Błogosławiona Dziewico.pdf

(140 KB) Pobierz
33841128 UNPDF
Błogosławiona Dziewico
! " # $
G
C
s!.: M. Debaisieux
t!um. ks. S. Ziemia%ski
m.: J. Littleton
&
&
&
&
&
& &
&
&
&
&
& &
' (
Ref. B!o go s!a wio na Dzie wi co
- - - - - -
nad dzie wi ca mi,
- - -
! " &
a
D 7
&
&
& &
&
&
&
&
&
&
' (
&
&
Bo ga ro dzi co ze wszyst kich
- - - -
- - - -
ma tek wy bra na,
! "
h e
) & ) & &
) & ) & ) & & & ' (
e
&
&
2
D
&
(
&
(
) &
2
& &
&
Mat ko Chrystu sa
- - -
i Matko lu dzi,
- -
daj nam Twe go Sy na,
- -
! "
h e a
&
&
&
# *
& G
Fine
&
&
G
&
&
&
) &
2
2
+
) & ) & ) &
&
(
(
daj nam Twe go Sy
- -
na.
1. Spo "ród
-
wszy stkich nie wiast na
- -
, & &
! "
h
) & ) & &
e C
&
D
C
& & & & & &
) & &
&
& &
(
&
(
"wie cie Pan Ci#
-
wy bra! dla
-
sie bie, by na
-
wie ki roz b!y s!o na
- - -
! " & &
e
&
&
&
g
D 7
D.C. al Fine
- &
) &
) & &
(
zie mi
-
Bo $e
-
"wia t!o:
-
Twój
Syn.
2. Niby &ród!o wody najczystszej, sp!ywa !aska na Ciebie,
Bóg ukocha! Ci# czu!' mi!o"ci', Zbawc# przez Ciebie da!.
3. W Twoim sercu nie ma przeszkody, by w nim mi!o"( rozkwit!a,
Bo$a mi!o"( sprawi!a, $e w Tobie cud wcielenia si# sta!.
4. Ca!y wszech"wiat wpatruje si# w Ciebie, wielbi'c Syna Twojego,
Dzi#ki Tobie w"ród ludu swojego chcia! zamieszka( sam Bóg.
5. Pielgrzymujesz wraz z nami po "wiecie, budzisz w sercach nadziej#,
Po"ród krzy$y i !ez b'd& nam Matk', Syna Twego nam daj.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Żródło: „Exsultate Deo” nr 599. Wyd 9
Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004
a D
a
33841128.001.png 33841128.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin