Naturalne źródła energii(1).pdf

(1808 KB) Pobierz
BIOMASA spalanie
Naturalne Źródła Energii
ćwiczenia
Dr inż. Adam Mroziński
Pokój: Bud. 2.5/p. 320
Tel.: 3408453, Sekretariat: 3408255
Katedra Maszyn Specjalnych i Ochrony Środowiska
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
459838854.001.png 459838854.002.png 459838854.003.png 459838854.004.png
Warunki zaliczenia
Referat z wybranego tematu -lista
tematów (podwyższenie oceny)
Obecności
Zaliczenie końcowe -kolokwium
 
Odnawialne ź ród ł o energii
Jest to ź ród ł o wykorzystuj ą ce w procesie przetwarzania energi ę
s ł oneczn ą wyst ę puj ą c ą w rozmaitych postaciach, w szczególno ś ci
promieniowania s ł onecznego, energii wiatru, czy biomasy, a tak ż e energi ę
kinetyczn ą p ł yn ą cej wody i wewn ę trzne ciep ł o Ziemi. Przy obecnym
poziomie cywilizacji technicznej za odnawialne ź ród ł o energii mo ż na w
pewnym sensie uzna ć tak ż e t ę cz ęść odpadów komunalnych
i przemys ł owych, która nadaje si ę do energetycznego przetworzenia,
zw ł aszcza tworzywa sztuczne.
 
Naturalne (Odnawialne) Źródła Energii - źródła energii , których zasoby
same się odnawiają i z tego powodu są praktycznie niewyczerpalne. Przeciwieństwem ich są
nieodnawialne źródła energii , czyli źródła, których wykorzystanie postępuje znacznie szybciej
niż naturalne odtwarzanie.
Najważniejszym ze źródeł odnawialnych jest energia spadku wody. Pozostałe źródła
odnawialne - energia słoneczna , energia wiatru , biomasy , biogazu , pływówmorskich , energia
geotermalna i inne -są używane na mniejszą skalę.
Trudno jednoznacznie zaliczyć energię jądrową i termojądrową do którejś z tych
kategorii. Ilości uranu i toru na Ziemi są właściwie niewyczerpalne -większość jednak znajduje
się w różnych skałach w bardzo niskich stężeniach -a jedynie nieliczne złoża o relatywnie dużym
ich stężeniu są dziś wykorzystywane. Jeszcze większe są ilości dostępnego deuteru -w tym
wypadku jednak występującego w dość wysokich stężeniach w wodzieoceanicznej. Zasoby te,
jakkolwiek duże by były, nie podlegają jednak samoistnej odnowie.
Energia odnawialna jest przez niektóre środowiska przedstawiana jako synonim
energii przyjaznej dla środowiska. Nie jest to jednak pełny obraz. Ze stosowanych dziś na dużą
skalę źródeł energii najmniejszy efekt ekologiczny ma energetyka jądrowa , duże szkody
wyrządzają zaś zarówno energetyka oparta na surowcach kopalnych -gównie w postaci
zanieczyszczeń atmosferycznych , jak i na energii spadku wody -przez zmiany w ekosystemach
spowodowane utworzeniem zapór i sztucznych zbiorników wody .
Sprzeciw wobec energetyki jądrowej, w środowiskach ekologicznychi w części
społeczeństw bierze się z obawy o wystąpienie awarii i skutków radioaktywnego skażenia
środowiska. Podnoszone są także argumenty, wskazujące na zwiększoną zapadalność na
nowotwory i inne schorzenia wśród mieszkańców osiedli położonych w pobliżu elektrowni
jądrowych .
 
Zalety ź róde ł odnawialnych:
minimalny wpływ na środowisko,
oszczędność paliw (eliminacja zużycia węgla, ropy i gazu w produkcji
energii elektrycznej),
dużestale odnawiające się zasoby energii,
stały koszt jednostkowy uzyskiwanej energii elektrycznej,
możliwość pracy na sieć wydzieloną,
rozproszone na całym obszarze kraju, co rozwiązuje problem transportu
energii, gdyż mogą być pozyskiwane w dowolnym miejscu oraz eliminuje
straty związane z dystrybucją i pozwoli uniknąć budowy linii
przesyłowych.
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin