Saw.VI.CAM.XviD-GUERiLLA.txt

(37 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{141}{232}Synchro do wersji:|Saw.VI.CAM.XVID-PrisM
{248}{349}T�umaczenie:|zipo87
{355}{456}Poprawki:|neo210
{2206}{2267}Ratunku!
{2374}{2418}Eddie!
{2422}{2442}Co?
{2446}{2490}Eddie, obud� si�!
{2494}{2537}Nie ruszaj si�!
{2541}{2609}Cokolwiek zrobisz, tylko nie pochylaj si� do przodu.
{2613}{2683}Co si� dzieje?
{2829}{2886}Witam.
{2901}{2969}Chc� zagra� w gr�...
{2973}{3041}Urz�dzenia na g�owie - s� oneniejako symboliczne,
{3045}{3089}S� zwi�zanie z pewnymi rzeczami|i tym �e w swej pracy powinni�cie zrobi� co� dla innych.
{3093}{3137}Znali�cie cen� tych os�b.
{3141}{3209}I ich mo�liwo�ci finansowe.
{3213}{3257}Oni cz�sto was o co� prosz� i cz�sto te� daj�.
{3261}{3305}Wi�cej ni� mog� sobie pozwoli�.
{3309}{3377}Jeste�cie na co dzie� drapie�nikami.
{3381}{3449}Ale dzisiaj, stajecie si� ofiar�.
{3453}{3473}I dzi� trzeba "da�"|sw�j kawa� mi�sa w ofierze.
{3477}{3544}- I to w takiej ilo�ci jak trzeba.|- To twoja wina!
{3548}{3616}To jest droga do waszej|wolno�ci.
{3620}{3712}Jednak tylko jedno z was|b�dzie mog�o i�� wolno.
{3716}{3808}Narz�dzia|waszego ostatecznego po�wi�cenia znajduj� si� przed wami.
{3812}{3880}B�dzie to ofiara z cia�a.
{3884}{3962}Znajd�cie narz�dzia.
{3980}{4073}�pieszcie si�, macie 60 sekund.
{4100}{4201}Kto z was dostarczy wi�cej|mi�sa?
{4220}{4327}Czy uratuje wroga|czy swoja g�ow�?
{4436}{4513}Wyb�r nale�y do was.
{4795}{4882}Nie umr� za ciebie dziwko!
{8152}{8211}.:: PI�A VI ::.
{8368}{8459}Agencie specjalny Strahm.
{8464}{8507}Nigdy nie nauczy�e� si� mi ufa�.
{8511}{8631}Czy ten pok�j stanie si� twoim ostatecznym grobem?
{8655}{8771}Czy Twoje cia�o nie zostanie znalezione, wszelki �lad po tobie zaginie?
{8775}{8846}Dokonaj wyboru!
{10765}{10839}To niemo�liwe.
{10957}{10977}Cze��, kochanie.
{10981}{11049}Dobrze, s�uchaj, jest mi|bardzo przykro.
{11053}{11121}Ale nie mog� nic na to poradzi�.
{11125}{11169}Wyjd� dzi� z pracy z op�nieniem.
{11173}{11217}Mam do zrobienia|pewne prawnicze sprawy.
{11221}{11321}I zajm� mi one|reszt� popo�udnia.
{11365}{11486}Wiem �e to twoje urodziny. Nadrobi� to, obiecuj� Ci.
{11556}{11621}Kocham Ci�.
{11652}{11720}- O czym to rozmawiali�my?|- M�wili�my o twoim depozycie.
{11724}{11816}Nie martw si�, Debby.|M�j Adwokat pracuje nad tym.
{11820}{11864}On powie mi co mam m�wi�.
{11868}{11936}Nie martwi� si� tym ale jako prawnik firmy.
{11940}{12008}Mam z tym zwi�zek|Moje problemy zwi�zane z tym si� ci�gn�.
{12012}{12056}Wi�c co z przygotowaniem depozytu?
{12060}{12128}- Jezu!|- Pami�tasz umowe z cz�owiekiem o nazwisku Abbet Hill?
{12132}{12200}Willim mam wiadomo��.
{12204}{12272}Odbierz wiadomo�� Addy.|porozmawiam o tym w tym tygodniu.
{12276}{12344}Mo�e.M�w dalej
{12348}{12416}Gdy rada poprosi o papiery pana Abbeta, co mam odpowiedzie�?
{12420}{12535}Twoja odpowiedz b�dzie taka �e jako vice prezes.
{12539}{12559}Moim obowi�zkiem jest.
{12563}{12607}Aby sprawdzi� ka�d� zawieszon� umow�.
{12611}{12679}Faktycznie, pan Abbet by� tylko naszym klientem, ale mieli�my podstawy by tak zrobi�.
{12683}{12767}Odm�wiono dalszej umowy.
{12779}{12823}Nie rozumiem.
{12827}{12895}By�em w tej firmie|ubezpieczony od ponad 10 lat.
{12899}{12967}Wiemy tym Harold, ale niestety|Po przeanalizowaniu Twojego wniosku.
{12971}{13039}Nie mo�na potwierdzi� twojego|poprzedniego stanu zdrowia.
{13043}{13135}Jakiego stanu?|Nie by�o przecie� stanu, by�em zdrowy.
{13139}{13231}To jest napisane tutaj, �e mia�e� agencje poinformowa� w aplikacji|o zabiegach dentystycznych.
{13235}{13279}To absurd.|Ja mam chorob� serca!
{13283}{13327}To nie ma nic wsp�lnego z|tamtym zabiegiem
{13331}{13375}- Mia�em go przecie� 13 lat temu.|- Wszelkie zabiegi dentystyczne.
{13379}{13423}Pozostawiaj� blizny i maj� skutki.
{13427}{13494}Leczenie trwa|powodowa� to mo�e choroby dzi�se�,
{13498}{13542}A to w rezultacie mo�e powodowa�|uszkodzenia serca.
{13546}{13634}Wiesz co.|Jeste� morderc�.
{13666}{13734}Jeste� pieprzonym morderc�.
{13738}{13830}P�aci�em 10 lat|dmucha�em na zimno, by�em zdrowy.
{13834}{13926}A teraz jestem chory.|I odm�wiono mi pokrycia koszt�w leczenia?
{13930}{13998}- Mam rodzin�!|- To s� zasady, Harold.
{14002}{14118}Przepraszam, ale to twoje dzia�ania|spowodowa�y taki stan rzeczy.
{14122}{14238}Skazujesz mnie na �mier�.|Teraz, kto zap�aci rachunek za moje leczenie?
{14242}{14313}B�d� przekl�ty!
{14338}{14406}Ja te� mam rodzin�, wi�c nie mog�,|nie mog� ci�gn�� z�ych um�w.
{14410}{14478}Facet k�ama�, kiedy|przygotowali�my jego aplikacje do ubezpieczenia.
{14482}{14525}- Uwa�aj, Will.|- Co?
{14529}{14645}Czy my�lisz, �e on zrobi� to|umy�lnie, celowo?
{14649}{14741}Nie jest moj� prac� wiedzie� kto ma jakie intencje,
{14745}{14789}To by� m�j obowi�zek, aby sprawdzi�|i by� precyzyjnym.
{14793}{14837}Ka�dy uwa�a nas|za z�ych ch�opc�w.
{14841}{14909}Nikt nie wspomina jednak o milionach|kt�rymi pomagamy ludziom ka�dego roku.
{14913}{14957}Par� incydent�w,|lub miliony dolar�w.
{14961}{15029}Wyrozumia�o�� na niedom�wienia naszych klient�w.
{15033}{15053}Czy darmowe kliniki.
{15057}{15125}Kr�tkie odpowiedzi, Will.|Kr�tkie odpowiedzi.
{15129}{15197}W�a�cicielem May Cunstritute by� seryjny morderca.
{15201}{15294}John Kramer, �ledztwo trwa.
{15345}{15461}Jeszcze jedno pytanie.|Kto znalaz� ten b��d?
{15488}{15556}Praca zespo�owa.
{15560}{15580}Je�li jest luka w aplikacji.
{15584}{15652}Ta sz�stka j� znajdzie.
{15656}{15724}- Szefie, czekaj� w sali konferencyjnej.|- Dobrze.
{15728}{15795}Jak dzisiaj?
{15848}{16027}Znalaz�em dwie aplikacje klient�w-praktyczna umowa i klient nie przyzna� sie do wszystkiego.
{16040}{16132}Uda�o ci sie znowu bystrzachu. Wr�c� za kilka godzin.
{16136}{16213}Dobrego dnia, Hank.
{16232}{16324}Kto dostarczy wi�cej Mi�sa by uratowa� �ycie?
{16328}{16416}Nie umr� dla ciebie dziwko!
{16663}{16718}Tak?
{16735}{16813}Zaraz b�d� w drodze.
{17119}{17163}- Co si� dzieje?|- Federalne biuro.
{17167}{17329}Poprosili o ciebie w sprawie morderstw, jest co� nowego do zobaczenia wkr�tce.
{17502}{17546}Erickson!
{17550}{17618}Sk�d wiedzia�e� �e nadal zajmuje si� ta spraw� i gdzie mnie zasta�? Odci�gasz mnie od pracy?
{17622}{17762}Znaleziono jakie� wyj�tki odcisk�w palc�w|znalezionych na miejscu przest�pstwa Jigsawa.
{17766}{17834}Sp�jrz na to.
{17862}{17930}Znale�li�my ich wiele.
{17934}{18002}- Co� ustali�e�?|- Tak
{18006}{18074}To odciski Petera Strahma.
{18078}{18146}Gdy odkry�em, �e to on zamkn�� ich w celach.
{18150}{18242}Mia�em by� bardziej ostro�ny,|ale nie spodziewa�em si� tego.
{18246}{18314}- Nie Peter Strahm.|- Wszyscy byli�my zaskoczeni.
{18318}{18385}Tak, ale...
{18414}{18505}Jest jednak co� o czym on nie wiedzia�.
{18509}{18577}P�jd� za Mn�.
{18701}{18760}Lizzie.
{18821}{18865}Detective Parkman.
{18869}{18927}Perez?
{18989}{19081}To by�a moja decyzja, detektywie.|Wiedzia�em, �e Jigsaw nie dzia�a sam.
{19085}{19153}Ale nawet ja nie wiedzia�em, na pewno|Kto mu pomoga.
{19157}{19177}Nie mog�em zapewni� jej ochrony, wiec ukryli�my �e prze�y�a.
{19181}{19278}Tak, wierzyli�my|�e on nie �yje.
{19349}{19393}Co jeszcze ukrywasz przede mn�?
{19397}{19465}Wiemy, �e agent Strahm porwa�|pi�� os�b w bran�y nieruchomo�ci.
{19469}{19536}Ofiary...|Erickson i John uznali ze trzeba ich ukara�.
{19540}{19608}- Sk�d wiesz?|- Strahm bada� spraw� po tym po�arze budynk�w.
{19612}{19680}On powiedzia�, �e wszystkie pi�� os�b|mo�e by� skazanych, ale pewnie nic by im nie grozi�o.
{19684}{19728}Ale potem kilku �wiadk�w po�aru|nagle zacz�o znika�.
{19732}{19776}Jeszcze ich nie zdarzy� oskar�y�.
{19780}{19824}Strahm nie chcia� pozwoli� im uciec.
{19828}{19896}Wi�c umie�ci� ich w pu�apkach, a|masakra by�a jedynym sposobem na kar� i pozbycie si� ich.
{19900}{19944}Wi�c co to by�o?|Rewan�?
{19948}{20026}Nazwij to jak chcesz.
{20140}{20208}Chc� by�my pracowali razem.
{20212}{20280}Pozwolile� mi wierzy� �e nie �yje i chcesz bym z ni� pracowa�?
{20284}{20352}Od teraz b�dziemy pracowa� razem detektywie.
{20356}{20424}Od teraz to co wiemy my wiesz i ty-tak pozostanie.
{20428}{20499}czy to uczciwe?
{20667}{20711}Detective Parkman mog� prosi� o kr�tkie o�wiadczenie?
{20715}{20783}Pani Pamela Jenkins.
{20787}{20927}- Po prostu potwierd�my fakty, detektywie.|- Co stwierdzi�? John Kramer.
{20931}{20999}Je�li chce pan z�o�y� o�wiadczenie...|chcia�bym napisa� o tym artyku�.
{21003}{21071}Lepiej niech si� Pani postara o lepsz� histori� ja nic nie powiem.
{21075}{21095}To jest moim obowi�zkiem.
{21099}{21143}A teraz przepraszam.
{21147}{21239}Wiem wi�cej o Johnie Kramerze ni� Pan my�li detektywie.
{21243}{21335}- W�tpi�.|- Kobieta Kramera dosta�a od niego tajemnicze pud�o.
{21339}{21407}- Wiesz o tym?|- Mo�e tak, mo�e nie.
{21411}{21478}- Sk�d to wiesz?|- Z raportu.
{21482}{21502}To jest upubliczniony plik.
{21506}{21574}Czego naprawd� chcesz?
{21578}{21598}Chc� Jill Tucker.
{21602}{21694}Pom� mi dosta� si� do niej|a ja b�de d��y� do sensacji i mo�e pomog�.
{21698}{21760}Naprawd�?
{21770}{21857}Zobaczmy, co mo�na zrobi�.
{22082}{22150}Nie wiem, jak tam si� znalaz�am.
{22154}{22232}Otwieram oczy i...
{22250}{22270}On mi to zrobi�.
{22274}{22329}Kto?
{22346}{22390}Jigsaw.
{22394}{22438}Obci�� ci rami�.
{22442}{22522}Sama to zrobi�am, sama.
{22537}{22557}Ale zmusi� mnie do tego. Nie mia�am wyboru.
{22561}{22626}A dlaczego?
{22633}{22741}Bo to co ja|i Eddie robili�my by�o z�e.
{22777}{22865}Niszczyli�my ludzkie �ycia.
{22945}{23013}Chcia� nas nauczy�.
{23017}{23094}A ty si� nauczy�a�?
{23113}{23190}Co? Sp�jrz na mnie!
{23209}{23253}Popatrz na moje rami�.
{23257}{23301}Czego mia�am nauczy� si� z tym?
{23305}{23373}Sp�jrz na moje rami�!
{23377}{23445}Co?|Czego to uczy?
{23449}{23520}Sp�jrz na mnie!
{23640}{23705}Hi Gillian!
{23976}{24054}Po�o�� to gdzie� tu.
{24072}{24164}Sp�jrz na nas.|Jeste�my tak� szcz�liw� rodzink�.
{24168}{24275}K...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin