Obligacje_korporacyjne_na_Catalyst_.pdf

(1584 KB) Pobierz
okladka_flatten separ.cdr
ije rrje a ru TT
208788539.005.png 208788539.006.png 208788539.007.png
Obligacje KORPORacYjNe
na rynku CaTaLyST
208788539.008.png 208788539.001.png 208788539.002.png
Wydawca:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
tel. (22) 628 32 32
fax (22) 537 77 90
www.gpw.pl
Autor: Sebastian Huczek
Opracowanie graiczne, skład i druk: Wydawnictwo ART
www.artgroup.pl
Copyright by Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Warszawa, październik 2009
ISBN 978-83-60510-70-9
Oicjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
SPiS TReSci
kto mo¿e emitowaæ obligacje?
6
Jakie s¹ rodzaje obligacji
i jak je wprowadziæ na rynek Catalyst
6
Dlaczego obligacje?
8
Dlaczego Catalyst?
9
Jak wyemitowaæ obligacje?
Prace przygotowawcze
uchwa³a
Plasowanie emisji
10
10
11
12
Przeprowadzenie oferty sprzeda¿y
z wykorzystaniem systemu gie"dowego
korzyœci
Procedura
14
14
15
rejestracja w kDPW
17
Jak wprowadziæ obligacje na rynek Catalyst?
17
raport o emitencie – jak napisaæ?
18
Dokument informacyjny – jak napisaæ?
Opis czynników ryzyka
Opis emisji
Opis emitenta
Sprawozdania finansowe
Jak napisaæ dobry Dokument Informacyjny
18
19
19
19
20
20
Jakie obowi¹zki spoczywaj¹ na emitencie?
21
Jak poprawnie realizowaæ
obowi¹zki informacyjne?
21
Ile kosztuje wprowadzenie obligacji
na rynek Catalyst?
22
208788539.003.png 208788539.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin