DWUSTOPNIOWY, WOLNOOBROTOWY GENERATOR.pdf

(174 KB) Pobierz
Microsoft Word - 30_Gawron_pop.doc
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Nap ħ dów i Pomiarów Elektrycznych
Nr 62
Politechniki Wrocławskiej
Nr 62
Studia i Materiały
Nr 28
2008
pr Ģ dnica synchroniczna z magnesami trwałymi,
generator synchroniczny wolnoobrotowy,
elektrownie wodne, wiatrowe
Stanisław GAWRON*
DWUSTOPNIOWY, WOLNOOBROTOWY GENERATOR
SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI
W niniejszej pracy zaprezentowano konstrukcj ħ modelowego 2-u stopniowego wolnoobrotowego
generatora synchronicznego do produkcji energii elektrycznej z przeznaczeniem do odnawialnych
Ņ ródeł energii. Przedstawiono metodyk ħ oblicze ı elektromagnetycznych generatora dwustopniowego
wzbudzanego magnesami trwałymi. Na podstawie przeprowadzonych oblicze ı wykonano model fi-
zyczny maszyny, na którym przeprowadzono wst ħ pne badania laboratoryjne. W pracy zamieszczono
schemat zast ħ pczy i zestawienie porównawcze jego parametrów obliczonych i zmierzonych.
1. WPROWADZENIE
Od kilku lat BOBRME KOMEL projektuje i wykonuje pr Ģ dnice z magnesami
trwałymi ró Ň nych konstrukcji i do ró Ň nego zastosowania. Pr Ģ dnice z magnesami trwa-
łymi ze wzgl ħ du na swoje podstawowe własno Ļ ci (generuj Ģ energi ħ w całym zakresie
pr ħ dko Ļ ci obrotowej) znalazły szerokie zastosowanie głównie w elektrowniach wia-
trowych [1], [2], gdzie si ħ sprawdziły i s Ģ coraz powszechniej stosowane.
Ze wzgl ħ du na obni Ň enie kosztów produkcyjnych pr Ģ dnic, maszyny te maj Ģ kon-
strukcje zunifikowan Ģ z silnikami indukcyjnymi, co powoduje pewne ograniczenia co
do mo Ň liwo Ļ ci optymalizacyjnych obwodu elektromagnetycznego.
Pr ħ dko Ļę obrotowa Ļ migieł turbin wiatrowych jest stosunkowo niska i wynosi od
kilkunastu (elektrownie wielkich mocy) do kilkudziesi ħ ciu (w elektrowniach małych)
obrotów na minut ħ [3]. Klasyczna bezprzekładniowa pr Ģ dnica synchroniczna lub in-
dukcyjna musi mie ę du ŇĢ liczb ħ biegunów (zwykle kilkadziesi Ģ t), co powoduje, Ň e jej
Ļ rednica jest du Ň a, przy czym tylko pier Ļ cie ı jest aktywny. Celem artykułu jest wska-
zanie mo Ň liwo Ļ ci zmniejszenia gabarytu maszyny przy niezmienionej liczbie biegu-
__________
* Bran Ň owy O Ļ rodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL, 40-203 Katowice,
Al. Ro Ņ dzie ı skiego 188, e-mail: konstruktorzy@komel.katowice.pl
22198093.097.png
198
nów. Warunek ten spełnia maszyna dwutwornikowa w układzie kaskady szeregowej
wzbudzana magnesami trwałymi.
Niniejsza koncepcja wolnoobrotowego dwustopniowego generatora z magnesami
trwałymi była ju Ň wcze Ļ niej podejmowana [4], jednak Ň e w swoich pracach autorzy
skupili si ħ na generatorach dwustopniowych z magne Ļ nic Ģ swobodn Ģ .
2. BUDOWA PR ġ DNICY
Model pr Ģ dnicy wykonano na bazie rury stalowej (chłodzenie konwekcyjne) oraz
z prostymi tarczami ło Ň yskowymi zamykaj Ģ cymi maszyn ħ . Dodatkowo na wale pr Ģ d-
nicy od strony przeciw nap ħ dowej wprowadzono pier Ļ cienie Ļ lizgowe, do których
przył Ģ czono ko ı cówki uzwoje ı wirników. Taka konstrukcja modelu pr Ģ dnicy umo Ň -
liwia badania modelu jako 2 niezale Ň nych maszyn.
Rys. 1. Przekrój poprzeczny pr Ģ dnicy dwustopniowej
Fig. 1. Cross section of the proposed two-stage synchronous generator
Pr Ģ dnica 1-szego stopnia jest wzbudzana magnesami trwałymi naklejonymi na stoja-
nie. Uzwojenie twornika maszyny 1-szej jest ł Ģ czone w szereg z uzwojeniem wzbudze-
nia maszyny 2-giej, przy czym w modelu zaciski obydwóch uzwoje ı s Ģ wyprowadzone
na pier Ļ cienie. Energia jest odbierana z uzwojenia twornika maszyny 2-giej.
W modelu maszyny istnieje mo Ň liwo Ļę zarówno zmian konfiguracyjnych ł Ģ czo-
nych uzwoje ı , pomiarów elektrycznych, jak równie Ň mo Ň liwo Ļę bada ı kompensowa-
nia zmienno Ļ ci napi ħ cia generowanego przez maszyn ħ .
Do skrzynki zaciskowej stojana wyprowadzono 6 ko ı cówek uzwojenia, daj Ģ c
w ten sposób mo Ň liwo Ļę konfiguracji uzwojenia twornika jako Y lub D.
22198093.108.png 22198093.119.png 22198093.130.png 22198093.001.png 22198093.012.png 22198093.023.png 22198093.034.png 22198093.045.png 22198093.052.png 22198093.053.png 22198093.054.png 22198093.055.png 22198093.056.png 22198093.057.png 22198093.058.png 22198093.059.png 22198093.060.png 22198093.061.png 22198093.062.png 22198093.063.png 22198093.064.png 22198093.065.png 22198093.066.png 22198093.067.png 22198093.068.png 22198093.069.png 22198093.070.png 22198093.071.png 22198093.072.png 22198093.073.png 22198093.074.png 22198093.075.png 22198093.076.png 22198093.077.png 22198093.078.png 22198093.079.png 22198093.080.png 22198093.081.png 22198093.082.png 22198093.083.png 22198093.084.png 22198093.085.png 22198093.086.png 22198093.087.png 22198093.088.png 22198093.089.png 22198093.090.png 22198093.091.png 22198093.092.png 22198093.093.png 22198093.094.png 22198093.095.png 22198093.096.png 22198093.098.png 22198093.099.png 22198093.100.png 22198093.101.png 22198093.102.png 22198093.103.png 22198093.104.png 22198093.105.png 22198093.106.png 22198093.107.png 22198093.109.png 22198093.110.png 22198093.111.png 22198093.112.png 22198093.113.png 22198093.114.png 22198093.115.png 22198093.116.png 22198093.117.png 22198093.118.png 22198093.120.png 22198093.121.png 22198093.122.png 22198093.123.png 22198093.124.png 22198093.125.png 22198093.126.png 22198093.127.png 22198093.128.png 22198093.129.png 22198093.131.png 22198093.132.png 22198093.133.png 22198093.134.png 22198093.135.png 22198093.136.png 22198093.137.png 22198093.138.png 22198093.139.png
199
3. MODEL MATEMATYCZNY PR ġ DNICY
Model matematyczny pr Ģ dnicy zbudowano bazuj Ģ c na schemacie zast ħ pczym
pr Ģ dnicy jak na rys. 2. Schemat zast ħ pczy uwzgl ħ dnia poł Ģ czenie kaskadowe maszyn
i został zbudowany przy zało Ň eniu strat mocy w Ň elazie równym zero.
Rys. 2. Schemat zast ħ pczy pr Ģ dnicy dwustopniowej
Fig. 2. Equivalent circuit diagram two-stage synchronous generator
Opis schematu zast ħ pczego:
E 1 – siła elektromotoryczna rotacji pochodz Ģ ca od magnesów trwałych,
f 1 , f 2 – cz ħ stotliwo Ļ ci generowanego napi ħ cia,
Rw 1 , Rw 2 – rezystancje fazowe uzwoje ı wirników,
Xt w1 , Xr w1 , Xr w2 – reaktancja twornika i reaktancje rozprosze ı uzwoje ı wirników,
U 10 – napi ħ cie wyst ħ puj Ģ ce na wirniku pod stojanem uzwojonym,
X µ w2 – reaktancja magnesuj Ģ ca uzwojenia wirnika,
E 2 – siła elektromotoryczna rotacji powstała na wskutek zmiennej SMM,
Rs – rezystancja fazowa uzwojenia stojana (twornika głównego),
Xr s , Xt s – reaktancja rozproszenia i twornika uzwojenia stojana (twornik główny),
U 20 – napi ħ cie biegu jałowego pr Ģ dnicy
Z obc – impedancja obci ĢŇ enia pr Ģ dnicy
Parametry schematu zast ħ pczego maszyny obliczono metod Ģ obwodow Ģ wykorzy-
stuj Ģ c zale Ň no Ļ ci analityczne podawane w literaturze [5], [6] oraz dane konstrukcyjne
maszyn. Napi ħ cia rotacji E 1 i E 2 obliczono metod Ģ polow Ģ wykorzystuj Ģ c metod ħ
elementów sko ı czonych 2D [7] w programie FEMM i Mathcad.
Pr Ģ dnic ħ z magnesami trwałymi umieszczonymi w stojanie (1-szy stopie ı kaskady)
zamodelowano i wykonano szereg symulacji, z których (na podstawie posiadanych
ju Ň do Ļ wiadcze ı z pr Ģ dnicami z magnesami trwałymi) wybrano jedno z najbardziej
optymalnych rozwi Ģ za ı obwodu elektromagnetycznego. Wybór polegał głównie na
doborze grubo Ļ ci i k Ģ ta magnesów trwałych.
22198093.140.png 22198093.002.png 22198093.003.png 22198093.004.png 22198093.005.png 22198093.006.png 22198093.007.png 22198093.008.png 22198093.009.png 22198093.010.png 22198093.011.png 22198093.013.png 22198093.014.png 22198093.015.png 22198093.016.png 22198093.017.png 22198093.018.png 22198093.019.png 22198093.020.png 22198093.021.png 22198093.022.png 22198093.024.png 22198093.025.png 22198093.026.png 22198093.027.png 22198093.028.png 22198093.029.png 22198093.030.png 22198093.031.png 22198093.032.png 22198093.033.png 22198093.035.png 22198093.036.png 22198093.037.png 22198093.038.png 22198093.039.png 22198093.040.png 22198093.041.png 22198093.042.png 22198093.043.png
200
Wykorzystuj Ģ c program Mathcad, wyznaczono rozkład 1-szej harmonicznej in-
dukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej pod jedn Ģ par Ģ biegunów, a nast ħ pnie
obliczono z równania (1) warto Ļę skuteczn Ģ 1-szej harmonicznej napi ħ cia rotacji przy
biegu jałowym i cz ħ stotliwo Ļ ci 50 Hz.
Rys. 3. Rozkład indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej
Fig. 3. Space distribution of the flux density in the air gap
E
=
2
×
A
×
l
×
w
×
D
d
×
N
×
q
×
k
u
1
×
k
(1)
1
RMS
mp
1
PM
el
1000
×
2
S
a
s
g
gdzie:
A mp1 – 1-sza harmoniczna indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej,
l PM – długo Ļę magnesów trwałych,
D Ļ rednica zewn ħ trzna twornika,
d – grubo Ļę szczeliny powietrznej,
N S – liczba szeregowych przewodów w Ň łobku,
q – liczba Ň łobków na biegun i faz ħ ,
k u1 – współczynnik uzwojenia,
a g – liczba gał ħ zi równoległych,
k s – współczynnik skosu.
Obwód elektromagnetyczny pr Ģ dnicy 2-go stopnia kaskady zbudowano wykorzy-
stuj Ģ c ten sam wykrój blach wirnika i identyczne uzwojenie, co w przypadku wirnika
1-szej maszyny.
Symulacje wykonano dla stanu ustalonego. Sił ħ magnetomotoryczn Ģ (SMM)
wzbudzenia drog Ģ kolejnych przybli Ň e ı , dobrano tak, aby w maksymalny sposób wy-
korzysta ę cz ħĻ ci czynne maszyny.
4. BADANIA LABORATORYJNE
Na podstawie przeprowadzonych symulacji opracowano karty nawojowe maszyny
wraz z niezb ħ dnymi rysunkami wykonawczymi do modelu. Nast ħ pnie wykonano mo-
22198093.044.png 22198093.046.png
201
del fizyczny pr Ģ dnicy o liczbie biegunów jednego stopnia 2 p = 8, na którym s Ģ prze-
prowadzone badania laboratoryjne.
W tabeli 1 zestawiono wyniki oblicze ı i pomiarów parametrów schematu zast ħ p-
czego (rys. 2) odpowiadaj Ģ ce pr ħ dko Ļ ci obrotowej n = 750 obr/min.
Tabela 1. Zestawienie parametrów schematu zast ħ pczego pr Ģ dnicy
Table 1. Calculating and measured lumped parameter of equivalent circuit diagram
Opis parametru schematu zast ħ pczego wg rys. 2
(fazowe)
Oznaczenie
Obliczenia
Pomiar
Rezystancja uzwojenia wirnika
Rw 1
1.1 W
1.14 W
Rw 2
1.1 W
1.14 W
Rezystancja uzwojenia stojana
Rs
2.4 W
2.13 W
Reaktancja rozproszenia uzwojenia wirnika
Xr w 1
2.99 W
-
Xr w 2
2.84 W
-
Reaktancja twornika uzwojenia wiruj Ģ cego
Xt w 1
4.42 W
-
Reaktancja magnesuj Ģ ca uzwojenia wirnika
X µ w 2
43.83 W
-
Reaktancja rozproszenia uzwojenia stojana
(twornika głównego)
Xr s
1.27 W
-
Reaktancja twornika uzwojenia stojana (twornika głównego)
Xt s
23.42 W
-
Całkowita reaktancja uzwojenia wirnika pod magnesami
Xr w 1 + Xt w 1
7.41 W
5.65 W*
Całkowita reaktancja uzwojenia wirnika pod stojanem
Xr w 2 + X µ w 2
46.67 W 52.78 W*
Całkowita reaktancja uzwojenia stojana
(obliczenia i pomiar dla 50 Hz)
Xr s + Xt s
24.69 W 26.07 W*
SEM rotacji pochodz Ģ ca od magnesów trwałych [50 Hz]
(1-szy stopie ı kaskady)
E 1
251 V
252 V
Napi ħ cie mierzone na pier Ļ cieniach Ļ lizgowych wirnika
[50 Hz] (1-szy stopie ı kaskady)
U 10
216 V
217 V
SEM rotacji powstaj Ģ ca na wskutek zmiennej SMM [100 Hz]
(2-gi stopie ı kaskady)
E 2 , U 20
277 V
273 V
*– pomiar metod Ģ po Ļ redni Ģ
5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Zaprojektowany i wykonany model dwustopniowej maszyny synchronicznej z
magnesami trwałymi umo Ň liwiaj Ģ cej zwi ħ kszenie cz ħ stotliwo Ļ ci generowanego na-
pi ħ cia ma by ę alternatyw Ģ głównie dla zespołów pr Ģ dotwórczych składaj Ģ cych si ħ z
wysokoobrotowych generatorów współpracuj Ģ cych z awaryjnymi i niskosprawnymi
przekładniami mechanicznymi oraz wolnoobrotowych generatorów o bardzo du Ň ej
Ļ rednicy zewn ħ trznej stojana.
W ka Ň dym z tych przypadków nowy generator musiałby uzyska ę nie gorszy
współczynnik sprawno Ļ ci, odpowiednio wysok Ģ trwało Ļę eksploatacyjn Ģ , ni Ň sz Ģ mas ħ
22198093.047.png 22198093.048.png 22198093.049.png 22198093.050.png 22198093.051.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin