001.Przedmowa.pdf

(107 KB) Pobierz
PRZEDMOWA
PRZEDMOWA
W umysłach śmiertelników Urantii – tak bowiem nazywa się wasz świat – panuje wielki zamęt
odnośnie znaczenia takich pojęć jak Bóg, boskość i Bóstwo. Istoty ludzkie są jeszcze bardziej
zdezorientowane i niepewne, gdy idzie o związki wzajemne Boskich osobowości, określanych
tak różnorodnymi nazwami. Z powodu takiego ubóstwa pojęciowego i związanego z nim
wielkiego chaosu ideowego, otrzymałem polecenie zredagowania tego oświadczenia
wprowadzającego, aby wyjaśnić znaczenia, jakie powinno się przydawać pewnym symbolom
słownym, kiedy te mogą być z kolei używane w przekazach, które zespół objawiających prawdę
istot z Orvontonu przetłumaczył na język angielski Urantii, zgodnie z otrzymanym
upoważnieniem.
W naszych staraniach, zmierzających do poszerzenia świadomości kosmicznej i wzbogacenia
percepcji duchowej człowieka, niezmiernie trudno jest przedstawić rozszerzone pojęcia i
zaawansowaną prawdę, kiedy ograniczeni jesteśmy do zawężonego języka danego świata. Jednak
nasze powiernictwo skłania nas do czynienia wszelkich wysiłków, aby przekazać nasze znaczenia
przy użyciu symboli słownych języka angielskiego. Zostaliśmy poinstruowani, że tylko wtedy
mamy wprowadzać nowe określenia, kiedy pojęcie, które ma być przedstawione, nie posiada
angielskiego odpowiednika, którego można by użyć do wyrażenia tego, nowego pojęcia,
częściowo, czy nawet z większym lub mniejszym wypaczeniem znaczenia.
Aby ułatwić zrozumienie i zapobiec dezorientacji u każdego śmiertelnika, który może
zgłębiać te przekazy, uważamy, że rozsądnie będzie przedstawić w tym, wstępnym oświadczeniu,
zarys znaczeń przypisywanych wielu słowom angielskim, używanym na określenie Bóstwa i
pewnych pojęć z nim związanych, dotyczących rzeczy, znaczeń i wartości rzeczywistości
wszechświatowej.
Żeby jednak opracować tę przedmowę, dotyczącą definicji oraz ograniczeń terminologii,
należy przewidzieć stosowanie danych określeń w następujących dalej prezentacjach.
Przedmowa ta nie jest zatem oświadczeniem zupełnie skończonym; jest ona tylko
przewodnikiem po definicjach, mającym pomóc tym, co będą czytali następujące dalej przekazy,
traktujące o Bóstwie oraz wszechświecie wszechświatów, przekazy opracowane przez komisję z
Orvontonu, posłaną w tym celu na Urantię.
Wasz świat, Urantia, jest jedną z wielu podobnych jej, zamieszkałych planet, wchodzących w
skład wszechświata lokalnego Nebadonu. Wszechświat ten, wraz z podobnymi kreacjami,
tworzy superwszechświat Orvonton, a z jego stolicy, Uversy, przybywa nasza komisja. Orvonton
jest jednym z siedmiu ewolucyjnych superwszechświatów czasu i przestrzeni, które krążą wokół
kreacji boskiej doskonałości bez początku i końca – centralnego wszechświata Havony. W sercu
tego wiecznego, centralnego wszechświata, znajduje się stacjonarna Wyspa Raj, geograficzne
centrum nieskończoności i miejsce pobytu wiecznego Boga.
Siedem rozwijających się superwszechświatów, w połączeniu z centralnym i boskim
wszechświatem, nazywamy zazwyczaj wielkim wszechświatem ; są to kreacje obecnie
zorganizowane i zamieszkałe. Wszystkie one stanowią część wszechświata nadrzędnego ,
obejmującego również nie zamieszkałe, ale będące w stadium organizacji, wszechświaty
przestrzeni zewnętrznej.
I. BÓSTWO I BOSKOŚĆ
Wszechświat wszechświatów obrazuje zjawiska działalności Bóstwa na zróżnicowanych
poziomach kosmicznych rzeczywistości, znaczeń rozumowych i wartości ducha, jednak
wszystkie te działania – osobowe i inne – są bosko koordynowane.
BÓSTWO można uosabiać jako Boga, jest ono również przedosobowe i superosobowe, w
zakresie niezupełnie zrozumiałym dla człowieka. Bóstwo charakteryzuje cecha jedności –
aktualnej lub potencjalnej – na wszystkich nadmaterialnych poziomach rzeczywistości; a ta
jednocząca cecha jest najlepiej rozumiana przez istoty stworzone jako boskość.
Bóstwo działa na poziomie osobowym, przedosobowym i superosobowym. Łącznie Bóstwo
działa na siedmiu następujących poziomach:
1. Statyczny – samowystarczalne i samoistne Bóstwo.
2. Potencjalny – samowolne i samo określające cel Bóstwo.
3. Asocjacyjny – uosabiające się i bosko zbratane Bóstwo.
4. Stwórczy – rozdzielające się i bosko objawione Bóstwo.
5. Ewolucyjny – rozprzestrzeniające się i utożsamiające się ze stworzonym Bóstwo.
6. Najwyższy – doświadczające i jednoczące stworzonego ze Stwórcą Bóstwo. Bóstwo
działające na pierwszym poziomie utożsamiania się ze stworzonym, jako czasowo-przestrzenni
najwyżsi władcy wielkiego wszechświata, co czasem określa się Najwyższością Bóstwa.
7. Ostateczny – rozprzestrzeniające się i czas oraz przestrzeń przekraczające Bóstwo. Bóstwo
wszechmocne, wszechwiedzące i wszechobecne. Bóstwo działające na drugim poziomie
jednoczącej ekspresji boskości, jako efektywni najwyżsi władcy i absoniczni podtrzymywacze
wszechświata nadrzędnego. Porównując z działaniem Bóstw na rzecz wielkiego wszechświata, ta
absoniczna funkcja we wszechświecie nadrzędnym równoznaczna jest z nadrzędną kontrolą
wszechświata i z jego najwyższym podtrzymywaniem, czasami nazywana jest też Ostatecznością
Bóstwa.
Poziom skończony rzeczywistości charakteryzuje się życiem istoty stworzonej i
ograniczeniami czasowo-przestrzennymi. Rzeczywistości skończone mogą nie mieć końca, ale
zawsze mają początek – są stworzone. Poziom Najwyższości Bóstwa można sobie wyobrazić
jako funkcję, w odniesieniu do bytów skończonych.
Poziom absoniczny rzeczywistości charakteryzuje się rzeczami i istotami bez początku czy
końca oraz przekroczeniem czasu i przestrzeni. Absonici nie są stworzeni; oni wyniknęli – po
prostu są. Ostateczny poziom Bóstwa oznacza funkcję, w odniesieniu do rzeczywistości
absonicznych. Ilekroć czas i przestrzeń są przekroczone, bez znaczenia w jakiej części
wszechświata nadrzędnego, takie absoniczne zjawisko jest działaniem Ostateczności Bóstwa.
Poziom absolutny jest bez początku, bez końca, bez czasu i bez przestrzeni. Przykładowo, w
Raju czas i przestrzeń nie istnieją; czasowo-przestrzenny status Raju jest absolutny.
Egzystencjalnie, ten poziom jest osiągalny przez Rajskie Bóstwa w Trójcy, ale ten trzeci poziom
jednoczącej ekspresji Bóstwa nie jest w pełni zjednoczony empirycznie. Kiedykolwiek,
gdziekolwiek i jakkolwiek funkcjonuje absolutny poziom Bóstwa, przejawiają się rajskie,
absolutne wartości i znaczenia.
Bóstwo może być egzystencjalne, tak jak w Wiecznym Synu; empiryczne, tak jak w Istocie
Najwyższej; asocjacyjne, tak jak w Bogu Siedmiorakim; niepodzielne, tak jak w Rajskiej Trójcy.
Bóstwo jest źródłem wszystkiego tego, co boskie. Bóstwo jest charakterystycznie i
nieodmiennie boskie, ale nie wszystko to, co jest boskie, musi być Bóstwem, chociaż będzie
skoordynowane z Bóstwem i będzie zmierzało do pewnego stadium zjednoczenia z Bóstwem –
duchowego, umysłowego czy osobowego.
BOSKOŚĆ jest charakterystyczną, jednoczącą i koordynującą własnością Bóstwa.
Boskość jest rozumiana przez istotę stworzoną jako prawda, piękno i dobroć; w osobowości
jest odwzajemniana jako miłość, miłosierdzie i służba; na poziomach bezosobowych objawia się
jako sprawiedliwość, moc i władza.
Boskość może być doskonała – kompletna – jak na poziomie egzystencjalnym i na poziomie
Stwórcy w rajskiej doskonałości; może być niedoskonała, jak na poziomie empirycznym oraz
istoty stworzonej w ewolucji czasowo-przestrzennej; może też być względna, ani doskonała ani
też niedoskonała, tak jak na pewnych poziomach związków egzystencjalno-empirycznych w
Havonie.
Gdy próbujemy wyobrazić sobie doskonałość, we wszystkich stadiach i formach jej
zależności, napotykamy siedem jej rodzajów, możliwych do wyobrażenia:
1. Absolutna doskonałość we wszystkich aspektach.
2. Absolutna doskonałość w niektórych stadiach i względna doskonałość we wszystkich
innych aspektach.
3. Absolutne, względne i niedoskonale aspekty doskonałości w różnorodnych związkach.
4. Absolutna doskonałość w niektórych przejawach, niedoskonałość we wszystkich innych.
5. Absolutna doskonałość bez żadnego ukierunkowania, względna doskonałość we
wszystkich przejawach.
6. Absolutna doskonałość bez żadnego stadium, względna w niektórych stadiach,
niedoskonałość w pozostałych.
7. Absolutna doskonałość bez żadnego atrybutu, niedoskonałość we wszystkich atrybutach.
II. BÓG
Rozwijające się istoty śmiertelne mają nieodparte skłonności do symbolizowania swych
skończonych idei Boga. Świadomość obowiązku moralnego człowieka i jego duchowy idealizm
reprezentują poziom wartości – rzeczywistość empiryczną – która jest trudna do symbolizacji.
Kosmiczna świadomość zakłada uświadomienie sobie Pierwszej Przyczyny, jednej i jedynej
rzeczywistości bezprzyczynowej. Bóg, Ojciec Uniwersalny, działa na trzech osobowych
poziomach Bóstwa, mających podnieskończoną wartość i względną ekspresję boskości:
1. Przedosobowy – jak w służbie fragmentów Ojca, takich jak Dostrajacze Myśli.
2. Osobowy – jak w doświadczeniu ewolucyjnym istot stworzonych i zrodzonych.
3. Superosobowy – jak w wynikłej egzystencji pewnych istot absonicznych i związanych z
absonicznymi.
BÓG jest symbolem słownym, określającym wszystkie uosobienia Bóstwa. Określenie to
wymaga odrębnego zdefiniowania na każdym, osobowym poziomie funkcjonowania Bóstwa i
musi być z kolei dalej redefiniowane w obrębie każdego z tych poziomów, jako że określenie to
może być używane do oznaczenia zróżnicowanych, partnerskich i podporządkowanych
uosobień Bóstwa, na przykład Rajskich Synów Stwórcy – ojców wszechświatów lokalnych.
Określenie Bóg, tak jak my się nim posługujemy, można rozumieć następująco:
Według określenia – jako Bóg Ojciec.
Według kontekstu – kiedy używa się go przy omawianiu jakiegokolwiek pojedynczego
poziomu czy związku Bóstwa. W wypadku wątpliwości, odnośnie dokładnej interpretacji słowa
Bóg, zaleca się odnosić je do osoby Ojca Uniwersalnego.
Określenie Bóg zawsze znamionuje osobowość . Bóstwo może, ale nie musi, odnosić się do
Boskich osobowości.
Słowo BÓG używane jest w tych przekazach w następujących znaczeniach:
1. Bóg-Ojciec – Stwórca, Władca i Podtrzymywacz. Ojciec Uniwersalny, Pierwsza Osoba
Bóstwa.
2. Bóg-Syn – Partnerski Stwórca, Zarządzający Duchem i Duchowy Administrator. Wieczny
Syn, Druga Osoba Bóstwa.
3. Bóg-Duch – Wspólny Aktywizator, Uniwersalny Integrator i Obdarzający Umysłem.
Nieskończony Duch, Trzecia Osoba Bóstwa.
4. Bóg Najwyższy – Bóg czasu i przestrzeni, aktualizujący się albo rozwijający się. Osobowe
Bóstwo realizujące czasowo-przestrzenne, empiryczne dokonania, utożsamiające stworzonego
ze Stwórcą we współdziałaniu. Istota Najwyższa osobiście doświadcza jedności Bóstwa, jako
rozwijający się i empiryczny Bóg ewolucyjnych istot czasu i przestrzeni.
5. Bóg Siedmioraki – Osobowość Bóstwa aktualnie działająca gdzieś w czasie i przestrzeni.
Osobowe Rajskie Bóstwa oraz ich stwórczy towarzysze, działający we wszechświecie centralnym
oraz poza jego granicami, uosabiające moc jako Istota Najwyższa, na pierwszym poziomie istoty
stworzonej, w jednoczącym objawianiu Bóstwa w czasie i przestrzeni. Poziom ten, wielki
wszechświat, jest domeną czasowo-przestrzennego zstępowania rajskich osobowości, w
połączeniu z podobnym, czasowo-przestrzennym wznoszeniem się istot ewolucyjnych.
6. Bóg Ostateczny – wynikający Bóg superczasu i przewyższonej przestrzeni. Drugi
empiryczny poziom jednoczącego przejawiania się Bóstwa. Bóg Ostateczny implikuje pełne
urzeczywistnienie zsyntetyzowanych, absoniczno-superosobowych, czas-przestrzeń
przekraczających i wynikniętych-empirycznych wartości, koordynowanych na ostatecznych,
stwórczych poziomach rzeczywistości Bóstwa.
7. Bóg Absolutny – empirycznie tworzący się Bóg przewyższonych wartości superosobowych
i znaczeń boskości, obecnie egzystencjalny jako Bóstwo-Absolut . Jest to trzeci poziom
jednoczącego przejawiania się i rozprzestrzeniania się Bóstwa. Na tym superstwórczym
poziomie, Bóstwo doświadcza wyczerpania potencjału uosabiającego, napotyka pełnię boskości i
wyczerpuje możliwości samoobjawiania się dla kolejnych i progresywnych poziomów innego
uosobienia. Bóstwo teraz napotyka Absolut Nieuwarunkowany, wkracza doń i utożsamia się z
nim.
III. PIERWSZE ŹRÓDŁO I CENTRUM
Całościowa, nieskończona rzeczywistość, jest egzystencjalna w siedmiu stadiach i jako
siedem partnerskich Absolutów:
1. Pierwsze Źródło i Centrum.
2. Drugie Źródło i Centrum.
3. Trzecie Źródło i Centrum.
4. Wyspa Raj.
5. Bóstwo-Absolut.
6. Absolut Uniwersalny.
7. Absolut Nieuwarunkowany.
Bóg, jako Pierwsze Źródło i Centrum, jest pierwotny w odniesieniu do całości rzeczywistości
– jest to pierwotność nieuwarunkowana. Pierwsze Źródło i Centrum jest nieskończony, jak
również wieczny i jest zatem ograniczony czy warunkowany tylko własną wolą.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin