Zarzadzanie_srodowiskiem_systemu_Microsoft_Windows_Server_2003.pdf

(32506 KB) Pobierz
186600607 UNPDF
2368A: ZarzĢdzanie
Ļrodowiskiem systemu Microsoft §
Windows Server © 2003
Podręczniksłuchacza
186600607.002.png
Informacje podane w tym dokumencie, w tym adresy URL i inne odwoþania do internetowych
witryn sieci Web, mogĢ ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie firmy, organizacje, produkty,
nazwy domen, adresy e-mail, logo, osoby, miejsca i zdarzenia uŇywane w przykþadach sĢ fikcyjne
i nie majĢ Ňadnego zwiĢzku z jakimikolwiek rzeczywistymi firmami, organizacjami, produktami,
nazwami domen, adresami e-mail, logo, osobami, miejscami lub zdarzeniami, o ile nie
zaznaczono, Ňe jest inaczej. ObowiĢzek przestrzegania wszystkich stosownych praw autorskich
spoczywa na uŇytkowniku. Bez ograniczania praw objħtych prawem autorskim niniejszego
dokumentu ani jego czħĻci nie wolno w Ňadnej formie powielaę, przechowywaę ani wprowadzaę
do Ňadnego systemu umoŇliwiajĢcego odtworzenie, ani przekazywaę za pomocĢ jakichkolwiek
noĻnikw (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagraı itp.), z wyjĢtkiem przypadkw,
w ktrych uzyskano na to pisemnĢ zgodħ firmy Microsoft Corporation.
Firma Microsoft moŇe mieę patenty lub rozpoczħte postħpowania patentowe, znaki towarowe,
prawa autorskie lub inne prawa zwiĢzane z wþasnoĻciĢ intelektualnĢ, ktre odnoszĢ siħ do treĻci
niniejszego dokumentu. Otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji na te patenty,
znaki towarowe, prawa autorskie ani inne prawa zwiĢzane z wþasnoĻciĢ intelektualnĢ, z wyjĢtkiem
wyraŅnie okreĻlonych przypadkw zawartych w pisemnych Umowach licencyjnych
firmy Microsoft.
± 2004 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeŇone.
Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Active Directory, IntelliMirror, MSDN,
PowerPoint, Visual Basic i Windows Media sĢ zastrzeŇonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub
w innych krajach.
Nazwy rzeczywistych firm i produktw, wymienione w niniejszym dokumencie, mogĢ byę
znakami towarowymi zarejestrowanymi przez ich prawnych wþaĻcicieli.
Pierwsza edycja
Numer kursu: 2368A
Numer czħĻci: X10-95131
Wydano: 11/2004
 
2368A: Zarzģdzanie ļrodowiskiem systemu Microsoft§ Windows Server© 2003 ix
Spis treļci
Wprowadzenie
Wprowadzenie ........................................................................................................1
Materiaþy kursowe...................................................................................................2
Informacje dodatkowe w publikacjach wydawnictwa Microsoft Press...................3
Wymagania wstħpne................................................................................................4
Struktura kursu ........................................................................................................5
Konfiguracja............................................................................................................7
Microsoft Learning..................................................................................................8
Program Microsoft Certified Professional.............................................................10
Multimedia: Role personelu we wspþczesnym Ļrodowisku systemw
informacyjnych......................................................................................................13
Sprawy organizacyjne............................................................................................14
Rozdziaÿ 1: Wprowadzenie do administrowania kontami i zasobami
Omwienie ..............................................................................................................1
Multimedia: ZarzĢdzanie Ļrodowiskiem systemu Microsoft Windows Server.......2
Lekcja: ĺrodowisko systemu Windows Server 2003 ..............................................3
Lekcja: Logowanie do systemu Windows Server 2003.........................................12
Lekcja: Instalowanie i konfigurowanie narzħdzi administracyjnych.....................19
Lekcja: Tworzenie jednostki organizacyjnej.........................................................29
Lekcja: Przenoszenie obiektw domeny ...............................................................38
Laboratorium A: Tworzenie jednostek organizacyjnych.......................................43
Rozdziaÿ 2: Zarzģdzanie kontami uňytkownikw i komputerw
Omwienie ..............................................................................................................1
Lekcja: Tworzenie kont uŇytkownikw ..................................................................2
Lekcja: Tworzenie kont komputerw....................................................................18
Lekcja: Modyfikowanie wþaĻciwoĻci kont uŇytkownikw i komputerw ............28
Lekcja: Tworzenie szablonu konta uŇytkownika...................................................38
Lekcja: WþĢczanie i odblokowywanie kont uŇytkownikw i komputerw...........45
Lekcja: Resetowanie kont uŇytkownikw i komputerw......................................55
Lekcja: Lokalizowanie kont uŇytkownikw i komputerw w usþudze Active
Directory................................................................................................................61
Lekcja: Zapisywanie kwerend...............................................................................73
Laboratorium A: ZarzĢdzanie kontami uŇytkownikw i komputerw..................78
Rozdziaÿ 3: Zarzģdzanie grupami
Omwienie ..............................................................................................................1
Lekcja: Tworzenie grup...........................................................................................2
Lekcja: ZarzĢdzanie czþonkostwem grupy ............................................................20
Lekcja: Strategie korzystania z grup......................................................................27
Lekcja: Modyfikowanie grup ................................................................................39
Lekcja: Korzystanie z grup domyĻlnych ...............................................................49
NajwaŇniejsze wskazwki dotyczĢce zarzĢdzania grupami..................................62
Laboratorium A: Tworzenie grup i zarzĢdzanie nimi............................................64
186600607.003.png
x 2368A: Zarzģdzanie ļrodowiskiem systemu Microsoft§ Windows Server© 2003
Rozdziaÿ 4: Zarzģdzanie dostĨpem do zasobw
Omwienie...............................................................................................................1
Lekcja: Omwienie zarzĢdzania dostħpem do zasobw..........................................2
Lekcja: ZarzĢdzanie dostħpem do folderw udostħpnionych..................................7
Lekcja: ZarzĢdzanie dostħpem do plikw i folderw przy uŇyciu
uprawnieı NTFS....................................................................................................23
Lekcja: OkreĻlanie czynnych uprawnieı...............................................................39
Lekcja: ZarzĢdzanie dostħpem do plikw udostħpnionych przy uŇyciu
buforowania w trybie offline .................................................................................52
Laboratorium A: ZarzĢdzanie dostħpem do zasobw............................................63
Rozdziaÿ 5: Wdraňanie drukowania
Omwienie...............................................................................................................1
Lekcja: Wprowadzenie do drukowania w rodzinie systemw
Windows Server 2003 .............................................................................................2
Lekcja: Instalowanie i udostħpnianie drukarek........................................................8
Lekcja: ZarzĢdzanie dostħpem do drukarek przy uŇyciu uprawnieı
do drukarek udostħpnionych..................................................................................20
Lekcja: ZarzĢdzanie sterownikami drukarek.........................................................27
Lekcja: WdraŇanie lokalizacji drukarek................................................................35
Laboratorium A: WdraŇanie drukowania..............................................................52
Rozdziaÿ 6: Zarzģdzanie drukowaniem
Omwienie...............................................................................................................1
Lekcja: Zmienianie lokalizacji buforu wydruku......................................................2
Lekcja: Ustawianie priorytetw drukarki ..............................................................10
Lekcja: Planowanie dostħpnoĻci drukarki .............................................................16
Lekcja: Konfigurowanie puli drukowania.............................................................22
Laboratorium A: ZarzĢdzanie drukowaniem.........................................................26
Rozdziaÿ 7: Zarzģdzanie dostĨpem do obiektw w jednostkach
organizacyjnych
Omwienie...............................................................................................................1
Prezentacja multimedialna: Struktura jednostki organizacyjnej..............................2
Lekcja: Modyfikowanie uprawnieı do obiektw usþugi Active Directory..............3
Lekcja: Delegowanie kontroli nad jednostkami organizacyjnymi.........................19
Laboratorium A: ZarzĢdzanie dostħpem do obiektw w jednostkach
organizacyjnych.....................................................................................................29
Rozdziaÿ 8: Wdraňanie zasad grupy
Omwienie...............................................................................................................1
Multimedia: Wprowadzenie do zasad grupy ...........................................................2
Lekcja: WdraŇanie obiektw zasad grupy...............................................................3
Lekcja: WdraŇanie obiektw GPO w domenie......................................................10
Lekcja: ZarzĢdzanie wdraŇaniem zasad grupy......................................................23
Laboratorium A: WdraŇanie zasad grupy..............................................................37
Ocena kursu...........................................................................................................42
186600607.004.png
2368A: Zarzģdzanie ļrodowiskiem systemu Microsoft§ Windows Server© 2003 xi
Rozdziaÿ 9: Zarzģdzanie ļrodowiskiem uňytkownikw za pomocģ
zasad grupy
Omwienie ..............................................................................................................1
Lekcja: Konfigurowanie ustawieı zasad grupy.......................................................2
Lekcja: Przypisywanie skryptw za pomocĢ zasad grupy.....................................11
Lekcja: Konfigurowanie przekierowania folderu..................................................18
Lekcja: OkreĻlanie stosowanych obiektw GPO...................................................31
Laboratorium A: Korzystanie z raportw zasad grupy..........................................51
Rozdziaÿ 10: Wdraňanie szablonw administracyjnych i zasad inspekcji
Omwienie ..............................................................................................................1
Lekcja: Omwienie zabezpieczeı w systemie Windows Server 2003....................2
Lekcja: UŇywanie szablonw zabezpieczeı do zabezpieczania komputerw.......12
Lekcja: Testowanie zasad zabezpieczeı komputera..............................................28
Lekcja: Konfigurowanie inspekcji.........................................................................34
Lekcja: ZarzĢdzanie dziennikami zabezpieczeı....................................................56
Laboratorium A: ZarzĢdzanie ustawieniami zabezpieczeı...................................68
Ocena kursu...........................................................................................................73
186600607.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin