Bionic Woman 2007 Sezon 1 DVD-RIP XviD Napisy PL S01E05.txt

(33 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{934}{983}W porz�dku, �o�nierzu?
{984}{1054}Potrzebujesz lekarza?
{1178}{1228}Spokojnie, �o�nierzu.
{1249}{1328}Wszystko b�dzie dobrze.
{1329}{1399}Tylko od�� bro�.
{1640}{1693}A co z Jeremym,|tym z baru?
{1694}{1719}�onaty.
{1720}{1742}Nieszcz�liwie �onaty.
{1743}{1774}Jeste� dzi� w dobrym humorze.
{1775}{1804}Zawsze mam dobry humor.
{1805}{1862}Kochanie, przez ca�y tydzie�|chodzi�a� nieszcz�liwa.
{1863}{1901}M�wi� powa�nie,|co si� z tob� dzieje?
{1902}{1964}Ostatnio, to tak jakby�|d�wiga�a ca�y �wiat.
{1965}{2037}Od tego s� margarity.
{2063}{2130}A m�j brat?
{2131}{2158}O, nie.
{2159}{2183}Dlaczego?
{2184}{2222}Poniewa� szczerze, Robin,|to gej.
{2223}{2242}Nieprawda!
{2243}{2311}To w porz�dku, tylko przesta� pr�bowa�|um�wi� go ze swoimi przyjaci�kami.
{2312}{2339}Jeste�cie takie cyniczne.
{2340}{2396}Poza tym,|obecnie nie potrzebuj� faceta.
{2397}{2416}Potrzebujesz.
{2417}{2446}Kochanie, ju� prawie zima.
{2447}{2478}Ka�dy dzie� jest cenny.
{2479}{2550}Wierz mi, nie potrzebuj� faceta,|by by� szcz�liw�.
{2551}{2579}To naprawd� smutne.
{2580}{2589}�a�osne.
{2590}{2653}Zgadzam si�.
{2654}{2669}O m�j Bo�e.
{2670}{2725}Sp�jrzcie, dziewczyny.
{2726}{2811}/Nazwiska ofiar zostan� podane|/po zawiadomieniu rodzin.
{2812}{2867}/To niewiarygodne|/i tragiczne zdarzenie.
{2868}{2902}/�o�nierz by� je�cem wojennym
{2903}{2968}/trzymanym w niewoli|/i straszonym �mierci� przez 2 miesi�ce.
{2969}{3029}/Mia� wr�ci� do domu w tym tygodniu.
{3108}{3134}S�ucham.
{3135}{3188}/Mamy problem.
{3259}{3283}Co to?
{3284}{3336}To mia� by� spos�b|leczenia depresji.
{3337}{3375}Ju� mi lepiej.
{3376}{3422}Musi by� wszczepione do m�zgu.
{3423}{3519}Ale ten specjalny implant nerwowy|ma pewne skutki uboczne.
{3520}{3677}Trzej ameryka�scy �o�nierze b�d�cy je�cami|wojennymi kom�rki Al-Kaidy zostali uwolnieni.
{3678}{3813}Wszyscy dokonali bardzo szczeg�lnych|atak�w na swoich ludzi.
{3814}{3862}S� jak ludzkie bomby-pu�apki.
{3863}{3900}Wszyscy mieli ten implant nerwowy?
{3901}{3949}Tak. Nie wiemy, jak dzia�a, ale...
{3950}{4009}Wiemy, kto go wynalaz�.
{4010}{4049}Profesor Howard Samuels.
{4050}{4154}Prowadzi najbardziej awangardowe laboratorium w kraju|opracowuj�c te rzeczy na Uniwersytecie Stanwick.
{4155}{4207}Mo�e zaczniemy|od aresztowania Samuelsa?
{4208}{4261}Nie jeste�my glinami.
{4262}{4341}Antonio zajmie si� kupcem,|a ty implantami.
{4342}{4374}Zatem co, mam si� w�ama� do laboratorium?
{4375}{4432}To nie takie proste.
{4433}{4452}Co to?
{4453}{4508}Legitymacja studencka.|Idziesz do koled�u.
{4509}{4565}Przenosisz si� z Anglii.
{4566}{4635}Jak tam tw�j brytyjski akcent?
{4895}{4985}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl::.|.:: Napisy24.pl::.
{4990}{5090}{C:$aaccff}T�umaczenie: Highlander|Korekta: Tanith
{5096}{5152}{C:$aaccff}Bionic Woman [01x05]|The Education of Jaime Sommers
{5190}{5238}Dobra, to podstawowe zaj�cia,
{5239}{5329}na jakie chodzi�a� jako|studentka neurobiologii.
{5330}{5383}Neuronauka kom�rkowa,|kt�ra jest po prostu o tym,
{5384}{5469}jak neurony przetwarzaj� psychiczne|i elektromechaniczne sygna�y.
{5470}{5519}Ciesz� si�, �e to wszystko.
{5520}{5596}Neuronauka systemowa,|kt�ra jest po prostu o tym, jak neurony,
{5597}{5655}tworz� obwody...|- Mo�esz przesta� m�wi� "kt�ra jest po prostu o"?
{5656}{5723}To szalona ilo�� informacji|do tak szybkiego przetworzenia.
{5724}{5777}Musisz po prostu w��czy�|t� cz�� swojego m�zgu z Harvardu.
{5778}{5827}Cz��, kt�ra nie posz�a|do Harvardu, jest o wiele wi�ksza.
{5828}{5884}Poza tym, moim g��wnym kierunkiem|by�a literatura irlandzka.
{5885}{5952}Zatem unikn�a� problem�w, gdy nie posz�a�,
{5953}{6018}poniewa� wyl�dowa�aby� ze 100 tysi�cznym|d�ugiem i nadal jako barmanka.
{6019}{6050}Wiedza, Jaime.
{6051}{6072}Tym si� p�aci rachunki.
{6073}{6102}Zrobi� z siebie idiotk�.
{6103}{6137}Nie da si� udawa�|znajomo�ci matematyki i nauki.
{6138}{6185}Dobra, dobra, po prostu si� uspok�j.
{6186}{6233}P�j�cie do koled�u|by�o dla mnie fantazj�.
{6234}{6320}Ale w mojej fantazji, zadaj� si�|z inteligentnymi lud�mi, rzucam friesbee,
{6321}{6414}zaparzam Earl Grey|i ko�cz� rozpraw� na temat Jamesa Joyce'a.
{6415}{6463}Mamy ma�o wsp�lnego.
{6464}{6510}A teraz wyjd� na idiotk� udaj�c,|�e znam si�
{6511}{6595}na neuronauce kom�rkowej, fizyko...|- Taa, neuronauka.
{6596}{6603}Taa.
{6604}{6643}Taa.
{6644}{6673}Mog�aby� nosi� okulary.
{6674}{6718}Wygl�da�aby� na m�drzejsz�.
{6719}{6825}Dzi�ki, Nathan,|za t� kompletnie nieprzydatn� rad�.
{6846}{6893}Po prostu wykonuj� swoj� prac�.
{6894}{6913}"Dzi�kuj�, Nathan."
{6914}{6958}Nie ma za co!
{7297}{7374}Poczynaj�c od sematosensorycznej kory,|mamy stref� pierwsz�, drug�,
{7375}{7531}i trzeci�, wyznaczone przez wzd�u�n� bruzd� �rodkow�|oraz centralne i poboczne rowki.
{7532}{7605}Ta okolica odbiera wi�kszo��...
{7659}{7710}M�oda damo, jeste� nowa?
{7714}{7758}Przepraszam.
{7759}{7814}Przepraszam.
{7855}{7905}Tak, ja...
{7906}{7952}W�a�nie przenios�am si� z Oxfordu.
{7953}{7974}Clarissa Whyte.
{7976}{8051}Przypuszczam, �e angielski|jest twoim podstawowym j�zykiem.
{8053}{8078}Tak.
{8080}{8153}Zatem mo�e mi powiesz,|co jest tam napisane.
{8154}{8208}Zakaz u�ywania kom�rek.
{8209}{8282}Prosz� powiedzie�|to z przekonaniem.
{8284}{8303}Jeszcze raz.
{8305}{8363}Zakaz u�ywania kom�rek.
{8364}{8404}O wiele lepiej.
{8406}{8486}Przy okazji mo�e mi co� powiesz.|Gdy m�j wyk�ad jest zak��cany przez student�w,
{8487}{8617}kt�rzy nie pami�taj�, by wy��czy� kom�rk�,|kt�ra cze�� mojego m�zgu pracuje jak szalona?
{8619}{8697}- C�, to b�dzie...|- Dam ci wskaz�wk�.
{8699}{8785}To rejon, kt�ry przetwarza|emocje takie jak irytacja.
{8786}{8915}Je�li to za ma�o, to jest ograniczony przez|ni�sz� i �rodkow� okolic� skroniow�.
{8917}{9104}To b�dzie strefa 38 Brodmanna,|znana te� jako zakr�t biegunowy.
{9105}{9207}Zgadza si�.
{9209}{9369}Wy��czaj kom�rk� na moich zaj�ciach.
{9476}{9518}A mo�e ten?
{9520}{9564}Faraj Habib.
{9565}{9681}Powiedzia�abym, �e je�li nie jest|obecnie w Guantanamo, to mo�e by� on.
{9682}{9733}Nadeem Samad?
{9735}{9785}Lubi� go za to.
{9786}{9853}Nie ma �adnych oficjalnych powi�za�|z organizacjami terrorystycznymi.
{9855}{9881}Nie ma kryminalnej przesz�o�ci.
{9883}{9918}Uko�czy� studia z wyr�nieniem.
{9920}{10009}Zacz�� obsesyjnie odwiedza� strony|internetowe terroryst�w 14 miesi�cy temu.
{10011}{10039}Ja wchodz� na nie ca�y czas.
{10041}{10065}Ty zbierasz materia�y.
{10066}{10119}Mo�e on te�, robi�c szkoln� gazetk�.
{10121}{10179}By� na dw�ch wyk�adach profesora Samuelsa
{10180}{10265}i sta� si� praktykuj�cym muzu�maninem.|Wszystko w tym samym czasie.
{10266}{10351}Ruth, to dyskryminacja rasowa.
{10369}{10429}Lub �wietna �ledcza robota.
{10430}{10579}Sprawd� go.
{10581}{10625}Hej.
{10626}{10682}Aoki!
{10814}{10880}Za ka�dym razem, gdy gnieciesz papier,|mam ochot� si� zabi�.
{10882}{10943}Tak zrobi�a moja poprzednia wsp�lokatorka.
{10944}{10988}�wietnie.
{10989}{11033}To by�o �wietne.
{11035}{11096}Mia�am same pi�tki na semestr.
{11098}{11133}�artujesz.
{11134}{11161}Tak.
{11163}{11190}Nad czym pracujesz?
{11191}{11221}Laboratorium z neuronauki.
{11222}{11255}Naprawd�?
{11257}{11310}Uwielbiam te zaj�cia.
{11312}{11336}�atwa pi�tka.
{11338}{11378}Zapewne.
{11380}{11424}A nad czym ty pracujesz?
{11426}{11474}Wypracowanie z Jamesa Joyce'a.
{11475}{11501}Taa?
{11503}{11535}Taa.
{11537}{11580}"The Dead".
{11582}{11635}Nie rozumiem nawet o czym to.
{11637}{11719}- Jest po irlandzku i g�upie, nic si� nie dzieje...|- Nie, to �wietna ksi��ka.
{11721}{11767}Jest opowiedziana|z punktu widzenia m�a,
{11769}{11843}a� do ko�ca ksi��ki, kiedy jego �ona|opowiada histori� swej pierwszej mi�o�ci.
{11844}{11904}I m��, kt�ry by� tak czu�y|wobec �ony przez ca�y wiecz�r,
{11906}{11952}zdaje sobie spraw�,|�e ona nawet o nim nie my�li.
{11953}{12010}My�li o swoim pierwszym ukochanym,|kt�ry nie �yje.
{12012}{12054}Ksi��ka jest o tym,|�e nie mo�na uciec.
{12056}{12137}Gdy kto� umiera, my�lisz,|�e jeste� wolny, ale nie jeste�.
{12139}{12175}Umarli s� zawsze obecni.
{12176}{12233}To inne zako�czenie ni� "Ulisses",|kt�ry jest w ca�o�ci o mi�o�ci,
{12235}{12314}- i �yciu, seksie i optymizmie.|- Dobra.
{12316}{12416}Chcesz je napisa� za mnie?
{12418}{12472}A zrobisz moje laboratorium?
{12473}{12496}Zgoda.
{12498}{12602}Daj mi jednego batona.
{12615}{12796}P�niej jest impreza,|je�li chcesz i�� ze mn�.
{12804}{12849}Znasz tu wielu ludzi?
{12850}{12928}Kilku.
{12933}{12980}Maj� tu jedzenie.
{12981}{13047}Dobra.
{13146}{13200}Hej, studentko z Oxfordu.
{13201}{13241}Lito�ciwy asystent.
{13264}{13286}/Tom Gilchrist.
{13287}{13302}/Clarissa.
{13303}{13331}/Mi�o ci� pozna�.
{13332}{13375}Bardzo dzi�kuj� za wcze�niej.
{13376}{13399}Mia�am pustk� w g�owie.
{13400}{13447}Samuels potrafi by� onie�mielaj�cy.
{13448}{13526}- Taa, jest troch�...|- To z�o�liwy, dziwaczny staruszek.
{13527}{13558}Tak, to prawda.
{13559}{13604}/Mi�o, �e si� nade mn� zlitowa�e�.
{13605}{13711}/Nam�wi� ci� na smaczny nap�j?
{13712}{13755}Smaczny nap�j.
{13756}{13771}Kto... Spadaj.
{13772}{13800}Kto to jest?
{13801}{13861}Wiesz co m�wi� o Brytyjczykach.
{13862}{13888}Uwielbiamy nasze napoje.
{13889}{13953}Wyjd�!
{13954}{13976}Chce ci� upi�.
{13977}{14057}Nie widzisz tego?
{14079}{14104}W�dka, wino?
{14105}{14129}Wino.
{14130}{14180}PO��CZENIE PRZYCHODZ�CE|BIURO
{14275}{14324}/Musisz czu� si� samotna,|/tak daleko od domu.
{14325}{14396}W�a�ciwie nie. To ekscytuj�ce,|bycie tu i wszystko.
{14397}{14439}Czuj� si� jak Felicity.
{14440}{14511}Tyle, �e ona nie by�a z Anglii,|nie by�a naukowcem
{14512}{14600}i posz�a do koled�u szuka� faceta,|podczas gdy ja nie, wi�c...
{14601}{14653}Nie czuj� si� wcale jak Felicity.
{14654}{14687}Nie wiem, co m�wi�.
{14688}{14725}Mo�e ty co� powiesz?
{14726}{14803}Lubi� s�ucha� twoich|sw...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin