Historyczne Bitwy 114 - Praga 1757.pdf

(2434 KB) Pobierz
429583912 UNPDF
429583912.001.png
HISTORYCZNE BITWY
ROBERT KISIEL
PRAGA 1757
scan - zawisza
Dom Wydawniczy Bellona
Warszawa 2003
429583912.002.png
WSTĘP
„Kto włada Pragą Czeską, panuje nad całą Europą"'. Słowa
księcia Maurycego de Talleyranda, ministra spraw zagranicz­
nych Francji z początku XIX w., nie mogą być traktowane
dosłownie, niemniej w znaczącej mierze odzwierciedlają
wieki doświadczeń politycznych i militarnych. W świetle
wskazań geopolityki Kotlina Czeska z Morawami i doliną
Dunaju między Wiedniem a Linzem tworzy kluczowy region
strategiczny kontynentu, naturalną cytadelę, trudną do zdo­
bycia, a umożliwiającą wielokierunkową ekspansję 2 . Nic
więc dziwnego, że Czechy często były miejscem kluczowych
rozstrzygnięć europejskich, w tym szczególnie rejon Pragi,
prawdziwe serce Czech.
Było tak również w XVIII w., w dobie wojen śląskich
toczonych w latach 1740-1763 przez Marię Teresę i Fryde­
ryka Wielkiego. Działania wojenne niejednokrotnie sięgały
wtedy do Pragi, a najważniejszy praski akcent miał miejsce
w 1757 r., kiedy to doszło do wielkiej bitwy w rejonie
stolicy Czech, a później sześciotygodniowego oblężenia
miasta. W historiografii i tradycji historycznej wydarzenia
te pozostają w cieniu bitwy pod Kolinem z 18 czerwca
1 L. Moczulski, Geopolityka, Warszawa 1999, s. 174.
2 Ibidem, s. 171-176.
6
7
1757 r., która z racji dramatycznego przebiegu, a przede
wszystkim rozstrzygającego znaczenia bardziej przykuwała
uwagę historyków i publicystów; w ostatnim czasie po­
święcono jej monografie w Austrii i w Czechach 3 . W po­
równaniu z Kolinem bitwa pod Pragą została w istocie
zapomniana.
Wydarzenia praskie z 1757 r. stanowczo jednak zasługują
na uwagę. Stanowiły one bowiem uwieńczenie największej
operacji wojennej podjętej kiedykolwiek przez Fryderyka
Wielkiego, a w bitwie w sercu Czech walczyły siły większe
niż w jakiejkolwiek innej batalii wojen śląskich — około 130
tys. żołnierzy, a do tego dalsze 60 tys. wojsk znajdowało się
w pobliżu pola walki. Bitwa była bardzo krwawa, wśród jej
ofiar znalazło się dwóch marszałków, co nie zdarzyło się
w żadnej innej batalii w dziejach ludzkości. Co więcej,
w efekcie bitwy doszło do oblężenia w twierdzy armii liczącej
50 tys. żołnierzy, co w dobie nowożytnej, w okresie od XVI
do XVIII w., nie miało precedensu. Sam triumfator bitwy pod
Pragą, Fryderyk Wielki, określił batalię mianem „jednej
z najbardziej zaciekłych bitew świata" 4 , a już po wielu latach
i doświadczeniach morderczej wojny siedmioletniej w roz­
mowie ze Szwajcarem Henri de Cattem stwierdził: „Nigdy nie
było słynniejszej i bardziej krwawej bitwy niż ta, którą
stoczyłem pod Pragą" 5 .
Pierwsze prace poświęcone bitwie pod Pragą powstawały
w drugiej połowie XIX w. 6 Stan badań nieco tylko posunęło
do przodu opracowanie zawarte w jednym z tomów dzieła
3 P. Broucek, Der Geburstag der Monarchie. Die Schlacht bei Kolin,
Wien 1982; P. B e 1 i n a, Kolin 18.6.1757, Praha 1997.
4 J. Luvaas, Frederick the Great on the Art of War, New York 1999
(reprint wydania z 1966 r.), s. 6.
5 Ch. Duffy, Friedrich der Grosse. Ein Soldatenleben, Zurich-Kóln
1986, s. 174-175.
6 A. Muller, Die Schlacht bei Prag, Berlin 1857; F. Amman, Die
Schlacht bei Prag, Heidelberg 1887; T. B e r n h a r d i, Die Schlacht bei Prag,
„Beihefte zum Militair Wochenblatt", 1895.
niemieckiego sztabu generalnego 7 ; obraz bitwy aktualny
w istocie do dziś dał natomiast Maximilian von Hoen w pracy
z 1910 r., szeroko uwzględniając archiwalne relacje austriackie
i podważając szereg wcześniejszych ustaleń 8 . Christopher
Duffy, najwybitniejszy obecnie znawca wojen Fryderyka
Wielkiego, uznał prace Hoena poświęcone bataliom pod Pragą
i Kolinem 9 za najbardziej gruntowne i wartościowe analizy
bitew wojny siedmioletniej 10 .
Wśród wykorzystanych w niniejszej monografii prac
ważne miejsce zajęły ogólne opracowania dziejów wojny
siedmioletniej ", a także prace poświęcone armii austriackiej
7 Der Siebenjdhrige Krieg 1756-1763, hrsg. vom Grossem Generalstabe,
t. 2, Berlin 1901.
8 M. Hoen, Die Schlacht bei Prag 6. Mai 1757, „Streffleurs militarische
Zeitschrift", R. 1910.
9 Ibidem; M. Hoen, Die Schlacht bei Kolin 18. Juni 1757, „Streffleurs
militarische Zeitschrift", R. 1911.
1
0 Ch. Duffy, op. cit., s. 489.
1 Pierwszy okres wojny jest dobrze przedstawiony w takich pracach jak:
1
Geschichte des Siebenjahrigen Krieges in einer Reihe von Vorlesungen...,
bearb. von den Offizieren des Grossen Generalstabes, t. 1, Berlin 1824; Der
Siebenjdhrige..., t. 1-3, Berlin 1899-1900; M. Hoen, W. B remen, Die
Kriege Friedrich des Grossen 1740-1763, t. 2, Munchen-Wien 1912;
K. Bleibtreu, Preussen gegen Europa. Friedrich der Grosse in 1757,
Berlin 1907.
1
2 O. Osten-Sacken, Preussens Heer von seinen Anfangen bis tur
Gegenwart, t. 1, Berlin 1911; C. Jany, Geschichte der Kóniglisch Preussis-
chen Armee bis zum Jahre 1807, t. 2, Berlin 1929; R. Ottenfeld,
O. T e u b e r, Die Ósterreichische Armee von 1700 bis 1867, t. 1, Graz 1971.
1
3 Ch. Duffy, 77ie Army of the Frederick the Great, New York 1974;
Ch. Duffy, 77ie Army of the Maria Theresia, Vancouver-London 1977.
1
4 Ch. Duffy, Feldmarschall Browne. Irischer Emigrant, kaiserlischer
Heerfuhrer, gegenspieler Friedrichs II von Preussen, Wien-Munchen 1966.
i pruskiej 12 , w tym relatywnie nowe prace Duffy'ego 13 .
Ten ostatni szeroko przedstawił też zdarzenia pierwszego
okresu wojny siedmioletniej, wraz z bitwą pod Pragą,
w biografii austriackiego feldmarszałka Maximiliana Ulissesa
Browne'a 14 . Obszerna charakterystyka wojskowości pruskiej
8
9
i austriackiej w momencie wybuchu wojny siedmioletniej oraz
walk w 1756 r. zamieszczona została w pierwszym tomie
wspomnianego dzieła niemieckiego sztabu generalnego ' 5 .
ważniejszy, poświęcony jest samej bitwie pod Pragą, wraz
z poprzedzającą ją ofensywą pruską w Czechach. W rozdziale
piątym przedstawione jest oblężenie Pragi i wydarzenia, które
mu towarzyszyły, z krótką charakterystyką bitwy pod Kolinem.
Charakterystyka walk z 1756 r. w rozdziale drugim, a dopiero
w trzecim armii, po czym w czwartym powrót do działań
wojennych, oczywiście w 1757 r., stanowi celowy zabieg
— Czytelnik bowiem nieco odpocznie od problematyki działań
wojennych, a w razie słabszej orientacji w realiach wojny
Lovosicami " w 1756 r. 1 8 Ponieważ problematyka stanowiąca
meritum pracy została szeroko przedstawiona w opracowa­
niach, nie tak ważne było sięgnięcie po źródła; z tych
wykorzystano prace Fryderyka Wielkiego i kilka starodruków
o walorach źródłowych 19 .
Niniejsza monografia liczy pięć rozdziałów. Krótki rozdział
pierwszy określa historyczne znaczenie wojny siedmioletniej
i kampanii 1757 r. W rozdziale drugim omówiona jest geneza
wojny i jej pierwsze miesiące — pruska inwazja na Saksonię
i bitwa pod Lovosicami. W rozdziale trzecim scharakteryzo­
wane są wojska austriackie i pruskie oraz polityczne i militarne
przygotowania do kampanii 1757 r. Rozdział czwarty, naj-
i wojskowości XVIII w. 2 0 będzie mógł skonfrontować wyob­
rażenia uzyskane z rozdziału drugiego z treściami rozdziału
trzeciego.
5 Der Siebenjahrige..., t. 1, Berlin 1899.
1
6 Dejiny Prahy, Praha 1964; J. J a n a ć e k, Dzieje Pragi, Warszawa 1977;
1
O. Schiirer, Prag. Kultur, Kunst, Geschichte, Wien-Leipzig-Prag 1935.
Warto zwrócić uwagę na pracę Jaroslava Raka o oddźwięku oblężenia Pragi
w 1757 r. w Czechach. J. R a k, Soudobe ohlasy pruskeho oblężeni Prahy roku
1757, „Documenta Pragensia" VI/1, 1986.
1
7 W książce będą stosowane rodzime nazwy geograficzne miejscowości
znajdujących się w Czechach — prócz tych, które są mocno i trwale
zakonotowane w języku polskim, np. Praga, Pilzno, Wełtawa, Biała Góra,
Żiżkowa Góra.
1
8 H. Granier, Die Schlacht bei Lobositz, Breslau 1890; A. Dopsch,
Das Treffen bei Lobositz, Graz 1892; F. Q u a n d t, Die Schlacht bei Lobositz,
Charlottenburg 1909.
1
9 Militdrische Schriften, w: Die Werke Friedrichs des Grossen, t. 6, Berlin
1913; Geschichte des Siebenjdhrigen Krieges, cz. 1, w: Die Werke Friedrichs
des Grossen, t. 3, Berlin 1913; Politische Correspondence Friedrich's der
Grosse, t. 13-15, Berlin 1885-1887; Sammlung ungedruckte Nachrichten, so
die Geschichte der Feldzuge der Preussen von 1740 bis 1779, t. 1^4, Dresden
1782-1783; Ch. E. Warn ery, Sdmmtliche Schriften, t. 1-9, Hannover
1785-1791;J. Cognazzo, Gestandnisse eine Ósterreichischen Veterans in
politisch-militarischer Hinsicht auf die interessanten Verhdltnisse zwischen
Ósterreich und Preussen, t. 2, Breslau 1798.
Wojskowość połowy XVIII w. przedstawiłem w poprzedniej pracy serii
„Historyczne Bitwy" (R. Kisiel, Strzegom-Dobromierz 1745, Warszawa
2001, s. 25-37) i nie powielam tych kwestii, choć miejscami je przybliżam.
Ważne są dzieła o historii Pragi lf > i monografie batalii pod
Zgłoś jeśli naruszono regulamin