Leszek A. Dobrzański - 02 - Podstawy nauki o materiałach.pdf

(50755 KB) Pobierz
2728131 UNPDF
2 roz 6-11-02 22:56 Page 1
Podstawy nauki
o materiałach
2728131.350.png
2 roz 6-11-02 22:56 Page 10
2.1. Materia
i jej składniki
2.1.1. Cząstki elementarne materii
MODEL STANDARDOWY BUDOWY MATERII
Materia składa się z wielu cząstek elementarnych . Dotychczas wykryto i po-
twierdzono doświadczalnie istnienie ponad trzystu cząstek elementarnych. Według
współczesnej wiedzy materia jest zbudowana z 6 kwarków i 6 leptonów . Są one
cząstkami elementarnymi niepodziel-
nymi, wchodzącymi (w grupach lub
pojedynczo) w skład innych cząstek
materii. W tablicy 2.1 przedstawiono
charakterystykę oddziaływań podsta-
wowych. Całość zjawisk związanych
z elementarnymi cząstkami materii
i oddziaływaniami między nimi opisuje
tzw. model standardowy (tabl. 2.2 ).
Typ oddziaływania
Ładunek
Kwanty przenoszące
oddziaływanie
Silne
kolorowy
gluony g
Elektromagnetyczne
elektryczny
fotony
Słabe
słaby
bozony W + , W , Z 0
Grawitacyjne
masa
grawitony
KWARKI
Kwarki to cząstki elementarne, które nie są trwałe samodzielnie, lecz wchodzą
w skład innych cząstek po dwa lub trzy. Kwarki są utrzymywane w grupach przez
oddziaływania silne przekazywane przez tzw. gluony – kwanty energii spajające
kwarki (jest osiem rodzajów gluonów o różnych kombinacjach „koloru“). Na kwar-
ki wpływają także oddziaływania elektromagnetyczne i słabe. Rozróżnia się nastę-
pujące kwarki: u ( up – górny), d ( down – dolny), c ( charm – powabny), s ( strange
– dziwny), t ( top – wierzchołkowy lub true – prawdziwy), b ( beauty – piękny lub
bottom – denny) i antykwarki, np. antygórny, antydziwny. Kwarki znacznie różnią
się masą, np. kwark t jest 30000 razy cięższy niż kwark d . Charakteryzuje je
ładunek elektryczny oraz liczby kwantowe zapachu i koloru (określane także jako
Tablica 2.2
Cząstki niepodzielne według modelu standardowego
Rodzaje
cząstek
Rodziny (generacje) cząstek niepodzielnych
Ładunek
elektryczny
pierwsza
druga
trzecia
górny ( u )
powabny ( c )
wierzchołkowy ( t )
+
2
3
Kwarki
dolny ( d )
dziwny ( s )
piękny ( b )
1 3
elektron (e )
mion (
tauon (
–1
Leptony
neutrino elektronowe (
e ) neutrino mionowe (
)
neutrino tauonowe (
)
0
10
Tablica 2.1
Charakterystyka oddziaływań podstawowych (fundamentalnych)
2728131.361.png 2728131.372.png 2728131.383.png 2728131.001.png 2728131.012.png 2728131.023.png 2728131.034.png 2728131.045.png 2728131.056.png 2728131.067.png 2728131.078.png 2728131.089.png 2728131.100.png 2728131.111.png 2728131.122.png 2728131.133.png 2728131.144.png 2728131.155.png 2728131.166.png 2728131.177.png 2728131.188.png 2728131.199.png 2728131.210.png 2728131.221.png 2728131.232.png 2728131.243.png 2728131.254.png 2728131.265.png 2728131.276.png 2728131.287.png 2728131.298.png 2728131.309.png 2728131.320.png 2728131.330.png 2728131.331.png 2728131.332.png 2728131.333.png 2728131.334.png 2728131.335.png 2728131.336.png 2728131.337.png 2728131.338.png 2728131.339.png 2728131.340.png 2728131.341.png 2728131.342.png 2728131.343.png 2728131.344.png 2728131.345.png 2728131.346.png 2728131.347.png 2728131.348.png 2728131.349.png 2728131.351.png 2728131.352.png 2728131.353.png 2728131.354.png 2728131.355.png 2728131.356.png 2728131.357.png 2728131.358.png 2728131.359.png 2728131.360.png 2728131.362.png 2728131.363.png 2728131.364.png 2728131.365.png 2728131.366.png 2728131.367.png 2728131.368.png 2728131.369.png 2728131.370.png 2728131.371.png 2728131.373.png 2728131.374.png 2728131.375.png 2728131.376.png 2728131.377.png 2728131.378.png 2728131.379.png 2728131.380.png 2728131.381.png 2728131.382.png 2728131.384.png 2728131.385.png 2728131.386.png 2728131.387.png 2728131.388.png 2728131.389.png 2728131.390.png 2728131.391.png 2728131.392.png 2728131.393.png 2728131.002.png 2728131.003.png 2728131.004.png 2728131.005.png 2728131.006.png
2 roz 6-11-02 22:56 Page 11
2.1. Materia i jej składniki
rodzaj ładunku). W skład grupy kwarków mogą wejść tylko kwarki różniące się
kolorem. Cząstki złożone z dwóch kwarków, tzw. mezony , są niestabilne. Cząstki
składające się z trzech kwarków są nazywane barionami .
NUKLEONY
W otaczającej nas materii znaczenie mają dwa kwarki: górny u o ładunku + 2 / 3
i dolny d o ładunku – 1 / 3 . Kwarki te wchodzą w skład nukleonów , tj. protonów i neu-
tronów. Proton składa się z 2 kwarków u i 1 kwarka d . Jego ładunek wynosi
+1 ( 2 / 3 + 2 / 3 1 / 3 ). Neutron składa się z 2 kwarków d i 1 kwarka u i jest elektrycznie
obojętny (– 1 / 3 1 / 3 + 2 / 3 = 0). Kwarki wchodzące w skład pojedynczego protonu lub
neutronu muszą się cechować trzema różnymi „kolorami“ – czerwonym, zielonym
i niebieskim.
LEPTONY
Leptony to cząstki elementarne, na które nie wpływają oddziaływania silne.
Cząstki te to elektron e , mion
(tau) – podlegające oddziaływaniom
elektromagnetycznym i słabym – oraz odpowiadające im neutrina: elektronowe ν
i tauon
e ,
– podlegające tylko oddziaływaniom słabym (tabl. 2.2).
Powszechnie występującym leptonem w otaczającej nas materii jest elektron
o ładunku –1.
ν µ
i tauonowe
ν τ
NAJWAŻNIEJSZE CZĄSTKI ELEMENTARNE
Do najważniejszych cząstek elementarnych należą:
elektrony ,
protony ,
neutrony .
W tablicy 2.3 przedstawiono masę i ładunek elektryczny, którymi cechują się
cząstki elementarne.
Tablica 2.3
Masa i ładunek cząstek elementarnych materii
Cząstka elementarna
Masa
Ładunek elektryczny
55 10 ajm 1)
9,1091
–4
Elektron
–1,6⋅ 10 –19 C
Proton
1,00758 ajm
1,6725 10 –27 kg
+1,6⋅ 10 –19 C
Neutron
1,00897 ajm
1,6748 10 –27
kg
elektrycznie obojętny
1) ajm – atomowa jednostka masy równa 1/12 masy atomu izotopu węgla o liczbie masowej 12.
ATOMY, PIERWIASTKI CHEMICZNE I IZOTOPY
Większymi cząstkami materii są atomy , które składają się z jądra i rozmieszczo-
nych wokół niego elektronów. W skład jądra wchodzą nukleony, które – w zależ-
ności od ładunku elektrycznego bądź jego braku – są protonami lub neutronami.
11
mionowe
10 –31 kg
2728131.007.png 2728131.008.png 2728131.009.png 2728131.010.png 2728131.011.png 2728131.013.png 2728131.014.png 2728131.015.png 2728131.016.png 2728131.017.png 2728131.018.png 2728131.019.png 2728131.020.png 2728131.021.png 2728131.022.png 2728131.024.png 2728131.025.png 2728131.026.png 2728131.027.png 2728131.028.png 2728131.029.png 2728131.030.png 2728131.031.png 2728131.032.png 2728131.033.png 2728131.035.png 2728131.036.png 2728131.037.png 2728131.038.png 2728131.039.png 2728131.040.png 2728131.041.png 2728131.042.png 2728131.043.png 2728131.044.png 2728131.046.png 2728131.047.png 2728131.048.png 2728131.049.png 2728131.050.png 2728131.051.png 2728131.052.png 2728131.053.png 2728131.054.png 2728131.055.png 2728131.057.png 2728131.058.png 2728131.059.png 2728131.060.png 2728131.061.png 2728131.062.png 2728131.063.png 2728131.064.png 2728131.065.png 2728131.066.png 2728131.068.png 2728131.069.png 2728131.070.png 2728131.071.png 2728131.072.png 2728131.073.png 2728131.074.png 2728131.075.png 2728131.076.png 2728131.077.png 2728131.079.png 2728131.080.png 2728131.081.png 2728131.082.png 2728131.083.png 2728131.084.png 2728131.085.png 2728131.086.png 2728131.087.png 2728131.088.png 2728131.090.png 2728131.091.png 2728131.092.png 2728131.093.png 2728131.094.png 2728131.095.png 2728131.096.png 2728131.097.png 2728131.098.png 2728131.099.png 2728131.101.png 2728131.102.png 2728131.103.png 2728131.104.png 2728131.105.png 2728131.106.png 2728131.107.png 2728131.108.png 2728131.109.png 2728131.110.png 2728131.112.png 2728131.113.png
2 roz 6-11-02 22:56 Page 12
2. Podstawy nauki o materiałach
Liczba protonów w jądrze, równa liczbie elektronów atomu obojętnego, nosi
nazwę liczby atomowej Z . Liczba atomowa jednoznacznie określa przynależność
atomu do danego pierwiastka chemicznego.
Pierwiastek chemiczny jest zbiorem atomów o jednakowych ładunkach jąder.
W przyrodzie występują pierwiastki chemiczne o liczbach atomowych od 1 ( H – wo-
dór) do 94 ( Pu – pluton). W reaktorach jądrowych – w sposób sztuczny – zdołano
otrzymać pierwiastki o większej liczbie atomowej, w tym o liczbie atomowej 118.
Liczba nukleonów w jądrze jest nazywana liczbą masową A . Ponieważ liczba ne-
utronów w atomach danego pierwiastka chemicznego może być różna, atomy tego
samego pierwiastka chemicznego mogą się różnić liczbą masową. Odmiany pier-
wiastków chemicznych o jednakowej liczbie atomowej Z , lecz różniące się liczbą
masową A , są nazywane izotopami . Wszystkie pierwiastki chemiczne mają izotopy.
Atomy, których jądra różnią się liczbą protonów i neutronów, nazywane są nuk-
lidami . Nuklidy tego samego pierwiastka chemicznego są zatem izotopami.
Pierwiastki chemiczne są więc mieszaniną izotopów. Z tego względu masy atomo-
we pierwiastków chemicznych nie są liczbami całkowitymi. Masą atomową danego
pierwiastka chemicznego jest stosunek średniej masy atomu tego pierwiastka do
masy 1/12 atomu izotopu węgla o liczbie masowej równej 12.
2.1.2. Budowa atomu
WYKORZYSTANIE MECHANIKI FALOWEJ W TEORII BUDOWY ATOMU
Teorię budowy atomu opracowano z wykorzystaniem mechaniki falowej.
Mechanika falowa umożliwia opisanie zachowania się elektronów w atomach i kry-
ształach. Zgodnie z założeniami mechaniki falowej cząstkom materii przypisuje się
własności charakterystyczne dla światła. Molekularny i falowy charakter światła
należy rozumieć w taki sposób, że światło złożone z tzw. fotonów porusza się
zgodnie z prawami mechaniki falowej. Doświadczalne potwierdzenie słuszności
założeń mechaniki falowej w odniesieniu do atomu stanowi dyfrakcja (ugięcie)
elektronów przechodzących przez kryształy.
STRUKTURA ELEKTRONOWA ATOMU
Położenia i prędkości elektronów otaczających jądro
atomu, zgodnie z zasadą nieoznaczoności, nie można
dokładnie opisać. Można tylko określić prawdopodo-
bieństwo znalezienia się elektronu w poszczególnych miejs-
cach otaczających jądro. Strukturę elektronową należy sobie
wyobrażać jako chmurę elektronową wokół jądra. Duże praw-
dopodobieństwo znalezienia się elektronu w danym miejscu
odpowiada dużej gęstości chmury elektronowej.
Gęstość chmury elektronowej na jednostkę objętości
z
r
ρ
można przedstawić jako iloczyn trzech funkcji, z których
każda jest uzależniona odpowiednio od odległości promie-
niowej od jądra r lub kątów
x
y
, określających położenie
danego punktu względem jądra we współrzędnych biegu-
nowych (rys. 2.1 ):
12
Rysunek 2.1
Współrzędne
biegunowe
i
2728131.114.png 2728131.115.png 2728131.116.png 2728131.117.png 2728131.118.png 2728131.119.png 2728131.120.png 2728131.121.png 2728131.123.png 2728131.124.png 2728131.125.png 2728131.126.png 2728131.127.png 2728131.128.png 2728131.129.png 2728131.130.png 2728131.131.png 2728131.132.png 2728131.134.png 2728131.135.png 2728131.136.png 2728131.137.png 2728131.138.png 2728131.139.png 2728131.140.png 2728131.141.png 2728131.142.png 2728131.143.png 2728131.145.png 2728131.146.png 2728131.147.png 2728131.148.png 2728131.149.png 2728131.150.png 2728131.151.png 2728131.152.png 2728131.153.png 2728131.154.png 2728131.156.png 2728131.157.png 2728131.158.png 2728131.159.png 2728131.160.png 2728131.161.png 2728131.162.png 2728131.163.png 2728131.164.png 2728131.165.png 2728131.167.png 2728131.168.png 2728131.169.png 2728131.170.png 2728131.171.png 2728131.172.png 2728131.173.png 2728131.174.png 2728131.175.png 2728131.176.png 2728131.178.png 2728131.179.png 2728131.180.png 2728131.181.png 2728131.182.png 2728131.183.png 2728131.184.png 2728131.185.png 2728131.186.png 2728131.187.png 2728131.189.png 2728131.190.png 2728131.191.png 2728131.192.png 2728131.193.png 2728131.194.png 2728131.195.png 2728131.196.png 2728131.197.png 2728131.198.png 2728131.200.png 2728131.201.png 2728131.202.png 2728131.203.png 2728131.204.png 2728131.205.png 2728131.206.png 2728131.207.png 2728131.208.png 2728131.209.png 2728131.211.png 2728131.212.png 2728131.213.png 2728131.214.png 2728131.215.png 2728131.216.png 2728131.217.png 2728131.218.png 2728131.219.png 2728131.220.png 2728131.222.png
2 roz 6-11-02 22:56 Page 13
2.1. Materia i jej składniki
R 2 r 2
R 2 r 2
R 2 r 2
2p
1s
2s
r
r
r
r 2 (według P. Wilkesa);
R 2 r 2 – radialna gęstość prawdopodobieństwa, r – odległość promieniowa, 1s, 2s, 2p – oznaczenia podpowłok
elektronowych (porównaj rozdział 2.1.3)
C
R(r)
)⋅Φ
),
(2.1)
gdzie:
C – stała.
Prawdopodobieństwo znalezienia się elektronu na danym promieniu najko-
rzystniej można opisać radialną gęstością prawdopodobieństwa R 2 ( r )⋅
r 2 (rys. 2.2 ).
Kształty funkcji
(
) podano w tablicy 2.4 . Iloczyn funkcji
(
)
(
), zwany
, przedstawiony w postaci trójwymiarowego wykre-
su, z dostatecznym przybliżeniem obrazuje zewnętrzny kształt atomu (tabl. 2.4).
Funkcje
muszą być pomnożone przez funkcję R ( r ). W wyniku tego następuje
pewna zmiana kształtu figur pokazanych na rysunku 2.2 i „rozmycie“ krawędzi.
STANY ENERGETYCZNE ELEKTRONU W ATOMIE
Elektron poruszający się w polu jądrowym może zajmować tylko ściśle
określone stany energetyczne związane z gęstościami chmur elektronowych. Stan
energetyczny elektronu charakteryzują cztery liczby kwantowe:
główna n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7, n ≥ 1,
poboczna l = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, l n – 1,
magnetyczna – l m l ≤ + l ,
spinowa m s =
1 / 2 .
Główna liczba kwantowa n określa liczbę powierzchni węzłowych kulistych, ze
środkiem w jądrze, lub płaszczyzn przechodzących przez jądro, na których gęstość
chmury elektronowej jest równa zeru. Większe liczby świadczą o dużej wielkości
chmur elektronowych. Główna liczba kwantowa określa zatem tzw. powłoki elek-
tronowe poszczególnych stanów energetycznych, oznaczane kolejno liczbami od
1 do 7 lub dużymi literami K, L, M, N, O, P i Q.
Poboczna liczba kwantowa l określa podpowłoki elektronowe, oznaczane
odpowiednio s, p, d, f, gdy l = 0, 1, 2, 3. Określa ona liczbę płaszczyzn węzłowych
przechodzących przez jądro atomu i charakteryzuje moment pędu elektronu.
Magnetyczna liczba kwantowa m l jest miarą orientacji momentu pędu elektronu
i określa składową tego momentu w kierunku przyłożonego pola magnetycznego.
Spinowa liczba kwantowa m s ujmuje wpływ pola magnetycznego wytwarzanego
przez elektron wirujący wokół swojej osi. Znak liczby spinowej zależy od tego,
czy elektron jest ustawiony równolegle, czy antyrównolegle do linii sił pola
magnetycznego.
13
Rysunek 2.2
Radialna gęstość prawdopodobieństwa R 2 (r)
czynnikiem funkcji gęstości
2728131.223.png 2728131.224.png 2728131.225.png 2728131.226.png 2728131.227.png 2728131.228.png 2728131.229.png 2728131.230.png 2728131.231.png 2728131.233.png 2728131.234.png 2728131.235.png 2728131.236.png 2728131.237.png 2728131.238.png 2728131.239.png 2728131.240.png 2728131.241.png 2728131.242.png 2728131.244.png 2728131.245.png 2728131.246.png 2728131.247.png 2728131.248.png 2728131.249.png 2728131.250.png 2728131.251.png 2728131.252.png 2728131.253.png 2728131.255.png 2728131.256.png 2728131.257.png 2728131.258.png 2728131.259.png 2728131.260.png 2728131.261.png 2728131.262.png 2728131.263.png 2728131.264.png 2728131.266.png 2728131.267.png 2728131.268.png 2728131.269.png 2728131.270.png 2728131.271.png 2728131.272.png 2728131.273.png 2728131.274.png 2728131.275.png 2728131.277.png 2728131.278.png 2728131.279.png 2728131.280.png 2728131.281.png 2728131.282.png 2728131.283.png 2728131.284.png 2728131.285.png 2728131.286.png 2728131.288.png 2728131.289.png 2728131.290.png 2728131.291.png 2728131.292.png 2728131.293.png 2728131.294.png 2728131.295.png 2728131.296.png 2728131.297.png 2728131.299.png 2728131.300.png 2728131.301.png 2728131.302.png 2728131.303.png 2728131.304.png 2728131.305.png 2728131.306.png 2728131.307.png 2728131.308.png 2728131.310.png 2728131.311.png 2728131.312.png 2728131.313.png 2728131.314.png 2728131.315.png 2728131.316.png 2728131.317.png 2728131.318.png 2728131.319.png 2728131.321.png 2728131.322.png 2728131.323.png 2728131.324.png 2728131.325.png 2728131.326.png 2728131.327.png 2728131.328.png 2728131.329.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin