014.Przekaz.pdf

(82 KB) Pobierz
PRZEKAZ 14
PRZEKAZ 14
WSZECHŚWIAT CENTRALNY I BOSKI
D oskonały i Boski wszechświat zajmuje centrum całego stworzenia; jest to wieczne jądro, wokół
którego krążą rozległe wszechświaty czasu i przestrzeni. Raj jest gigantyczną, centralną Wyspą,
absolutnie stabilną, która spoczywa nieruchomo dokładnie w sercu wspaniałego, wiecznego
wszechświata. Centralna rodzina planetarna zwana jest Havoną i jest znacznie oddalona od
wszechświata lokalnego Nebadonu. Posiada ona olbrzymie rozmiary i wręcz niewiarygodnie
wielką masę a składa się z miliarda sfer o niewyobrażalnym pięknie i wspaniałym majestacie,
jednak prawdziwa wielkość tej rozległej kreacji przekracza zdolność zrozumienia ludzkiego
umysłu.
Jest to jedno i jedyne w swoim rodzaju, niezmienne, doskonałe i stabilne zagęszczenie
światów. Wszechświat ten jest w całości stworzony i doskonały, to nie jest przedsięwzięcie
ewolucyjne. Jest to wieczny rdzeń doskonałości, wokół którego wszechświaty krążą
nieskończonym korowodem i stanowią gigantyczny eksperyment ewolucyjny, śmiałe
przedsięwzięcia Synów Stwórcy tego Boga, który pragnie powielić w czasie i pomnożyć w
przestrzeni wzorowy wszechświat, ideał Boskiej pełni, najwyższej ostateczności, ostatecznej
rzeczywistości i wiecznej doskonałości.
1. SYSTEM RAJ-HAVONA
Od peryferii Raju do wewnętrznych granic siedmiu superwszechświatów występuje siedem
różnych stanów przestrzeni i ruchu:
1. Spokojne strefy przestrzeni pośredniej, stykające się z Rajem.
2. Zgodny z ruchem wskazówek zegara korowód światów, trzech orbit Raju i siedmiu orbit
Havony.
3. Częściowo spokojne strefy przestrzeni, oddzielające orbity Havony od ciemnych ciał
grawitacyjnych wszechświata centralnego.
4. Wewnętrzny, poruszający się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, pas
ciemnych ciał grawitacyjnych.
5. Druga unikalna strefa przestrzeni, rozdzielająca dwa kosmiczne tory krążenia ciemnych
ciał grawitacyjnych.
6. Zewnętrzny pas ciemnych ciał grawitacyjnych, krążących zgodnie z kierunkiem
wskazówek zegara dookoła Raju.
7. Trzecia strefa przestrzeni – strefa względnie spokojna – rozdzielająca zewnętrzny pas
ciemnych ciał grawitacyjnych od najbardziej wewnętrznych orbit siedmiu superwszechświatów.
Miliard światów Havony jest rozłożonych na siedmiu koncentrycznych orbitach,
bezpośrednio otaczających trzy orbity satelitów Raju. Ponad trzydzieści pięć milionów światów
jest na najbardziej wewnętrznej orbicie Havony i ponad dwieście czterdzieści pięć milionów na
najbardziej zewnętrznej, z proporcjonalną liczbą światów pośrodku. Każda orbita jest inna, ale
wszystkie one są doskonale zrównoważone i znakomicie zorganizowane a każda z nich
przesycona jest wyspecjalizowanym reprezentantem Nieskończonego Ducha, jednym z Siedmiu
Duchów Orbit. Nieosobowy Duch, w dodatku do innych funkcji, koordynuje bieg spraw
niebiańskich na każdej orbicie.
Orbity planet Havony nie układają się warstwowo; ich światy podążają uporządkowanym
korowodem jeden za drugim. Wszechświat centralny krąży wokół stacjonarnej Wyspy Raj w
jednej, rozległej płaszczyźnie, składającej się z dziesięciu współśrodkowych, stabilnych zespołów
– trzech orbit sfer Raju i siedmiu orbit światów Havony. Fizycznie biorąc, orbity Havony i Raju
stanowią jeden i ten sam system, podział wynika z ich segregacji funkcjonalnej i
administracyjnej.
Czasu nie liczy się w Raju; sekwencja kolejnych zdarzeń jest nieodłączna pojmowaniu tych,
którzy są rodowitymi mieszkańcami centralnej Wyspy. Jednak czas związany jest z orbitami
Havony i licznymi istotami na nich przebywającymi, zarówno niebiańskiego jak i ziemskiego
pochodzenia. Każdy świat Havony ma swój czas lokalny, ustalony przez jego obieg. Wszystkie
światy na danej orbicie mają taką samą długość roku, ponieważ krążą równomiernie wokół Raju
a długość roku planetarnego zmniejsza się, od orbity najbardziej zewnętrznej do najbardziej
wewnętrznej.
Oprócz czasu obiegu po orbicie Havony, istnieje standartowy dzień Raju-Havony oraz inne
określania czasowe, ustalane na siedmiu rajskich satelitach Nieskończonego Ducha i stamtąd
wysyłane. Standartowy dzień Raju-Havony oparty jest na tym upływie czasu, jaki jest potrzebny
do dokonania jednego obiegu dookoła Wyspy Raj przez planetarne mieszkania, znajdujące się
na pierwszej albo wewnętrznej orbicie Havony i chociaż ich prędkość jest ogromna, dzięki ich
położeniu pomiędzy ciemnymi ciałami grawitacyjnymi a gigantycznym Rajem, potrzeba prawie
tysiąca lat, aby te sfery dopełniły swego obiegu. Bezwiednie czytaliście prawdę, gdy oczy wasze
spoczęły na wypowiedzi: „Bo tysiąc lat w oczach Boga jest jak dzień, który minął, niby straż
nocna”. Jeden dzień Raju-Havony jest tylko o siedem minut, trzy i jedna ósma sekundy krótszy,
niż tysiąc lat obecnego kalendarza Urantii, opartego na roku przestępnym.
Ten dzień Raju-Havony jest standartową jednostką czasu dla siedmiu superwszechświatów,
chociaż każdy z nich zachowuje swoje własne, wewnętrzne standardy czasowe.
Na krańcach rozległego wszechświata centralnego, daleko poza siódmym pasem światów
Havony, krąży niewiarygodna ilość olbrzymich, ciemnych ciał grawitacyjnych. Ten bezmiar
ciemnych mas pod wieloma względami nie przypomina wcale innych ciał niebieskich; nawet w
swej formie są one bardzo odmienne. Ciemne ciała grawitacyjne ani nie odbijają ani nie
pochłaniają światła; nie reagują z fizyczno-energetycznym światłem i tak kompletnie okalają i
spowijają Havonę, jak gdyby ją skrywały przed wzrokiem nawet najbliższych, zamieszkałych
wszechświatów czasu i przestrzeni.
Unikalna szczelina przestrzenna rozdziela wielki pas ciemnych ciał grawitacyjnych na dwie
eliptyczne orbity. Wewnętrzny pas obraca się w kierunku przeciwnym ruchowi wskazówek
zegara; zewnętrzny obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Zmienne
kierunki ruchu, połączone z ogromnymi masami ciemnych ciał, tak dobrze wyrównują linie
grawitacji Havony, że czynią wszechświat centralny kreacją zrównoważoną fizycznie i doskonale
stabilną.
Wewnętrzny korowód ciemnych ciał grawitacyjnych uporządkowany jest cylindrycznie i
składa się z trzech krążących grup. Przekrój tej orbity mógłby ukazać trzy współśrodkowe okręgi
o prawie jednakowej gęstości. Zewnętrzna orbita ciemnych ciał grawitacyjnych zorganizowana
jest prostopadle do wewnętrznej, będąc dziesięć tysięcy razy wyższa niż orbita wewnętrzna.
Średnica pionowa zewnętrznej orbity jest pięćdziesiąt tysięcy razy większa od jej średnicy
poprzecznej.
Przestrzeń, leżąca pomiędzy dwoma orbitami ciał grawitacyjnych, jest unikalna , dlatego, że
niczego podobnego do niej nie można nigdzie indziej znaleźć, w całym szerokim wszechświecie.
Strefa ta charakteryzuje się ogromnymi ruchami falowymi, w górę i w dół, oraz jest przenikana
gigantyczną aktywnością energii nieznanego rodzaju.
Naszym zdaniem, nic podobnego do ciemnych ciał grawitacyjnych wszechświata centralnego
nie będzie cechowało przyszłej ewolucji poziomów przestrzeni zewnętrznej; uważamy te
naprzemianległe korowody ogromnych ciał, balansujących grawitację, za unikalne we
wszechświecie nadrzędnym.
2. STRUKTURA HAVONY
Istoty duchowe nie mieszkają w mglistej przestrzeni, nie przebywają na światach eterycznych,
osiedlone są na prawdziwych sferach o materialnej naturze, światach po prostu tak
rzeczywistych jak te, na których żyją śmiertelnicy. Światy Havony są rzeczywiste i autentyczne,
aczkolwiek ich tworzywo różni się od materialnej struktury planet w siedmiu
superwszechświatach.
Rzeczywistości fizyczne Havony reprezentują klasę organizacji energii, która różni się
radykalnie się od jakiejkolwiek innej, panującej w ewolucyjnych wszechświatach przestrzeni.
Energie Havony są trojakie; jednostki energii-materii superwszechświata zawierają dwojaki
ładunek energii, choć jedna forma energii istnieje w fazie ujemnej i dodatniej. Stworzenie
wszechświata centralnego jest trojakie (Trójca); stworzenie wszechświata lokalnego
(bezpośrednie) jest dwojakie, według Syna Stwórcy i Stwórczego Ducha.
Materia Havony składa się z kombinacji dokładnie tysiąca podstawowych pierwiastków
chemicznych oraz ze zrównoważonego funkcjonowania siedmiu form energii Havony. Każda z
tych podstawowych energii wykazuje siedem stadiów pobudzenia, tak że mieszkańcy Havony
reagują na czterdzieści dziewięć różnych bodźców zmysłowych. Innymi słowy, patrząc z czysto
fizycznego punktu widzenia, mieszkańcy wszechświata centralnego posiadają czterdzieści
dziewięć wyspecjalizowanych rodzajów doznań zmysłowych. Jest siedemdziesiąt zmysłów
morontialnych a reakcje na bodźce u wyższych klas istot duchowych są zróżnicowane, w
zależności od rodzaju istot, od siedemdziesięciu do dwustu dziesięciu zmysłów.
Żadna istota materialna z wszechświata centralnego nie byłaby widzialna dla Urantian, ani
też żaden z bodźców fizycznych tych odległych światów nie mógłby wywołać reakcji waszych
prostych organów zmysłowych. Gdyby śmiertelnik z Urantii został przewieziony do Havony,
byłby tam głuchy, ślepy i zupełnie pozbawiony wszystkich pozostałych reakcji zmysłowych;
mógłby funkcjonować jedynie jako ograniczona, samoświadoma istota, pozbawiona wszystkich
bodźców otoczenia i wszystkich reakcji na nie.
Są liczne zjawiska fizyczne i reakcje duchowe, występujące we wszechświecie centralnym,
które są nieznane na takich światach jak Urantia. Zasadnicza struktura trojakiej kreacji jest
zupełnie niepodobna do dwojakiej natury stworzonych wszechświatów czasu i przestrzeni.
Wszelkie prawa przyrody koordynowane są w Havonie, według zasad zupełnie odmiennych
niż w systemach o podwójnej energii, w ewoluujących wszechświatach. Cały wszechświat
centralny zorganizowany jest zgodnie z trojakim systemem doskonałej i symetrycznej kontroli.
W całym systemie Raju-Havony zachowywany jest doskonały balans pomiędzy wszystkimi
rzeczywistościami kosmicznymi i wszystkimi siłami duchowymi. Raj, razem ze swym
absolutnym ujęciem kreacji materialnej, doskonale reguluje i kontroluje energie fizyczne
wszechświata centralnego; Wieczny Syn, w części swego wszechobejmującego ujęcia duchowego,
najdoskonalej podtrzymuje status duchowy wszystkich tych, co zamieszkują Havonę. W Raju
nic nie jest doświadczalne a system Raj-Havona jest zespołem stwórczej doskonałości.
Powszechna grawitacja duchowa Wiecznego Syna jest zdumiewająco aktywna na obszarze
wszechświata centralnego. Wszystkie wartości ducha i duchowe osobowości są nieustannie
przyciągane do wewnątrz, w kierunku miejsca pobytu Bogów. To przyciąganie do Boga jest
intensywne i nieodparte. Ambicja dotarcia do Boga jest we wszechświecie centralnym silniejsza
nie z tego powodu, że grawitacja duchowa jest tutaj intensywniejsza niż w oddalonych
wszechświatach, ale dlatego, że istoty, które dotarły do Havony, są bardziej uduchowione i
dlatego też mocniej reagują na wszechobecne działanie wszechświatowego przyciągania
duchowego Wiecznego Syna.
Podobnie działa Nieskończony Duch, przyciągając wszystkie intelektualne wartości w
kierunku Raju. W całym wszechświecie centralnym grawitacja umysłowa Nieskończonego
Ducha działa w połączeniu z grawitacją duchową Wiecznego Syna i dla wznoszących się dusz
obie razem stanowią łączne dążenie do znalezienia Boga, dotarcia do Bóstwa, do osiągnięcia
Raju i do poznania Ojca.
Havona jest wszechświatem duchowo doskonałym i materialnie stabilnym. Kontrola i
zrównoważona stabilność wszechświata centralnego wydaje się być doskonała. Wszystko to, co
jest fizyczne czy duchowe, jest doskonale przewidywalne, za wyjątkiem fenomenów umysłu i
woli osobowości. Dochodzimy do wniosku, że grzech należy uznać tutaj za niemożliwy do
zaistnienia, jednak sądzimy tak na tej podstawie, że obdarzone wolną wolą istoty z Havony
nigdy nie były winne naruszenia woli Bóstwa. Przez całą wieczność, te niebiańskie istoty były
konsekwentnie lojalne Wiecznym Czasu. Nigdy też grzech nie pojawił się w żadnej istocie, która
weszła do Havony jako pielgrzym. Nigdy nie było przypadku złego postępowania jakiejkolwiek
istoty czy grupy istot, stworzonych we wszechświecie centralnym Havona, czy też przyjętych do
niego. Tak doskonałe i tak boskie są metody i środki selekcji we wszechświatach czasu, że
według zapisów Havony, nigdy nie zdarzył się błąd; nie zrobiono nigdy żadnych pomyłek; żadna
wznosząca się dusza nigdy nie była przedwcześnie przyjęta do wszechświata centralnego.
3. ŚWIATY HAVONY
Co się tyczy rządu wszechświata centralnego – nie ma takiego. Havona jest tak wyjątkowo
doskonała, że żaden intelektualny system rządowy nie jest tutaj potrzebny. Nie istnieją regularne
sądy, nie ma też zgromadzeń prawodawczych; Havona potrzebuje jedynie kierownictwa
administracyjnego. Widzi się tutaj szczyt ideałów prawdziwego samo -rządu.
U tak doskonałych i prawie doskonałych istot inteligentnych nie istnieje potrzeba rządu.
Uważa się, że żadne przepisy nie są tu potrzebne, gdyż są to istoty o naturalnej doskonałości,
przemieszane z istotami ewolucyjnymi, które dawno już przeszły sprawdziany najwyższych
trybunałów superwszechświatów.
Administracja Havony nie jest automatyczna, ale jest zadziwiająco doskonała i bosko
sprawna. Jest to przeważnie administracja planetarna a powierzona jest przebywającemu na
planecie Wiecznemu Czasu; każda sfera Havony kierowana jest przez jedną z tych osobowości,
pochodzących od Trójcy. Wieczni Czasu nie są stwórcami, są jednak doskonałymi
administratorami. Nauczają oni z najwyższą biegłością i prowadzą swe planetarne dzieci z
doskonałą mądrością, graniczącą z absolutnością.
Miliard sfer wszechświata centralnego stanowi światy szkoleniowe dla wysokich osobowości,
rodzimych dla Raju i Havony, a dodatkowo służy jako ostateczne miejsce sprawdzania
wznoszących się istot stworzonych, pochodzących z ewolucyjnych światów czasu. Realizując
wielki plan Ojca Uniwersalnego – wznoszenia się istot stworzonych – pielgrzymi czasu lądują na
światach przyjmujących zewnętrznej, siódmej orbity i w wyniku stopniowego nauczania i
poszerzanego doświadczenia, stale posuwają się do wewnątrz, planeta po planecie i orbita za
orbitą, aż w końcu dostąpią Bóstw i zdobędą miejsce zamieszkania w Raju.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin