Rozkaz 09 - Red Rose Vertigo.txt

(6 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:00: -----AKUMA FANSUBS-----|
00:00:04: Napisy na zam�wienie
00:01:43: Amen!
00:01:51: Wedrzemy si� do �rodka przed zachodem.
00:01:54: Ale nie poznali�my jeszcze sytuacji w Zamku Movan.
00:01:57: Rozumiem.
00:01:58: Szybko zbadajcie sytuacj�.
00:02:01: Pokonajcie FREAK.
00:02:02: Tak jest.
00:02:04: Walter.
00:02:05: Integral-sama.
00:02:06: Zamek Movan jest w�asno�ci� japo�skiego przedsi�biorstwa.
00:02:10: Ale obecnie wystawiony jest na aukcj�.
00:02:13: Ten zamek pasuje do imitacji wampira.
00:02:18: Rozkaz : 09|Red Rose Vertigo
00:02:33: Ci�ko nosi� tak� bro� w biegu...
00:02:41: Z drogi!
00:03:23: C-co to by�o?
00:03:26: B�d�cie ostro�ni!
00:03:28: Tak jest.
00:03:39: Inny...
00:03:41: Co powiedzia�a�, Wiktorio?
00:03:44: Ten tutaj...
00:03:50: Rozumiem.
00:03:52: Wracamy!
00:04:05: Co robi tutaj SAS?
00:04:18: Prosz�, �eby Instytucja Hellsing natychmiast opu�ci�a to miejsce.
00:04:22: Ten nieczysty zamek ma zosta� oczyszczony| przez moj� Dywizj� Rycerzy Katolickich.
00:04:27: Zasz�y pewne zmiany.
00:04:28: Dowiedzieli�my si�, �e IRA wykorzystywa�a| ten zamek jako magazyn broni.
00:04:33: Istnieje szansa, �e �cigani przez policj� terrory�ci| nadal przebywaj� w tym zamku.
00:04:36: To zdobycz, na kt�r� polujemy my.
00:04:39: Nawet, je�li oka�e si�, �e s� nielud�mi, |ich przewinienia jako terroryst�w nie zostan� uniewa�nione.
00:04:45: Znamy ju� ka�dy wasz ofensywny ruch.
00:04:49: Nie tylko wy pr�bujecie broni� tego kraju.
00:04:56: Mamy si� wycofa�?
00:04:57: Oskar�ymy ich za to przed JIC.
00:05:00: Wycofa� si�!
00:05:16: Masz coraz lepsz� intuicj�, policjantko.
00:05:24: ...Panie?
00:05:25: Policjantko, ta bitwa r�ni si� od poprzednich.
00:05:32: ...b�d� gotowa.
00:05:35: Zdaje si�, �e dobrze si� bawisz, Panie.
00:05:38: Bo tak jest.
00:05:51: Witam w domu, Integral-sama.
00:05:54: Laura-sama czeka na ciebie.
00:05:57: Laura?
00:06:07: Laura Indes...
00:06:11: Dawno si� nie widzia�y�my, Integral.
00:06:18: Laura... moja siostra.
00:06:29: Przyjecha� tak nagle i bez ostrze�enia...|Nadal brak ci rozs�dku.
00:06:33: Rodzina Avon ma si� dobrze.
00:06:36: Rozumiem.
00:06:37: Nie jeste� tu samotna, Integral?
00:06:43: Walter powinien przygotowa� ci ju� pok�j.
00:06:46: Id� spa�, jest ju� p�no.
00:06:51: Dzi�kuj�, siostro.
00:07:29: Powinnam umy� z�by.
00:07:43: Co... to?
00:08:18: Policjantko.
00:08:19: Rety!
00:08:21: ...nie strasz mnie tak!
00:08:23: Ja... nawet, je�li nie jestem ju� w pe�ni cz�owiekiem,| nadal nie lubi� by� straszona.
00:08:29: Rany...
00:08:30: Wybacz mi moje zachowanie.
00:08:34: Kim jest ta dama?
00:08:36: Chodzi ci o Laura-sama?
00:08:38: To m�odsza siostra Integral-sama.
00:08:41: M�odsza siostra?
00:08:43: Nie s� nawet podobne...
00:08:46: N-no, ten dom z pewno�ci� ma wiele tajemnic.
00:08:50: Wi�c chyba takie rzeczy s� mo�liwe...
00:08:56: Walter-san?
00:09:01: Bardzo przepraszam.
00:09:02: Nie wiedzia�em nawet, �e jestem w takim stanie.
00:09:06: Musisz mi wybaczy�.
00:09:10: Dobranoc.
00:09:19: Inne... Co� jest inaczej.
00:09:39: Jak mogli�cie si� zgubi� w takim ma�ym zamku?
00:09:44: Pami�tam, kiedy� czyta�em taki horror.
00:09:49: "W ostatniej fazie walk, Nazi�ci rozpocz�li atak na Transylwani�".
00:09:53: "Zakwaterowali �o�nierzy w starym zamku, lecz mieszka� w nim demon..."
00:10:00: Hej, co si� sta�o?
00:10:37: Twoje imi�.
00:10:39: ...Paul.
00:10:41: Paul... Winslow.
00:10:47: Chcesz �y�?
00:10:53: �y�... �ycie...
00:10:57: Chcesz �y� wiecznie?
00:11:03: Wiecznie... nie wiem...
00:11:07: Chcesz by� upo�ledzony i niekompletny na zawsze?
00:11:13: Niekompletny...
00:11:14: Nie chcesz by� idealnym stworzeniem?
00:11:17: Ja... chc�...
00:11:20: Ja... kt�ry zosta�em porzucony przez Boga i wy dali�cie mi t� szans�...
00:11:27: ...ja, kt�ry ju� raz zmar�em.
00:11:28: ...szans� na odej�cie w wirus X.
00:11:33: Chcesz �y� wiecznie?
00:11:39: Chc� �y�... wiecznie.
00:13:13: Co tu robisz?
00:13:15: A� tak si� wstydzisz?
00:13:23: Nie wiem sk�d pochodzisz, ale wygl�da na to, �e jeste�my podobni.
00:13:34: Skry�e� dum� i jak ja s�u�ysz ludziom.
00:13:41: �a�osne.
00:13:42: ...naprawd�.
00:14:13: Co ty... robisz?
00:14:19: Laura...
00:14:21: Walter-san!
00:14:22: Integral-sama jest...
00:14:24: Nie b�dziesz przeszkadza� Integral-sama.
00:14:37: Cholera... Nigdy nie mia�am m�odszej siostry!
00:14:45: Nigdy jej nie by�o!
00:14:50:, Mimo, i� w g��bi to czu�am...
00:14:56: Ty �winio!
00:14:58: Jak �miesz robi� to Instytucji Hellsing!
00:15:00: Mam nadziej�, �e wzi��e� ze sob� swe pot�ne ego, by mnie pokona�?
00:15:15: Alu...car...d.
00:15:19: A ty jeste�?
00:15:22: In...cog...nito.
00:15:26: M�wisz wi�c, �e jeste� nikim?
00:15:29: To wystarczy.
00:15:31: To te� nie moje prawdziwe imi�.
00:15:35: Prawdziwi nieumarli walcz�cy w swych prawdziwych postaciach.
00:15:39: Bawmy si� powoli, dobrze?
00:15:50: Laura...
00:15:54: ...okropne imi�.
00:15:57: Mo�e Miralu?
00:15:58: Imi� dziewczyny, kt�ra by�a ofiar� Karmina.
00:16:02: Jak naprawd� si� nazywasz?
00:16:05: Bubbancy?
00:16:07: Moi przodkowie z Instytucji Hellsing pokonali twoich przyjaci�, prawda?
00:16:14: ...czy�bym zgad�a?
00:16:16: Przysz�a� si� zem�ci�?
00:16:23: FREAK jak ty nie zas�uguje na m�j wysi�ek.
00:16:28: Powinna�...
00:16:33: Walter-san!
00:16:34: Otrz��nij si�, prosz�!
00:16:39: Prosz�...
00:16:54: Masz takie brudne usta, siostro.
00:17:01: Co si� sta�o, Incognito?
00:17:03: Nie masz �adnej ludzkiej broni?
00:17:18: Armcorps 40mm MGM.
00:17:21: Z czego zrobione s� pociski?
00:17:23: Od�amkowe?
00:17:35: Magia ciemnych kontynent�w, co?
00:17:39: Zaczynajmy wi�c.
00:17:44: Ty i ja... jeste�my inni.
00:17:48: Co powiedzia�e�?
00:17:51: Teraz nie masz ju� komu s�u�y�.
00:17:57: Alu...car...d!
00:18:01: Co wy�cie zrobili?!
00:18:17: Walter-san...
00:18:23: Nast�pny pocisk z Szakala trafi prosto w twe cia�o.
00:18:37: Twoja krew jest pyszna, siostro.
00:18:41: Kpisz sobie... ze mnie?
00:18:44: Kazali mi to zrobi�.
00:18:49: Kazali mi nie zmienia� mojej siostry tak �atwo w upiora.
00:18:55: Ale... ju� pora, nie uwa�asz?
00:19:04: Twoja spi�ta szyja... Odgryz� j� moimi z�bami.
00:19:10: I wypij� reszt� krwi, a� do ostatniej kropli.
00:19:14: Twoj� pyszn� krew.
00:19:18: Potem dodam do niej troch� mojej krwi...
00:19:23: ...jednak nie za du�o, bo nawet ja nie mog� zamieni� ci� w jedn� z nas.
00:19:29: Sko�czysz jako zwyk�a idiotka, siostro.
00:19:35: Co za rozczarowanie...
00:20:00: Co ja... robi�em?
00:20:08: Jak �miesz tak z nas kpi�, Bubbancy.
00:20:40: Nie podchod�!
00:20:57: Integral-sama!
00:21:01: Pozby� si� tej nieczystej krwi...
00:22:38: Ja jestem dusz� twojej broni, Halconnena.
00:22:42: Co?|Powiedzmy, �e to rzeczywisto�ci jest spust.
00:22:45: ZASZALEJ|Chcesz przetestowa� mojego Halconnena?
00:22:47: Rozkaz :10|Pani Potwora|Teraz nigdy go ju� nie u�yj�.
00:22:49: To by� �art, �art... Nie poci�gaj za spust~
Zgłoś jeśli naruszono regulamin