Indeksy_GPW.pdf

(1941 KB) Pobierz
ulotka3.cdr
Indeksy giełdowe
www.gpw.pl
Indeksy
giełdowe
Pakiety akcji poszczególnych spółek w indeksach ustalane są
na podstawie ich liczby w wolnym obrocie.
Udział największych spółek w WIG20 jest ograniczany
do 15%, w pozostałych indeksach do 10%.
Więcej informacji na stronie internetowej Giełdy,
w sekcji Indeksy. Szczególnie polecamy zamiesz-
czoną tam broszurę pt. "Indeksy Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie", zawierającą
m.in. szczegółowe charakterystyki i metodologię
wszystkich indeksów giełdowych oraz klasyfika-
cję sektorową.
WIG20, mWIG40, sWIG80 – zmiany okresowe
przeprowadzane są w marcu (rewizja roczna) oraz czerwcu,
wrześniu i grudniu (korekty kwartalne). Za każdym razem
analiza przeprowadzana jest na podstawie wartości spółek
w wolnym obrocie oraz ich płynności w okresie ostatnich
dwunastu miesięcy.
WIG – w wyniku kwartalnej analizy do indeksu trafiają spółki,
które spełniają kryteria bazowe.
WIG-PL – w wyniku kwartalnej analizy do indeksu trafiają
spółki krajowe, które spełniają kryteria bazowe.
Pytania można kierować pod adres:
indeksy@gpw.pl
Subindeksy WIG – skład subindeksów sektorowych
odpowiada ich udziałom w indeksie WIG.
Zmiany nadzwyczajne
Obok zmian okresowych, wszystkie indeksy podlegają
zmianom nadzwyczajnym, które mogą polegać na dodaniu
lub usunięciu spółki z indeksu.
W przypadku WIG20, mWIG40, sWIG80 na miejsce spółki
wykreślonej z listy uczestników indeksu wprowadza się
spółkę, która w ostatnim rankingu zajęła na liście rezerwowej
najwyższą pozycję.
Spółki niezakwalifikowane do żadnego indeksu
680642069.005.png 680642069.006.png 680642069.007.png
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Indeksy giełdowe
Każdego dnia w prasie, radiu czy telewizji, w informacjach
dotyczących giełdy, mówi się, że ten czy inny indeks
giełdowy spadł, wzrósł lub osiągnął historyczną wartość.
Rzadziej komentuje się notowania poszczególnych spółek,
natomiast wartości i zmiany indeksów są podawane co-
dziennie, gdyż właśnie indeksy są najlepszym miernikiem
sytuacji na rynku giełdowym.
– indeks dochodowy, ciągły, obejmujący wszystkie spółki
giełdowe z wyjątkim tych, które nie spełniają minimalnych
wymogów płynności. Publikowany od pierwszej sesji
giełdowej czyli od 16 kwietnia 1991 roku.
Publikacja
Giełda publikuje wartości poszczególnych indeksów w dwóch
standardach: ciągłym i jednolitym.
– indeks dochodowy, jednolity. W jego skład wchodzą
spółki krajowe z indeksu WIG. Obliczany od 22 grudnia 2003
roku. Przyjmuje się, że do 19 grudnia 2003 r. jego wartości
i skład były takie same, jak dla WIG.
W przypadku indeksów publikowanych w sposób ciągły,
między godziną 8.00 a 9.00 podawane są teoretyczne
wartości otwarcia. O 9.00 ogłaszane są rzeczywiste wartości
otwarcia, a od 9.00 do 16.35 – wartości bieżące, z następu-
jącą częstotliwością:
dla WIG20 – co 15 sekund,
dla mWIG40, sWIG80 i WIG – co 60 sekund,
O 16.35 podawane są wartości zamknięcia wszystkich
indeksów ciągłych.
Indeksy odzwierciedlają zmiany kursów na danej sesji.
Dostarczają informacji o określonym segmencie rynku
np. akcji czy obligacji, spółek dużych czy średnich. Zależnie
od przyjętej metodologii, przy obliczaniu indeksów bierze się
pod uwagę wyłącznie ceny papierów (indeksy cenowe),
bądź uwzględnia się również dochody z dywidend i praw
poboru (indeksy dochodowe). Indeksy nie tylko pozwalają
ocenić bieżącą sytuację na rynku giełdowym, ale i progno-
zować trendy dla grupy spółek lub całego rynku.
Indeksy giełdowe mogą pełnić również rolę wzorców inwe-
stycyjnych, i wówczas ich strukturę oraz osiągane wyniki
starają się naśladować fundusze inwestycyjne i emerytalne.
Indeksy mogą być także instrumentami bazowymi dla
kontraktów terminowych, warrantów, opcji czy produktów
strukturyzowanych, będących przedmiotem obrotu
giełdowego.
Giełda oblicza również dziewięć subindeksów sektorowych
indeksu WIG,w skład których wchodzą spółki z indeksu WIG,
reprezentujące największe – pod względem wartości rynko-
wej – branże giełdowe. Subindeksy sektorowe są indeksami
dochodowymi obliczanymi w trybie jednolitym. Obecnie są to:
eia
Wartości indeksów jednolitych podawane są trzy razy
w czasie sesji: o godzinie 11.30 – po zakończeniu pierwszego
fixingu, o 15.20 – po drugim fixingu i o 16.35 – wartości
zamknięcia.
Indeksy giełdowe publikowane są na stronie internetowej
GPW w Cedule Giełdy Warszawskiej, przez agencje informa-
cyjne (PAP, Reuters, Bloomberg, SIX Telekurs) oraz w telega-
zecie (TVP1, TVP2 i Telewizja Polonia).
Obliczanie
Wszystkie indeksy giełdowe obliczane są według tej samej
poniższej formuły:
Indeks =
Bieżąca wartość portfela indeksu
x Wartość bazowa
Zmiany okresowe
Charakterystyka
Bazowa wartość
portfela indeksu
x Korektor
Cztery razy w roku – w trzeci piątek marca, czerwca, wrześ-
nia i grudnia – skład indeksów Giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie podlega standardowym zmianom okreso-
wym służącym dostosowaniu struktury indeksów do aktual-
nej pozycji poszczególnych spółek na rynku giełdowym.
O uczestnictwie w indeksach decydują tzw. kryteria bazowe,
a w przypadku indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 także
wspólny ranking.
– indeks cenowy, ciągły (publikowany z określoną
częstotliwością przez całą sesję), obejmujący 20 najwięk-
szych – pod względem wartości rynkowej w wolnym
obrocie oraz płynności – spółek giełdowych. Jest instrumen-
tem bazowym dla pochodnych. Obliczany od 16 kwietnia
1994 roku.
Bieżąca wartość portfela indeksu
jest liczona i publikowana
na każdej sesji giełdowej.
(tj. przyjęta w pierwszym dniu obliczania)
indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80, WIG i WIG-PL wynosi
1000, a subindeksów sektorowych – 1.279,56 (z wyjątkiem
WIG-Media, którego wartość bazowa wynosi 2.663,62,
WIG-Deweloperzy, którego wartość bazowa wynosi 6.543,82,
indeksu WIG-Paliwa, którego wartość bazowa wynosi
3.560,08 oraz indeksu WIG-Chemia, którego wartość bazowa
wynosi 3.836,10).
(poprzednio MIDWIG) – indeks cenowy, ciągły,
obejmujący 40 średnich – pod względem wartości rynkowej
w wolnym obrocie oraz płynności – spółek. Również pełni
funkcję instrumentu bazowego dla pochodnych. Obliczany
od 31 grudnia 1998 roku.
Kryteria bazowe umożliwiające spółce wejście do indeksów
giełdowych są następujące:
co najmniej 10% akcji w wolnym obrocie,
wartość akcji w wolnym obrocie co najmniej 1 mln euro,
spółka nie może być oznaczona w sposób szczególny
zgodnie z zasadami GPW
spółka nie została zakwalifikowana do segmentów
MINUS5 i LISTY ALERTÓW oraz do Strefy Niższej
Płynności.
– oraz
szczegółowe metody obliczania indeksów – można znaleźć
na stronie www.gpw.pl
– przeliczany w celu utrzymywania ciągłości warto-
ści indeksów po przeprowadzeniu kolejnych zmian w składzie
indeksów.
(poprzednio WIRR) – indeks cenowy, ciągły,
obejmujący 80 mniejszych – pod względem wartości rynko-
wej w wolnym obrocie oraz płynności – spółek. Obliczany
jest od 31 grudnia 1994 roku.
Korektor
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Wartość bazowa
Bazowe wartości portfeli poszczególnych indeksów
680642069.008.png 680642069.001.png 680642069.002.png 680642069.003.png 680642069.004.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin