Czarny ptak.pdf

(143 KB) Pobierz
Czarny ptak
Odtrechgodintrwanowyrok2012Miałbyćwpaniałymrokiem,rokiem,wktórymmiaławyjća
mążaniego,aKrytoa,mżcynjejżyciaJecedwiegodinytemubawiliiwpólniena
pryjciuorganiowanymwSopockimhoteluWytkobyłotakwpanialepoukładaneażdotego
momentu,domomentu,wktórymujrałaKrytoawkabiniełaienkihotelowejaprednim
klcącąjakąblonddirjegokutaemwutach!Zobacyłagopreprypadekwracającali
przeznaconejdlapalących,miałaochotnapapieroa,aleniemiałaeobąapalnickiawalijak
nałoćakuratniebyłonikogopalącegoWracającdotolikaediwieniemoberwowałajakdo
iedącegoprytolikuKrytoapodchodikobieta,nachylainadnim,chwileepcemucodo
uchaapochwiliKrytowtajeiraemudająiwkierunkitoaletPołaanimiPrelipreal
iniknliarogiemDoładotegoamegomiejcaatanawiająci,coidiejeWidiałajak
raemwchodą dodamkiejtoalety,niebdącpewna,ocowtymwytkimchodi,tałapred
drwiamiatanawiająci,comadalejrobićMylipłynłyjejpregłowCorobić?Możetotylko
jakienieporoumieniemożeto,cegowłaniebyławiadkiemtonieto
WeładorodkaWłaiencebyłodużociejniżnakorytarudoniejprowadącymNiebyłołychać
muykiibawiącychiludiUłyałaichodrau,jegogłoaracejept"tak,dobre,taaaak"i
odgło,któryniedaipomylićżadnyminnym,copomidymlakaniemaiorbaniem,jakiwydaje
ukaobciągającakutaaZlokaliowałaichodraubyliwkabinienakońcupomiecenia,nawetnie
kłopotaliiamkniciemdrwinaauwktylkoprymknlijeOntojącywrokrokurkamina
jejgłowie ionaklcącawcerwonejukiencegłowąnawyokocijegokrocaijegokutaemw
utachTobyłojakgromjanegoniebaWybiegłapryjciatakjaktaławmałejcarnej
odłonitymiplecamiimaleńkątorebkąprewieonąpreramieNieoglądałaiaiebie,łyała
jegogłojakwołająjecepredwyjciemhotelu,alenieareagowałaDalejwytkowidiałajak
pokalajdów,byłMonciakibiegwgóratłoconejulicy,byłatakówkapodhotelemReydent,był
kierowca, starszy pan opowiadającycocałądrog,leconacałycamiałatylkojedenobrapred
ocami,jejukochanegoitądirWkońcudotarlipodjejdomWtymmomenciewróciła
wiadomoć,kierowcapodałkwotakurSećdieiątpićłotychOtworyłatorebk,
przeukałającałą,alegotówkijaknałoćniebyło,portelkartamitakżebyłwdomuaklucemiał
tykoKrytoPrekleńtwowymamrotanepreacinitewarginieumknłouwadekierowcy
- Cycoitało?
- MamproblemPowiediałaakcentującłowoproblemNiemamgotówkiżebypanuapłacića
przejazd.
- Napewno?Niechpanidobrepouka,wiemjaktojet,gdykobietachowacodotorebki,moja
żonaniepotrainigdynicegonalećapierwymraempowiediałumiechającimiło
- Szukałam,alepieniądejakikartyotaływdomupowiediałaunoącmałątorebknawyokoć
głowywtymadużoukaćinieda
- NotomamyproblemPowiediałjużtrochmartwionywijąkurubeapłatyiproblemówtym
wiąanychakuratdiiejejnocyniebrmiałabytobiecująco
- Możepanimogłabyodkogopożycyćpieniąde?
- Otejpore,wtakąnocjakdiiaj?
- Niechipanidobreatanowimożemynawetpodjechać,jelibdietrebaMówiłdalej
pokojniewidącjaknieporadnajetw tej chwili.
Mylkobieto!Myl!Powtarałaobiewmylach,ktomożebyćwdomuakuratdiwnocy?Wyjła
teleontorebkiOiemnacienieodebranychpołąceńodKrytoaiprawiedrugietylem-ów
ZignorowałajeNerwowopreglądająckontakty,każdykolejnybyłmniejprawdopodobnymródłem
ratunkużdoładoliteryPPiotrjedynaooba,którąnała,którawnocylwetrowąmożebyćw
domulubwpracyFakt,żenieromawialieobąoddawna,aletowkońcuPiotr,jelibdiemógł
na pewno mi pomożeDrżącąrkąwybrałajegonumerTreciygnał,cwarty,piątywłącyłai
pocta,rołącyłai,jecejednapróbaOdebrałpocwartymygnale
- Halo?!Głomiałapanyilekkoachrypnity
- Piotr?Toja,jetemożewdomu?
- Ktomówi?
- To ja... Magda.
- Notak,mogłemidomylićpopore,wjakiejdwoniteleonCoitało?
- Potrebujetrochpienidyżebyapłacićatakówk,możemnieporatować?
- JakjużudałociimnieobudićtoTKPowiediałtotakimgłoemjakbyigniewałKiedy
bdie?
- Zajakie10minbdpodtwoimdomem
- OK. Czekam.
Podałatakówkarowiadreiponiecałych10minutachbylipoddomemPiotra
- Niechpanchwileacekaaraniopanupieniądepowiediała
- Spokojnie, niech pani niebieganatychobcaachodparłumiechemkierowca
Gdydochodiładodrwiblokuobacyła,żetoiwnichPiotrpalącpapieroa,dymunoiłiw
mronympowietrupowolirochodąciwokółlampyamocowanejnadwejciem
- Ceć
- CećIlepotrebuje?Powiediałpatrącnaniąaracejpryglądającijejtrojowi
- Stołotychpowinnowytarcyć,obiecuje,żejutrooddam
- Spokoniepieyi,matutówoddapryokaji,powiediałwrcającjejbanknot
- Dikuje
Wróciładotakówki,wrcyłakierowcybanknot,podikowałaakurprepraającjednoceniea
problemy,jakieprawiłaKierowcachciałwydaćjejjeceret,aleodmówiłatłumacąc,żeto
napiwekutoodjechało
Zotałaamanaciemnejulicyowietlanejjedynie nikłymwiatłemlatarniodbijającymiodniegu
Naglerobiłoijejtranieimno,uwiadomiłaobie,coidieje,toituamawrodkunocyna
mroiewkuejukiencebepienidy,klucyoddomuiwtejwłaniechwilicowniejpkło
RopłakałaiŁypoleciałyogromnymigrochamipomarnitychpolickachZanoącilochem
objłairamionamiupucającjednocenietorebkStałatakprechwilpatrącwiemiei
płacącNaglepocułakurtkarucanąnajejramiona,byłatakpryjemnieciepłaiciżkaPiotr
odwróciłjądelikatniewwojątron
- Coitało?
Niepotraiławyduićiebiełowatałatakipatryłatylkonaniegocałaromaanaitrącai
zimna.
- Chodmy,bomituamarniePowiediałjednocenie podnoącjejtorebkiemi
WdomubyłociemnoipryjemnieciepłoZdjąłniejkurtkipowieiłnawieakuwpredpokoju
WprowadiłdoalonuipoadiłnakanapieByłajakbewolnakukła,beduy,wypalona
- Herbaty?Zapytał
SkinłatylkogłowąPochwilinatolikupredniątałkubekparującegonapoju
- Nodobrekoroobudiłamniewrodkunocy,wyciągnłamniedomunatenmróiwygląda
jakiedemniecćcekamnawyjanieniapowiediałiadającnaotelunapreciwkoniej
- KrytojejgłoiałamałZnowuiropłakała
Piotracinąłdłoniewpici,wytarcyłotylkowypowiedianeimiżebywywołaćwnimłoćWtał
podedłdoniejuiadłoboknakanapieiprytulił
Płakaładługo,bardodługoażwkońcuanłaPodniółjądalejwtulonąwjegotoripreniółdo
ypialni,delikatnieułożyłnałóżku,djąłwyokiedokolanbutyiokryłkołdrąPopatryłjecepre
chwiljakpokojnieoddychaiwyedłamykającaobądrwiypialniPołożyłiwalonie na
kanapie,popatryłnaegarekwteleonieotałajecechwilaanimadwonibudik,wicwarto
ijecedremnąćpredpracąZanął
ObudiłaiokołogodinyenatejWpokojubyłociemno,podniołagłowiroejrałai
prypominającobiewydareniapopredniegowiecoruPokójbyłproty,aleładnieurądony
ogromnełóżkonarodku,małaakapoprawejtronieidrugatelewioremnapreciwkołoża,
narożnikpokojuwypełniałaogromnaaaNabiałychcianachparcarno-białychdjć
oprawionych w anty-ramyiogromneoknoałonitegrubąroletąWtałałóżka,topydotknły
podłogi,gdyiwyprotowałapocułalekkibólgłowy,uchoćwgardleinieamowiteparciena
pcherWdrodedołaienkitwierdiła,żejetama,Piotrniknął,pewniebyłjużwpracy
WidącwojeodbiciewlutrepreraiłaiByłcałaromaana,wyglądałajakpandaPotargane
włoyipogitaukienkadopełniałyobraundyiropacy,jakiobąpreentowałaSukienka
uwolnionaramiącekopadłanapodłogodłaniającjejdelikatnieopalonybiut,natpnieuiadła
naamknitymedeieipokoleiuwolniłanogicarnychpońcochZotaławamychdelikatnych
tringach,którewicejodłaniałyniżałaniałyObejrałaicaławlutreJakna swoje lata
wyglądaładalejcałkiemdobre,niejednadwudietolatkamogłajejpoadrocićiguryamiałajuż
precieżtrydiecilatStringiopadłynapodłog,tałateranagopredlutrem,prechwile
pryglądałaiwojemuodbiciu,pocymwełapodprynicaracejdocciłaienkioddielonej
ciankąmatowychlukerówPrekrciłakurek,dyypolałaiciepławodaObmywałajejciało
mocnymtrumieniem,ignłanapółkpożelOcywicietałtamtylkomkiżelpodprynic,ale
cegomogłaipodiewaćwłaiencemżcynyDługomyławojedługiewłoyprechodąc
płynnienaramionapieriibruch,apachżeludiałałnaniąkojącoaciepławodamaującajejplecy
wmagałaucucierelakuGdydotarładłońmiwokolicepodbruadelikatnieadrżałaByła
podniecona!Zawelubiłamaturbowaćipodprynicem,aleniepodiewałai,żetera,w
ytuacji,wjakiejinalała,potymwytkim,copreżyławcorajejnocyanadodatekbdącw
nie swoim domu nagle poczuje podniecenieiochotnaekOtrąnłaiybko,prypominając
obiejakitunalałaicoaracej,ktobyłtegoprycynąKryto,tenkurwieldradiłjąjaką
matąitonapryjciu,naktórymbyliraem!Tencham!Tawinia!Trylatawiąkuprekrelił
dradąjakąuką!Podniecenieutąpiłomiejcawciekłocibypochwiliprerodićiwropac
Uiadłanapodłodeprynicaobejmującnoginowuiropłakała
Taknagljakachciałoijejpłakaćtaknagleucucietopreło, możetokojącaciepławoda,która
wdalymciąguobmywałajejciałoamożetopoprotujejupórichćwalkiwiłygórnad
ropacąZakrciławodiwyłapodprynica,lutrawłaiencebyłyaparowane,tonad
umywalkąpretarłaotwartądłonią,naniewieleitodało,aleteraprynajmniejwidiała,chociaż
cćwojegoodbiciaRcnikleżałnapralce,gruby,rotowy,niebiekircnikkąpielowywyglądał
jakprygotowanydlaniejWytarłapobieżniewłoyiciało,pocymowinłainimSpojrałajece
rawlutro,ocycerwoneodpłacuidelikatnieopuchnite,alepoatymniejetle,prydałbyi
jakibalamdociała,nietetywłaienceniepotregłanicegotakiegoTrudnoSpojrałanależące
napodłoderecy,ukienkapocałejnocywniejprepanejwyglądałaakakującodobre,ale
pońcochyjakitringitrebabyłowypraćWruciłaobieccigarderobydopralkiinatawiła
najdelikatniejszy program prania.
Wkuchninatolecekałynaniądwiekanapkieremiynką i kubek kawy gotowy do zalania oraz
kartkakrótkimtektem"Smacnego,cujijakuiebieBdokołogodiny20,kluceoddomu
wiąnakorytaru"idużePnadolekartkiZalałakawwrątkiem,pryjemnyapachwypełnił
momentalnie pomieszczenie. Zjadłaobiekanapkipopijającgorącąkawądalejroglądałaipo
miekaniuMinłoporocau,odkiedybyłatuotatniraZmianybyływidocne,alemniejwicej
domwyglądałtakamokiedybyławnimotatnio,możebyłbardiejunkcjonalnieijednolicie
wypoażony,aletojejniediwiło"Żadnychbdnychodób,wytkodobólupraktycneajeli
pryokajidobrewyglądatotrudno"prypomniałaobiełowaPiotra,kiedydoradałamujak
wypoażyćmiekanieCałyon
Wróciładoypialni,wdomu byłociepło,aleparadowaniewrcnikutrebabyłoakońcyća
ukienkaracejnienadawałainatrójdomowywłacagdyniemiałanaobiemajtekWaie
nalałaniebiekit-hirtibokerkioraparbiałych,portowychkarpetZruciłarcnik i szybko
prebrałaiwdobranykomplet
NoodraulepiejpomylałaTeratrebatrochpoobiepoprątaćPocieliłałóżko,odnioła
rcnikdołaienkiipomywałapopónymniadaniu
Zegarwiącywkuchnipokaałgodin1900Prypomniałaobieotorebce,nalałająwaloniena
oteluTeleonmiałwyładowanąbaterie,niediwiłaibytnioPewnietenkutawydwaniał
wyycałaimnowmylachTeleonpowdrowałdotorebki,prawdiładalej,cojecejejotało
po wczorajszym wieczorePackachutecekkieonkowych,tamponOB,półpackicienkich
papieroów,gumydożucia,retkaperumwmałejbutelecceibłycykdoutTaaak- pomylała
notocałymójmajątekniepredtawiaiadobre
Muiałaprynąćiedącwotelu,boobudiłjądwikotwieranychdrwiTobyłPiotrStałw
wejciudoalonuiatkąwrceUbranykóranąkurtk,ciżkieimowebutyijeanowepodnie
- Ceć,niechciałemcibudićpowcorajym,dobrepała?
- Tak,dikujeaprygarnicie odpowiediaławtającotelaibliżającidoniego
- Prywiołemżarcieodchińcykamamnadieje,żebdiecimakowało,bolodówkawieci
pustkami.
- Pewnie!Odebrałamuiatk- arawytkoprygotujeodpowiediałajednoceniekarcąciw
mylachato,żenawetpremyljejniepryłożebyprygotowaćmucodojedeniaanimwróci
Preładokuchni,PiotrwtymcaierobierałiwkorytaruPochwilidołącyłdoniejwkuchni
- Wemybkipryniciaradociebiedołąc,aleniecekajjedeniemnamnie,mui
trochodwieżyć,boaraanpowiediałjednoceniełapiącjednąajgonkiwychodącdo
łaienki
- Chwilmitoajmie,wicpokojniemożeiwykąpać
PochwiliułyałaumwodyłaienkiSkońcyławykładaćjedenienatalereipreniołajedo
alonu,wracającdokuchnikątemokaauważyła,żedrwiłaienkinieąamknite,alelekko
uchyloneNarodkutałPiotrwycierającircnikiem,dążyłaauważyć,żematatuażnalewym
ramieniuiżechybaporoćwicyłwotatnimcaie,bominieładnieryowałyipodlekko
opalonąkóraUciekładokuchni,niechciałagopodglądaćprecieżbylipryjaciółmiodtylulatFakt,
żetoonapoponaniuKrytoaniemiałaprawienigdycaużebyipotkać,aletoteraniemiało
naceniaZaniołaretpoiłkudoalonuiroiadłainakanapie,natoleleżałpilotodetawu
audio,włącyłaradioiciyłajedogranicyłyalnociDoalonuwedłPiotr,ubranywbiałą
koulkikrótkiespodenki.
- Jakiejedenietakitrójwiecorowyażartował
- Jetciepłe,macneiprawiedroweodpowiediałalekkoiumiechając
Uiadłpryniejiaclijeć
- Byłbymapomniał,napijeicego?Możewina?- apytał
- Chtnie
Po chwili wróciłbutelkąbiałegowinaidwomaklankami
- Muiwybacyć,aletojedynekło,którepretrwałootatniąimprePowiediałumiechająci
prepraająco,podającjejklanknawpółwypełnionąwinem
- Dikuje,nicniekodioddałaumiech.
PopoiłkuwypilijecepodwieklankiwinawmilceniuWkońcuodewałiPiotr
- Cyterapowiemi,coitało?Bownocynaprawdmnieakocyławoimteleonem,wiytąi
tanem,wjakimbyła
- Wic,odcegomamacąć?Odparłaopierająciłokciemotół
- Możeodpocątkutakbdienajlepiej
Opowiediałamucaływiecórodmomentuwyjciadomuażdoceny,jakąataławhotelowej
łaienceitegojaknalałaiuniegopoddomemOpowiadałapokojnieibeemocjijakby
strecałamuilmalbowydareniadotycąceupełniejejobcejoobyImdalejbrnławopowieci
patrącnaPiotrawidiałamianywachodącenajegotwaryZaciekawionejjegotwarmieniła
iprerażającołąOdkiedyinająpierwyrawidiałato,ocymkiedyopowiadałajej
pryjaciółkaijednoceniejegoexkaOgolonagłowa,imneareocyimocnoaryowanalinia
ckidawałytranyeekt,kiedytakpatryłnaniąTejegoocy,aktycniebyłyimnejak
lodowiec,terapatrącnaniegojużiniediwiła,dlacegokapoktórejkłótni,jakieimidy
nimiodbyłypryłanienażartypretraonaPiotriniekłócił,onłuchałipatryłtym
prenikliwieimnymworkiem,tak,żeażciarkiprechodiłypoplecach
- ZabijegnojaWypowiediałtotakimtonem,żepocułainiewojo
Tobyłojedyne,copowiediałPocymobjąłjąmocnoiprytuliłtakjakaweprytulałją,kiedy
prychodiłaiwypłakaćalbopożalićnacaływiat
WtuliłaiwniegoDawnoniecułaitakbepiecnieZamknitymiocamiiwtulonawjegoklat
pieriowąłyałabiciejegoercaInaglepocułacodiwnegoPocułażemuigopocałowaćMui
pocućjegoutanawoichUniołagłow,utamiodnalałajegoutaipocałowałagoOdwajemnił
pocałunekmocno,patrącjejwocyCałowaliinamitnie,pocympodniółjąipoadiłobiena
kolanachObjłajegonogiwoimiudamirceplatającnajegokarkuOnjednądłoniąłapałją
mocnoakark,pocymwplótłjąwjejwłoytyługłowy,drugąpołożyłnakryżuimocnodoiebie
docinąłKolejnykroknależałdoniej,ybkimruchemdjłaniegokoulkbypochwili
wywobodićiewojejPrywarładoniegowoiminabrmiałymipieriamiJejutki,mocnojuż
wyprżone,ocierałyiojegotorByłajużmocnopodniecona,gdypocułagomidywoimi
nogamiGorącoichciałpotgowałpodnieceniePiotrwtałdalejtrymającMagdwobjciachi
płożyłjąnakanapieprygniatającwoimciżaremTeracałowałyje,cochwilłapiąckór
bamiPoyipryłakolejnapieriZdążyłapomylećjakdobrecałuje,gdyłapałutamijej
nabrmiałąbrodawkjednoceniemocnougniatającdrugąpiericikającutekpomidypalcami
Robiłtomocno,prawienagranicybólu,tegorokonegobólu,jakiprawiatylepryjemnociPiecił
jejpierijecedłużąchwileażjejoddechtałiybkiiurywanyPotympreedłdo
pieceniajejbrucha,obejmującjądłońmiwpaieprywarłutamidoppkaijykiempiecił
każdykrawekjejciałaByłabardopodniecona,oplotłagonogamiarcedotejporywyruconea
głowterapołożyłanajegogłowiepopychającgowtronwojegołonaZroumiałodrau,jednym
prawnymruchemprawieerwałniejbokerkiPrechwilepatryłnajejwydepilowanącipkByła
gładkaimocnojużnabrmiałaapraającgorącemiobietnicąrokoyPrywarłdoniejutami
ropocąłaleńcytaniecjykiemmieniająccochwiltempoitopieńpenetracjiodmocnych,
powolnychlinićodamegorowkaażpołechtack,którekońcyłyianiemjejguickapo
głbokiepenetrowaniejykiemparkipołąconejegointenywnąpracąByłojejcudownie
UniołanogiakładającjePiotrowinaplecy,abymuićgodojeceintenywniejychpiecot.
Terajużamapieciławojepieri,mocnojecikająciprawiearpiącautkiŻadenmżcyna
nigdyniepieciłjejpieriwtakipoób,to,cojejpokaałbyłcymnowyijednocenietakmocno
naniąoddiałującym,żewtejchwiliniemogłaiobejćbetejintenywnejpiecotyPiotr
prypieyłpracjykiemdodającdocałejgamypiecotoralnychintenywnąpracpalcyDwa
pracowałymocnowjejwntruakciukdelikatniepieciłjejdrugądiurkTegobyłobytwiele
Zdążyłagojecemocniejprycinąćdowojegołona,gdypryedłpierwyorgamPrechwile
abrakłojejtchu,całejejciałowygiłoiwpamieitrwałotakaPiotrnieodpucałtylko
potgowałjejdonaniapoprejecemocniejąpenetracjepalcamijejpochwyOpadłanakanap
pełnionaPrerwałpiecotyiterapatryłnaniąnawpółprymknitychpowiekMiała
wpaniałyorgam,alechciaławicej,muiaładotaćwicejPodniołaiipocałowałagonowu
mocnowuta,cułamakwoichokówOplatałacochwiljykiemjegojykjakbytarająci
podikowaćmuwtenpoóbajegodokonaniaPrerwałapocałunekodpychającgodłońmitak,
abytoteraonnalałinaplecachniedająccaunareakcjejużdejmowałaotatniącćjego
garderoby,podenkiwylądowałynapodłodedołącającdoretyubrańTerawidiałagowpełnej
okaałoci,cłonekPiotrabyłdoćporyato,żebyłdokładniewydepilowanyprawiało,żewydawał
ijecewikyZłapałagoobiemadłońmiodnaadyażpotronabrakłojejjecedobrychkilka
centymetrówżebyobjąćgocałegoKońcówkanalałaiwjejutach,ropocłataniecjykiem
jednoceniemaującgointenywnieobiemadłońmiCułacorawikepodnieceniepeniemw
utachjednądłońpreniołanawojąpier,abyjecepotgowaćtoucucieSałagoiobliywała
jakalonamocnoiintenywniepiecącteratakżejądraPiotrleżałteranaplecachpodiwiając
tenpektakl,patryłjakjegocłoneknikacoragłbiejwutachMagdy,jakwpanialeobejmujgo
woimiutamiprawiającmutymnieopianąrokoPocuł,żearadojdie,niechciałjece
końcyć,aleto,coMagdarobiłajegopeniemniepowalałomuwytraćdłużejZłapałjąmocnoa
ramionaprawierucającnakanap Udereniembiodraodunąłtółiutawiającjąwpoycjina
piekaklcącąnapodłodeiopartąokanapTeramiałpiknywidok,jejplecyiwpaniała,
ktałtnapupawypitawtronjegowyprżonegokutaaapraającdopenetracjiWedłwnią
mocno,dobiłdoamegokońcaiatrymałiwtejpoycjinachwildającMagdiechwilna
łapanieoddechupotejnagłejpenetracjiIropocął,mocnepchniciapołąconegłboką
Zgłoś jeśli naruszono regulamin