Zgromadzeni na modlitwie.pdf

(92 KB) Pobierz
86372054 UNPDF
Zgromadzeni na modlitwie
G
C D
G
Ref. Zgro-ma -
dze - ni na mod - lit - wie z Pa-nem
swym, w Wie-czer-
� � � �
D
D 7
G e
ni-ku, jak �wi�-ty Piotr i
Jan. Ce-leb -
ruj-my ta-jem-ni-c� wia-ry
wraz, siej-my
D 7
1
G
2 G
mi-�o�� i na-dzie-j� wo-kó�
nas. Ce-leb
nas.
G
� � � �
D
G
� �
� � � � �
1. O nasz
Pa- nie i Zba-wi-cie-lu
�wia-ta, Two-ja
�as-ka nam po-ma-ga w �y-cie
D
� �
H 7
e
� �
i��. Nie-chaj
S�o - wo Twe Bos-kie nas u -
mac - nia, a Stó�
C
� �
A 7
D
� �
a D 7
G
Chle - ba pok-rze-pia cia-�o
md�e, a� uj-rzy-my Oj-ca
dom.
2. Oczy��, Duchu, me serce szukaj�ce,
O�wie� rozum i rozja�nij moj� my�l.
Swoim �wiat�em sumienie moje kszta�tuj,
Bym w�ród braci i sióstr �wiadectwo niós�-
O to teraz prosz� Ci�.
3. Rozpal mi�o�� w mym sercu, Duchu �wi�ty,
Aby bracia ze mn� razem chcieli i��,
Tworzy� now� kultur��wi�tych ludzi,
Którzy �wiat opromieni� blaskiem �ask-
Drog�, prawd�,�yciem Twym.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Opracowanie własne
e
a
C 6
e
G
86372054.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin