Warto przeczytac.txt

(11 KB) Pobierz
Cze�� :) 
Proste i skuteczne wystarczy troch� cierpliwo�ci
Przysi�gam to dzia�a, jak zaczniecie to b�dziecie jeszcze raz zaczyna�. 

Przemy�l to logicznie. 

Zr�bmy to, co w opisie a gwarantuje ze zarobicie kilka tysi�cy nic nie ryzykuj�c. 

ODE MNIE: 

PRZECZYTAJ, MY�L� �E WARTO PO�WI�CIC 10MIN, JA W TO WSZED�EM M�WI�C 5 ZETA TO LEDWO BROWAR W 
PUBIE, WI�C NA PEWNO NIE 
ZBIEDNIEJ� :) BEZ RYZYKA NIE MA ZYSKU :) MI�EJ LEKTURY, JA PRZECZYTA�EM 3 RAZY I SI� 
PRZEKONA�EM. JEST TO DOSC CIEKAWE, JEDNAK CHYBA DLA LUDZI INTELIGENTNYCH I UCZCIWYCH, KTORZY 
S� W STANIE POJ�C CA�� T� ZASAD� - NA JAKIEJ WSZYSTKO SI� OPIERA.... 

WNIOSKI I UWAGI ODEMNIE.... 


Wczytuj�c si� w tekst zauwa�ysz ze trzeba wp�aci� 5 zeta, mo�na pomy�le�... "A to ja b�d� 
sprytniejszy, i nie wp�ac� tych 5 z�, zrobi� jak mi karz� - ale po co p�aci�?" - jasne... 
Ale pomy�l, ze jak przyjdzie twoja kolej, to ludzie te� tak pomy�l� - a w�wczas TOBIE nie 
b�dzie do �miechu :) wi�c my�l� ze to w interesie ka�dego "odda�" t� pi�tk� :) Przecie� to 
serio nie pieni�dz.....P� paczki fajek...?? no halo.... 

Je�li powiedzmy wpiszecie si� na pierwsze miejsce to oczywi�cie wp�aci kto� pieni�dze od 
razu, ale ile os�b nak�onisz? 10? 20? 50? I to tyle, oni cie wykasuj� z pierwszego miejsca i 
koniec. A je�li zrobisz jak w instrukcji to nie b�dziesz u 10, 20 czy 50 os�b bo tych os�b 
znajomi i inni i kolejnych i kolejnych znajomi i inne osoby kt�rzy jak w drzewie 
genealogicznym rozprzestrzeni� ci� w bardzo wielkiej liczbie itd. A taka nast�pi jak 
b�dziesz na pierwszym miejscu (przesuni�ty przez innych). Wiec wpisz si� na koniec listy a 
pierwsz� kasujesz. 

Pisz�c to � wp�aci�em ju� 5 z� dla innego u�ytkownika i mam nadziej� �e lec�c tym 
systemem nikt nie b�dzie kantowa� i wszyscy zyskamy :) 

Wniosek nr dwa:) je�li system si� oka�e sprawny.... - to nic nie stoi na przeszkodzie aby 
kontynuowa� go kilkakrotnie WI�C DO DZIE�A, NIE �EBYM NAMAWIA� - ALE POCZYTAJ :) - TO MA RACJ� BYTU, 
SENS I LOGIK� - JE�LI NIKT NIE B�DZIE KANTOWA� :) 


Witam. 
Przeczytaj t� stron� do ko�ca a gwarantuj�, �e nie po�a�ujesz!!! 
Nie zmarnuj swojej szansy!!! 
Nie przejmuj si�, �e tekst jest troch� d�ugi! Warto przeczyta�!!! TO NIE �ADEN �ART!!! GDYBY LUDZIE NAPRAWD� ZROBILI TAK JAK JEST NAPISANE 
BY�OBY PI�KNIE, ALE NIESTETY WI�KSZO�� UWA�A ZE TO �ART, ALE PROSZ� WZI�� TO NA LOGIK�.... 
NA ZDROWY ROZUM�. 

Nie wierzysz? To oczywiste, kto da 15000 z� za nic? A jednak. 
Po pierwsze nie za nic, bo wk�ad wynosi 5 z� po drugie potrzebujesz troszk� pracy dos�ownie 
20 - 30 minut jednorazowo (np. dzi� albo jutro !) 
Zarobisz jak ka�dy, kto bierze w tym udzia� ok. 15000 z� w okr�g�y miesi�c! (ja dok�adnie 
zarobi�em 2135 z� w nieca�y tydzie� - 30 minut! Op�aca�o si�.) 

Ten spos�b wymy�li� Roberto T. Kiyosaki - najbogatszy inwestor na �wiecie, kt�ry w dodatku 
nie ma pracy... i tak si� rozesz�o a� trafi�o do mnie i do Ciebie! 
Opowiem jakie to �atwe i proste, ale je�li nie masz teraz 5 minut �eby spokojnie o tym 
przeczyta� zapisz t� stron� i wr�� kiedy b�dziesz mia� czas : ) 

Tak wi�c pomy�l czy warto si� troszk� zaanga�owa� - to zale�y od Ciebie. 
Gdy opowiedzia�em o tym kolegom, wy�miali mnie... 
A jednak wzi��em w tym planie udzia�. Moi znajomi wyci�gn�li si� jak zobaczyli moje konto, a 
m�wi�em od razu wejd�cie w to, wiadomo nawet znajomi czasami s� nie ufni. He, teraz si� z 
tego �mieje.... Jak sobie przypomn� ich miny, jak opowiadali o tym gdy zajrzeli na konta. Z 
reszt� mi te� g�ba opad�a jak zobaczy�em konto! A moje konto wci�� ros�o i dalej ro�nie! 


Nawet teraz jak to pisze, dziwi mnie ile os�b musi ci�ko pracowa� by utrzyma� dom, swoje 
dzieci lub po prostu zbiera na kino lub komputer. 
Dzi�kuj� teraz temu, kto wys�a� mi t� wiadomo�� i przedstawi� mi ten pomys�, dzi�kuj� �e 
nak�oni� mnie do tego, aby zrobi� jeden ma�y skok w bok od szarego �ycia i zainwestowa� 
pieni�dze (kurcze-jakie pieni�dze, 5 zeta to browar w knajpie..) po to by w�o�one - 
pracowa�y dla mnie - a nie ja na te pieni�dze. 


Teraz udowodni� Ci, �e jest to LEGALNY BIZNES!!! 

Nie potrzebujesz niczego sprzedawa�! Nie potrzebujesz rozmawia� o tym z przyjaci�mi, 
rodzina lub z nikim innym (chyba, ze chcesz). 
W dodatku, je�li jeste� nie�mia�y(a) to problem masz z g�owy - bo nie musisz mie� 
bezpo�redniego kontaktu z drugim cz�owiekiem. Ktokolwiek, kto trzyma r�k� na pulsie mo�e 
osi�gn�� sukces i wzbogaci� si� o kilkadziesi�t tysi�cy z�otych. Je�li wierzysz, �e ka�dy ma 
swoje pi�� minut to po prostu zr�b krok po kroku tak jak jest to napisane poni�ej! 

To Twoja szansa na zmian� Twojej przysz�o�ci! 

To jest NAJTA�SZA, NAJSZYBSZA I NAJPROSTSZA droga do zarobienia prawdziwych pieni�dzy przez 
Internet w tak KR�TKIM czasie. 

OK to zaczynamy, bo si� rozgada�em. Ten program dzia�a i niewa�ne z jakiego kraju jeste� 
albo w jakim przebywasz. NIE wa�ne ile masz lat. I na dodatek NIE b�dziesz potrzebowa� 
specjalnej wiedzy lub talentu. NIE b�dziesz przegl�da� stron internetowych, NIE b�dziesz 
nigdzie dzwoni�, klika�, lub SPAMowa�, NIE b�dziesz tak�e p�aci� za reklamy itp. 

Wszystko czego potrzebujesz to: 
- Konto w banku (najlepiej z mo�liwo�ci� obs�ugi przez Internet, ale niekoniecznie), 
- Oko�o 20-30 minut twojego czasu jednorazowo! 
- Je�eli masz chocia� 13 lat, to mo�esz za�o�y� swoje w�asne konto w banku. Nie wierzysz? 
Proponuje ci Dominet Bank.KROK 1 

Niezaprzeczalne prawo natury jest takie, �eby zarobi� musisz cos od siebie da�! 

Wi�c pierwsze co musisz zrobi� to zainwestowa� TYLKO 5 Z�. 
Jak m�wi Robert T. Kiyosaki- "je�li nic nie zainwestujesz - nic wi�kszego nie zyskasz!". 

Im szybciej zainwestujesz tym szybciej zaczniesz zarabia� z powi�kszaj�c� si� rzesz� ludzi! 

Tak wi�c, przelej 5 z� na PIERWSZE znajduj�ce si� poni�ej konto bankowe, nazw� odbiorcy wpisz: xxx a jako Tytu� wpisz: 
" pieni�dze z sieci " 
CHCE, �EBYS WIEDZIA�(A), �E JEST TO PO TO, ABY UTRZYMAC TEN PROGRAM LEGALNYM! 

To naprawd� proste!!! Gdy przelejesz 5z� na pierwsze konto z poni�szej listy, to mo�esz ju� 
si� szeroko u�miechn��:) Nie wiem czy wiesz, ale ju� czerpiesz z tego programu wielkie 
korzy�ci. Nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. 


Oto obecna lista: 

1. Nr konta: 67 1140 2004 0000 3202 4286 7077

2. Nr konta: 87 1240 1848 1111 0010 1467 1073

3. Nr konta: 06 2030 0045 1130 0000 0777 8300

4. Nr konta: 66 1690 0013 3660 0808 8439 0001

5. Nr konta: 63 1140 2004 0000 3702 4946 8627

5.

PAMI�TAJ! Wp�a� 5 z� na konto nr.1 i jako nazw� odbiorcy wpisz "xxx" 
(ze wzgl�du na ochron� danych, a je�eli dobrze przepiszesz numer konta to pieni�dze i tak 
dojd�...) 


KROK 2 

Gdy ju� przela�e� 5 z� na konto znajduj�ce si� na 1. miejscu listy nast�pn� rzecz�..., kt�r� 
musisz zrobi� to zrobi� kopi� tej strony (tekstu na niej zawartego). 

P�niej konto nr.1 skasuj , a na sam d� dopisz SWOJE KONTO w ten spos�b b�dzie zn�w 5 kont, 
a ka�dy przesunie si� o jedno oczko w g�r�, przenumeruj je na koniec od g�ry 1, 2, 3, 4, 5 i 
stanie si� tak �e pod nr 5 jest tw�j nr konta. 


NIE WPISUJ SWOJEGO NUMERU KONTA NA 1. POZYCJI, PONIEWA� SAM NA TYM STRACISZ 

(wyja�ni�em to na pocz�tku i czytaj dalej). NIE B�DZ ZACH�ANNY!!! 

Robisz to wszystko po to by wys�a� ten ca�y tekst ponownie (korzystaj�c z twojej skrzynki
mailowej albo reklamuj�c na swojej stronie WWW) do np. 40 os�b 
(zapami�taj, �e 40 os�b to dobra liczba do wzbogacenia si�, ale mo�esz zareklamowa� to w 
darmowy spos�b w Internecie przez co wi�cej ludzi to zobaczy i mo�esz wi�cej zarobi�!!! POTRZEBUJESZ DOWOD�W? 

Tutaj s� przyk�adowe 4 osoby, oczywi�cie NIE s� to wszystkie, kt�re bra�y udzia� w tym 
programie i kt�re zainwestowa�y nic innego jak 5 z� i 30 minut swojego czasu. 

"Jaki wspania�y plan! Zrobi�em! wszystko co mi poradzili�cie z jakie� 3 tygodnie temu i co 
prawda nie uda�o mi si� uzbiera� 15 000 o kt�rych m�wili�cie, ale te 9135zl tez mnie 
powali�y, a jest jeszcze tydzie�!! " 
Tomasz Watorek , Warszawa 

Cze��. Tu Justyna! No c�, co mog� powiedzie�? DZI�KUJ� BARDZO BARDZOOO MOCNO wys�a�am 40 
maili tak jak m�wili�cie i w sumie zapomnia�am o ca�ej tej sprawie bo tak naprawd� nie 
wierzy�am w to, a te 5 z�otych to 
jeszcze nikogo nie uratowa�o. Ale jak zobaczy�am moje konto po kilku tygodniach to si� 
za�ama�am!!!!! 
W tym dobrym znaczeniu! By�o tam prawie 15 000 z�otych!!! I jak ja to teraz wydam tak 
szybko? Przecie� za kolejnych 30 dni b�d� mie� tego wi�cej!!! Dzi�kuje jeszcze raz!!!!" 
Justyna Tojan, Strzelce Opolskie 

"By�em zaskoczony kiedy zobaczy�em moje konto !! Przez 3 tygodnie na moim koncie znalaz�o 
si� 9440zl. Na pocz�tku my�la�em, �e to jaki� b��d wkrad� im si� do komp�w. Ale potem 
wyp�aci�em pieni�dze i kupi�em sobie 
super kompa !!! Nareszcie !! ! Dzi�ki, dzi�ki, dzi�ki!!! 
Ryszard Bodler, Gda�sk A tutaj troszk� matematyki: 

Kiedy wy�lesz swoje maile (lub rozpowszechnisz t� stron� w inny spos�b, b�dziesz na 5 
miejscu listy. To najlepsza pozycja po to by zarobi� powa�ne pieni�dze! �aden inny program 
nie daje tak wysokich i realnych pieni�dzy z r�nych powod�w, kt�re wyt�umacz� poni�ej. Jak 
d�ugo b�dziesz wysy�a� t� wiadomo�� do ludzi, kt�rzy b�d� zainteresowani programem, mo�esz 
spodziewa� si�, �e �rednio odpowie na nie 25% ludzi. 
Ale b�d�my bardziej pesymistyczni i dajmy na to, �e tylko 12,5%, dla utrudnienia. Gdy wy�lesz 40 maili do r�nych os�b, mo�esz spodziewa� si� ze 5 z nich zrobi dok�adnie to 
co Ty (12,5% z 40= 5). 

Ale tym razem tw�j numer konta przesunie si� na 4 pozycje . W�wczas ju� b�dzie o tym 
programie wiedzia�o 200 os�b (5 x 40). 

Z tych 200 ludzi, udzieli si� 25 (12.5% z 200=25), wi�c dalsze 1000 maili (25 x 40), 
podnios� Tw�j numer konta na 3 pozycje. 

Z tych 1000 ludzi, mo�esz spodziewa� si�, ze udzieli si� 125 os�b (12.5% z 1000=125), wi�c 
dalsze 5000 maili 

(125 x ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin