Osławiona (Notorious).txt

(71 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: XVID  608x464 23.976fps 699.4 MB|/SubEdit b.4040 (http://subedit.prv.pl)/
{709}{880} O S � A W I O N A
{2530}{2591}Czy istnieje jaki� pow�d prawny,|aby sentencja nie mog�a by� og�oszona?
{2596}{2663}- Nie, wysoki s�dzie.|- Tak. Musz� co� powiedzie�.
{2675}{2718}Mo�ecie mnie wsadzi� do wi�zienia,|ale nie uda wam si� wsadzi�...
{2723}{2780}co si� z wami dzieje|i tym ca�ym krajem...
{2788}{2844}Nast�pnym razem, zamierzamy...
{2953}{3035}S�d stwierdza,|�e oskar�ony, J. Huberman...
{3042}{3121}zostaje uznanym winnym zbrodni|zdrady Stan�w Zjednoczonych...
{3128}{3213}wyrokiem S�du|Dystryktu Po�udniowego Stanu Floryda w Miami...
{3219}{3306}zostaje przekazany pod opiek�|Prokuratora Generalnego Stan�w Zjednoczonych...
{3312}{3386}w celu uwi�zienia w instytucji|typu penitencjarnego...
{3392}{3437}na okres 20 lat.
{3451}{3546}Oskar�ony mo�e by� odes�any natychmiast|do wi�zienia.
{3554}{3582}S�d og�asza przerw� w obradach.
{3587}{3610}Ju� idzie.
{3710}{3772}Chwileczk�, panno Hubermann!|Czy mo�e pani t�dy?
{3810}{3870}Chcieliby�my o�wiadczenie od pani,|panno Huberman, na temat pani ojca.
{3876}{3929}Czy wed�ug pani ojciec otrzyma�|to na co zas�u�y�?
{3935}{3997}Czy jest pani mi�o, �e ojciec|idzie do wi�zienia...
{4001}{4032}za prac� dla Niemc�w?
{4060}{4111}Dajcie nam zna� gdyby chcia�a opu�ci� miasto.
{4421}{4512}Czy m�g�by pan zrobi� sobie przerw�|�eby si� od�wie�y�, panie Hopkins?
{4520}{4585}Alicja, naprawd� by�a� �ledzona przez policjanta?
{4592}{4658}- To brzmi podniecaj�co.|- Zamierzam go przep�dzi�.
{4663}{4676}Wystarczy.
{4680}{4750}Nie b�d� g�upi.|Najwa�niejsze jeszcze si� nie zacz�o.
{4756}{4809}Ka�dy z tych na dole dosta�|wypchan� ryb�, tak� co wisi na �cianie.
{4815}{4864}- Sk�d oni je wzi�li?|- Nigdzie nie wida� ryby.
{4870}{4972}Co z tob�, przystojniaku?|Nie widzieli�my si� gdzie� wcze�niej?
{4979}{5058}O, to bez znaczenia.|Lubi� takich niszczycieli przyj��.
{5064}{5120}To nie �aden niszczyciel przyj��.|On jest ze mn�.
{5148}{5214}Nie mia�abym nic przeciwko aby by�|�ledzona przez glin�.
{5220}{5300}Nienawidz� niskich, skrytych ludzi jak ten|policyjny kicia kt�ry za mn� chodzi..
{5306}{5343}Oczywi�cie, jestem kobiet� napi�tnowan�, czy� nie?
{5347}{5411}Jestem sk�onna wysadzi�|Kana� Panamski w tej chwili.
{5417}{5466}- Chcesz do tego troch� lodu?|- Nie, dzi�kuj�.
{5470}{5528}Nie przystoi takiej dziewczynie jak ty|przejmowa� si� gliniarzami.
{5534}{5585}Widzimy si� jutro?|Naprawd�?
{5590}{5616}Wyp�ywamy o dziesi�tej.
{5626}{5662}Naprawd�?|Wyp�ywamy?
{5667}{5709}Poka� mi ryb� a|ja poka�� ci k�amc�.
{5713}{5777}To czego potrzebuje to przyj�cieto|odrobina wytworno�ci.
{5781}{5850}Lepiej jak b�dziemy powoli ko�czy�.|Musz� by� na pok�adzie o dziewi�tej.
{5857}{5932}Tydzie� w Hawanie i ca�a sprawa|przycichnie.
{5938}{6006}- Kocha mnie pan, Commodore?|- Jest pani bardzo pi�kn� kobiet�.
{6012}{6062}Wypij� za to jeszcze jednego drinka.
{6077}{6108}Dok�d ty idziesz?|Na ryby.
{6112}{6162}W �rodku nocy?|Oszala�e�.
{6168}{6219}Co z tob�, wci�� pijany?|Nigdzie nie ma ryby, ani w dzie� ani w nocy.
{6224}{6263}Wiesz co?|Lubi� ci�.
{6269}{6356}- Widz� pani� na pok�adzie punkt dziewi�ta.|- Musz� to jeszcze przemy�le�.
{6363}{6434}Nie musi si� pani pakowa�.|Znajdziemy co� w Hawanie.
{6441}{6502}My�l�, �e zostawi� go tutaj|aby wytrze�wia�, Alicjo.
{6510}{6594}Tak mi przykro, �e ju� musicie i��.|To by�o doskonale ohydne przyj�cie.
{6630}{6672}- Dobranoc.|- Dobranoc.
{7023}{7080}Zosta� jeszcze jeden drink.
{7094}{7143}- Wstyd mi za l�d.|- Jaki l�d?
{7155}{7206}Wysz�o.|Co wysz�o?
{7212}{7231}L�d.
{7279}{7315}Dlaczego podoba ci si� ta piosenka?
{7469}{7509}Jest taka pe�na bzdur.
{7580}{7679}Nie ma jak piosenka o mi�o�ci|ta potrafi ci� rozbawi�.
{7687}{7711}Tak jest.
{7807}{7896}- Duszno tu, nieprawda�.|- Mo�e by�.
{7908}{7936}Co powiesz...
{8014}{8056}na piknik?
{8092}{8118}Na zewn�trz?
{8242}{8325}Taak, tu jest za duszno|na piknik.
{8371}{8432}Chcesz to sko�czy�?|Szkoda zostawia�.
{8559}{8609}Jeste� jak ch�opiec.
{8894}{8970}- M�j samoch�d jest na zewn�trz.|- Naturalnie.
{9015}{9071}Chcia�by�, aby�my si� przejechali? -Bardzo.
{9148}{9194}Co z go��mi?
{9216}{9270}Wype�zn� o w�asnych si�ach.
{9290}{9390}Zamierzam prowadzi�.|To jest chyba zrozumia�e.
{9542}{9624}- Nie potrzebujesz p�aszcza?|- Ty mi wystarczysz.
{9930}{9959}Poczekaj.
{9966}{10014}Pozw�l, �e to za�o��,|mo�esz si� przezi�bi�.
{10484}{10536}Jak mi idzie?|Nie�le.
{10593}{10641}- Boisz si�?| -Nie.
{10646}{10743}Naprawd� si� nie boisz...|Nie za bardzo.
{10870}{10955}- Mg�a mnie ogarnia.|- to w�osy na twoich oczach.
{11099}{11165}Co pokazuje pr�dko�ciomierz?
{11204}{11238}Sze��dziesi�t pi��.
{11377}{11456}Pojad� osiemdziesi�t i|wytr� ci ten u�miech z twojej twarzy.
{11485}{11575}Nie lubi� facet�w|kt�rzy szczerz� do mnie z�by.
{11864}{11890}Glina.
{11897}{11919}Co?
{11925}{11972}Policjant nas �ciga.
{12016}{12062}Szlak by to trafi�.
{12179}{12215}Chce z tob� porozmawia�.
{12281}{12320}Pijany kierowca.
{12336}{12392}Recydywa.|Teraz ja p�jd� do wiezienia.
{12406}{12469}Ca�a rodzina w wi�zieniu.!|Kogo to obchodzi?
{12761}{12808}Macie czas tylko dla siebie,|prawda?
{12864}{12915}Tacy ludzie jak pan powinni by� w ��ku.
{12919}{12968}- Pijana, co?|- Chwileczk� funkcjonariuszu.
{12973}{13038}Nie ma wyt�umaczenia, prosz� pana:|niczego nie b�d� s�ucha�.
{13237}{13280}Przepraszam, ale nic pan nie powiedzia�.
{13285}{13309}W porz�dku.
{13320}{13371}Da pan sobie rad�?|Bez problemu.
{13376}{13410}Jakby co, chcia�em pom�c.
{13579}{13622}Gdzie mandat?
{13641}{13689}On nie da� mi �adnego mandatu.
{13771}{13823}- Jak si� nazywasz?|- Devlin.
{13841}{13927}Pokaza�e� temu glinie co�.|On ci zasalutowa�.
{13934}{13993}Naprawd�?|Widzia�am.
{13998}{14101}My�lisz, �e jestem idiotk�.|Jeste� glin�.
{14109}{14136}Posprzeczamy si� p�niej.
{14140}{14232}Wynocha z mojego samochodu.|Zabior� ci� do domu.
{14239}{14289}Wcale nie zamierzasz|zabra� mnie do domu.
{14295}{14325}Posu� si�.
{14380}{14419}No dalej!
{14555}{14626}Wynocha z mojego samochodu, glino federalny.|Rozwalaczu mojego przyj�cia.
{14641}{14699}Jak ten myszo��w|w okularach.
{14705}{14768}Zostaw mnie. Ci�gniesz mnie|bo chcesz co� ode mnie.
{14863}{14901}Przymkniesz si�?
{14948}{15011}- Dobra, teraz si� przesu�.|- Nie!
{15045}{15092}Zabij� ci�,|nie pozwol�...
{15608}{15655}Lepiej wypij to.
{15972}{16019}Czy to konieczne?
{16056}{16088}No ju�, pij!
{16345}{16379}Doko�cz!
{17042}{17080}Czujesz si� lepiej?
{17136}{17178}Dlaczego ci� obchodzi, jak ja si� czuj�?
{17246}{17325}Ty, ty glino...
{17715}{17765}Co si� dzieje?
{17807}{17860}- Jaki jest tw�j punkt widzenia?|- Jaki punkt widzenia?
{17865}{17939}- Na ostatni� noc.|- Chcieli�my zosta� przyjaci�mi.
{17945}{18006}Przyjaci�mi, tak.|Chcia�by� mnie zapuszkowa�,?
{18017}{18062}Nie, mam dla ciebie robot�.
{18081}{18118}Co ty powiesz, jest tylko...
{18228}{18307}Jest tylko jedna praca, kt�r�|wy gliniarze chcieliby�cie mi zaoferowa�
{18362}{18416}Zapominasz pan, panie...|Devlin.
{18422}{18458}- Co?|- Devlin.
{18484}{18537}Nie jestem mato�em,|panie Devlin.
{18543}{18634}M�j wydzia� udzieli� mi pe�nomocnictw do zaanga�owania|pani do wykonania pewnej roboty w Brazylii.
{18645}{18693}Odejd�!|To wszystko mnie nudzi!
{18698}{18761}Kilku niemieckich dygnitarzy|kt�rzy op�acali pani ojca...
{18766}{18800}pracuje w Rio.
{18802}{18890}- Sz�ysza�a pani kiedy� o zak�adach "Farben"?|- Przecie� m�wi�, �e mnie to nie interesuje.
{18891}{18964}Przed wojn� zacz�li dzia�a�|na terenie Ameryki Po�udniowej.
{18970}{19039}Chcemy pom�c rz�dowi|brazylijskiemu, ze by ich stamt�d wykurzy�.
{19043}{19123}M�j szef uwa�a, �e c�rka...|Zdrajcy?
{19130}{19173}No c�, uwa�a, �e by�aby pani|bardzo warto�ciowa dla tego zadania.
{19178}{19213}Mogliby pani zaufa�.
{19227}{19291}Mog�aby pani poprawi� nieco|wizerunek tatusia.
{19297}{19365}- Dlaczego powinnam?|- Patriotyzm.
{19371}{19431}To s�owo sprawia mi b�l.|Nie, dzi�kuj�.
{19436}{19532}Nie bierze mnie patriotyzm|ani patrioci.
{19539}{19572}M�g�bym to z tob� przedyskutowa�.
{19577}{19647}Machanie flag� jedn� r�k�|i opr�nianie kieszeni drug�.
{19653}{19687}To jest ten tw�j patriotyzm.
{19703}{19727}Mo�esz go sobie zatrzyma�.
{19756}{19811}Pods�uchiwali�my wasz dom|przez trzy miesi�ce.
{19817}{19879}Rozmowa pomi�dzy John'em|Huberman'em i jego c�rk� Alicj�...
{19884}{19969}18:00,9 stycze�, 1946,|w Miami Beach, Floryda.
{19979}{20036}Troch� dowod�w,|kt�re nie zosta�y u�yte w procesie.
{20042}{20108}Nie chc� tego s�ysze�.|Rozlu�nij si�, przegotuj i s�uchaj.
{20157}{20240}to jest dla na obojga.|W tym jest kupa forsy, Alicjo.
{20247}{20299}M�wi�am ci przed Bo�ym Narodzeniem.|Nie zrobi� tego.
{20304}{20366}U�yj w�asnego rozumu.|Mo�esz mie� wszystko, co tylko chcesz.
{20372}{20422}- Praca jest �atwa.|- Nie chc� s�ucha�, tato.
{20427}{20468}To nie jest tw�j kraj, prawda?
{20485}{20565}Moja matka tu si� urodzi�a.|Mamy ameryka�skie obywatelstwo.
{20571}{20636}Gdzie twoje trze�we spojrzenie?|W g��bi jeste� Niemk�.
{20642}{20696}Pos�uchaj mnie.|Nie wiesz o co walczymy.
{20702}{20790}Wiem o co walczycie,|ty i twoja zbrodnicza �winia.
{20807}{20884}- Znienawidzi�am ci� od chwili kiedy to odkry�am.|- C�reczko nie wolno ci tak do mnie m�wi�.
{20891}{20953}- Nie wymagaj tego ode mnie.!|- Alicjo, nie podno� g�osu.
{20966}{21006}Nienawidz� ci�.
{21012}{21117}Kocham ten kraj.|Rozumiesz? Kocham.
{21126}{21199}B�dziecie wszyscy wisie�|i nie przy�o�� r�ki przeciwko temu.
{21230}{21329}Teraz decyduj, albo wychodzisz.|Albo mi pomagasz i ci� w to wkr�c�.
{21337}{21436}Nie wa� si� zbli�y� kiedykolwiek do mnie i opowiada�|o swoich chorych pomys�ach.
{21590}{21680}To nie dowodzi wiele.|Nie wyda�am go.
{21699}{21753}Nie oczekiwali�my tego od pani.
{21757}{21792}No c�, co ja mog� powiedzie�?
{21896}{21938}Prosz� odej�� i zostawi� mnie sam�.
{21967}{22001}Musz� si� zaj�� swoim w�asnym �yciem.
{22026}{22115}Rado�ci,...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin