po drugiej, dla
dobrowolnego uznania miłości pełnej władzy Ojca Uniwersalnego. Działalność taka osiąga swój
punkt kulminacyjny, kiedy istoty stworzone poświęcają się czynieniu woli Rajskiego Ojca oraz
gdy planeta zostaje lojalna wobec panowania we wszechświecie jego Syna Stwórcy.
W siedmiorakim Synu Stwórcy, Stwórca i stworzony są na zawsze połączeni w
wyrozumiałym, pełnym sympatii i miłosierdzia związku. Cała klasa Michała – Synowie Stwórcy
– jest tak niepowtarzalna, że rozważanie natury i działalności tych Synów będzie treścią
następnego przekazu z tej grupy, podczas gdy niniejsza narracja zajmować się będzie głównie
dwoma pozostałymi klasami rajskiego synostwa: Synami-Arbitrami i Nauczycielami-Synami
Trójcy.
2. SYNOWIE-ARBITRZY
Za każdym razem, kiedy oryginalna i absolutna idea istoty, wyrażona przez Wiecznego Syna,
jednoczy się z nowym i boskim ideałem kochającej służby, wyobrażonym przez Nieskończonego
Ducha, stwarzany jest nowy i oryginalny Syn Boga, Rajski Syn-Arbiter. Synowie ci są klasą
Avonali, w odróżnieniu od klasy Michała – Synów Stwórcy. Choć nie są oni stwórcami w sensie
osobistym, są blisko związani z Michałami w całej ich działalności. Avonale są planetarnymi
opiekunami i sędziami, urzędnikami sprawującymi władzę sędziowską nad domenami czasu-
przestrzeni, dla wszystkich gatunków, dla wszystkich światów i we wszystkich wszechświatach.
Mamy powody wierzyć, że całkowita liczba Synów-Arbitrów w wielkim wszechświecie
wynosi około miliarda. Jest to klasa samorządna, kierowana przez swoją najwyższą radę w Raju,
składającą się z doświadczonych Avonali, wybranych spośród ich służb we wszystkich
wszechświatach. Jednak kiedy Avonale są przydzieleni i oddelegowani do wszechświata
lokalnego, służą pod kierownictwem Syna Stwórcy tej domeny.
Avonale są Rajskimi Synami, służącymi we wszechświatach lokalnych i obdarzającymi sobą
indywidualne planety. I skoro każdy Syn Avonal ma niepowtarzalną osobowość, skoro nie ma
dwóch takich samych, ich praca jest indywidualnie unikalna w tych domenach, gdzie
przebywają, gdzie często wcielają się w formę ciała śmiertelnego a czasem się rodzą z ziemskich
matek na światach ewolucyjnych.
W dodatku do swojej służby na wyższych poziomach administracyjnych, Avonale pełnią
trojakie funkcje na światach zamieszkałych:
1. Czynności sędziowskie . Avonale działają na zakończenie planetarnych systemów
sprawiedliwości. Z biegiem czasu dziesiątki a nawet setki takich misji może być przeprowadzone
na każdym, indywidualnym świecie a Avonale mogą iść do tych samych, czy jakichś innych
światów, niezliczoną ilość razy, jako kończący system sprawiedliwości wyzwoliciele śpiących
przetrwałych istot.
2. Misje arbitrażowe . Odwiedziny planetarne tego typu następują zazwyczaj przed
przybyciem Syna obdarzającego. Podczas takiej misji Avonal pojawia się na danym świecie jako
dorosła osoba, dzięki technice wcielenia, nie obejmującej ziemskich narodzin. Po tej pierwszej i
zazwyczaj arbitrażowej wizycie, Avonale mogą służyć wiele razy na stanowisku arbitrażowym na
tej samej planecie, zarówno przed, jak i po pojawieniu się Syna obdarzającego. Podczas tych,
dodatkowych misji arbitrażowych, Avonal może się zjawić, choć niekoniecznie, w materialnej i
widzialnej formie, ale żaden z nich nie będzie zrodzony na danym świecie jako bezradne
niemowlę.
3. Misje obdarzające . Wszyscy Synowie Avonale obdarzają sobą przynajmniej raz jakiś
gatunek śmiertelny, na jakimś świecie ewolucyjnym. Odwiedziny sędziowskie są liczne, misje
arbitrażowe mogą być wielokrotne, ale na każdej planecie pojawia się tylko jeden Syn
obdarzający. Kobiety rodzą obdarzających Avonali, tak jak Michał z Nebadonu wcielił się na
Urantii.
Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie tego, ile razy Synowie Avonalni mogą służyć na
misjach arbitrażowych czy obdarzających, zazwyczaj jednak, gdy dokonali tego siedem razy,
następuje zawieszenie takich czynności na korzyść innych, którzy mieli mniej tego rodzaju
posług. Synowie, którzy obdarzali wielokrotnie, są potem przydzielani do wysokiej, osobistej
rady Syna Stwórcy i biorą tym samym udział w administrowaniu sprawami wszechświatowymi.
W każdej pracy, wykonywanej na światach zamieszkałych i dla tych światów, Synom-
Arbitrom pomagają dwie klasy istot z wszechświata lokalnego – Melchizedekowie i
archaniołowie – a kiedy są na misjach obdarzających, towarzyszą im także Gwiazdy Błyszczące
Wieczorne, również pochodzące z kreacji lokalnych. Rajskim Synom drugiej klasy, Avonalom,
pomagają we wszystkich ich planetarnych wysiłkach, pełną mocą i władzą, Rajscy Synowie
pierwszej klasy – Synowie Stwórcy z tych wszechświatów lokalnych, w których Avonale działają.
Działalność Avonali na sferach zamieszkałych jest w istocie tak samo efektywna i zadowalająca,
jak służba Synów Stwórcy na takich, zamieszkałych przez śmiertelników światach.
3. CZYNNOŚCI SĘDZIOWSKIE
Avonale nazywani są Synami-Arbitrami, ponieważ są oni wysokimi sędziami sfer,
wydającymi orzeczenia w kolejnych systemach sprawiedliwości na światach czasu.
Przewodniczą przebudzeniu śpiących przetrwałych, zasiadają w sądzie sfery, doprowadzają do
końca system zawieszonej sprawiedliwości, wykonują rozporządzenia epoki próbnego
miłosierdzia, ponownie rozpatrują przydział zadań dla istot z przestrzeni, pełniących służbę
planetarną podczas nowego systemu sprawiedliwości a po zakończeniu misji powracają do
zarządu swego wszechświata lokalnego.
Kiedy Avonale osądzają przeznaczenie epoki, wyrokują o losie gatunków ewolucyjnych i
chociaż mogą wydać orzeczenia wygaszające tożsamość istot osobowych, nie wykonują takich
wyroków. Werdykty tego rodzaju egzekwowane są wyłącznie przez władze superwszechświata.
Przybycie na świat ewolucyjny Rajskiego Avonala, w celu zakończenia systemu
sprawiedliwości i zapoczątkowania nowej epoki planetarnego postępu, niekoniecznie musi być
misją arbitrażową czy misją obdarzającą. Misje arbitrażowe czasami są wcieleniami a misje
obdarzające są nimi zawsze, to znaczy, podczas wykonywania takich zadań Avonale służą na
planecie literalnie w formie materialnej. Pozostałe ich wizyty są natury „proceduralnej” i
podczas pełnienia takiej funkcji w służbie planetarnej Avonal nie wciela się. Jeśli Syn-Arbiter
przybędzie na zakończenie systemu sprawiedliwości wyłącznie jako sędzia, przybywa on na
planetę jako istota duchowa, niewidzialna dla istot materialnych danej domeny. Takie wizyty
proceduralne zdarzają się wielokrotnie w długiej historii zamieszkałego świata.
Synowie Avonale mogą działać jako sędziowie planetarni zarówno przed doświadczeniami
arbitrażowymi jak i obdarzającymi. Jednak podczas każdej takiej misji wcielony Syn będzie
osądzał przemijającą, planetarną epokę, podobnie jak to robi Syn Stwórcy, wcielony na misji
obdarzającej w formie ciała materialnego. Kiedy Rajski Syn odwiedza świat ewolucyjny i staje się
jednym z ludzi, jego pobyt kończy system sprawiedliwości i stanowi osąd domeny.
4. MISJE ARBITRAŻOWE
Zanim na planecie pojawi się Syn obdarzający, zamieszkały świat odwiedzany jest zazwyczaj
przez Rajskiego Avonala na misji arbitrażowej. Jeśli jest to wstępna wizyta arbitrażowa, Avonal
zawsze pojawia się wcielony, jako istota materialna. Pojawia się on na przydzielonej mu planecie
jako dorosły mężczyzna gatunku ludzkiego, istota w pełni widzialna dla śmiertelnych istot tego
czasu i pokolenia, pozostająca z nimi w kontakcie materialnym. Podczas trwania wcielenia
arbitrażowego, związek Syna Avonalnego z siłami duchowymi, lokalnymi i wszechświatowymi,
jest pełny i nieprzerwany.
Planeta może mieć wiele odwiedzin arbitrażowych, zarówno przed jak i po pojawieniu się
Syna obdarzającego. Może być odwiedzana wiele razy przez tego samego albo przez różnych
Avonali, działających jako sędziowie na koniec systemu sprawiedliwości, ale takie proceduralne
misje osądu nie są ani misjami obdarzającymi ani arbitrażowymi; Avonale również nie wcielają
się w takich wypadkach. Nawet jeśli planeta błogosławiona jest wieloma misjami arbitrażowymi,
Avonale nie zawsze wcielają się w śmiertelnika, a kiedy służą w formie ciała śmiertelnego,
zawsze zjawiają się jako dorosła istota danej domeny; nie rodzą się z kobiety.
Podczas wcielenia, tak na misji obdarzającej jak i arbitrażowej, Rajscy Synowie posiadają
Dostrajacze i te Dostrajacze są odmienne dla każdego wcielenia. Dostrajacze, zamieszkujące
umysły wcielonych Synów Boga, nigdy nie mogą mieć nadziei zyskania osobowości przez
zespolenie się z ludzko-boską istotą, którą zamieszkują, ale są one często uosabiane
zarządzeniem Ojca Uniwersalnego. Tacy Dostrajacze tworzą najwyższą radę Diviningtonu,
kierującą administracją, identyfikacją i ekspediowaniem Nieodgadnionych Monitorów do
domen zamieszkałych. Przyjmują oni także i akredytują Dostrajacze po ich powrocie na „łono
Ojca”, po śmiertelnym rozkładzie ziemskich tabernakulów Dostrajaczy. W ten sposób wierne
Dostrajacze sędziów świata stają się wzniosłymi szefami swej klasy.
Urantia nigdy nie gościła Syna Avonala na misji arbitrażowej. Gdyby Urantia rozwijała się
zgodnie z ogólnym planem dla światów zamieszkałych, byłaby błogosławiona misją arbitrażową
Zgłoś jeśli naruszono regulamin