Organizacja i architektura systemu komputerowego - W. Stallings.pdf

(16665 KB) Pobierz
34854892 UNPDF
34854892.051.png
WILLIAM STALLINGS
ORGANIZACJA
I ARCHITEKTURA
SYSTEMU
KOMPUTEROWEGO
Projektowanie
systemu
a jego wydajność
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne • Warszawa
34854892.059.png 34854892.060.png 34854892.061.png
Dane o oryginale:
William Stallings
Computer Organization and Architecture
Design tor Pcrformance
Fourlh Edllion
Translation copyright © 2000
hy Wydawnictwa Naukowo-Technic/.iie
Computer Organizution and Architecture by William Stallings
Copyright© 1996
Ali Rights Reserved
PubJishcd by a r ran gemem with ihe odginał publisher,
1'renticc Hali, Inc., a Sirnon & Schuslcr Oimpany
Redaktor Izabela Ewa Mika
S/AS
Okładkę i strony tytułowe projektował Andrzej Pilich
Skład i łamanie Krzysztof Niedzióika & Sp.
Korekta Zespół
Podręcznik akademicki dotowany przez Ministerstwo fklukacji Narodowej
© Copyright for tlić Polish cdilion by Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Wars/awa 21X10
Ali Riglits Rcscrvcd
Pnnted in Poland
Utwór vi całości ani we iragmcnladi nie mo/e być powielany ani rtwpows/echniany
/a [łomocą ur/^d/eń cloklronicznyth, mcehsiiuciiiych, kopiujący cli, iiiigryv\Jijącyd) i innych
licz pisemnej /.gi«ly posiadacza praw auuirskich.
,, , ,
Politechnik
Strona WWW: www.wnt.com.pl
ISBN 83-204-2517-4
Adres poc/ty elektronicznej: wniCtópol.pl
Bibliotsk
34854892.001.png 34854892.002.png 34854892.003.png 34854892.004.png 34854892.005.png 34854892.006.png 34854892.007.png 34854892.008.png 34854892.009.png 34854892.010.png 34854892.011.png 34854892.012.png 34854892.013.png 34854892.014.png 34854892.015.png 34854892.016.png 34854892.017.png 34854892.018.png 34854892.019.png 34854892.020.png 34854892.021.png 34854892.022.png 34854892.023.png 34854892.024.png 34854892.025.png 34854892.026.png 34854892.027.png 34854892.028.png 34854892.029.png 34854892.030.png 34854892.031.png 34854892.032.png 34854892.033.png 34854892.034.png 34854892.035.png 34854892.036.png 34854892.037.png 34854892.038.png 34854892.039.png 34854892.040.png 34854892.041.png 34854892.042.png 34854892.043.png 34854892.044.png 34854892.045.png 34854892.046.png 34854892.047.png
Mojej kochającej żonie, Tricii
34854892.048.png 34854892.049.png
Spis treści
Przedmowa
11
CZĘŚĆ I
PRZEGLĄD
17
Rozdział l Wstęp
19
l. l
Organizacja i architektura 19
1.2
Struktura i działanie 21
1.3
Zawartość książki 28
Rozdział 2 Ewolucja i wydajność komputerów 32
2.1
Krótka historia komputerów 32
2.2
Projektowanie zorientowane na wydajność 55
2.3
Ewolucja procesorów Pentium i PowerPC 60
2.4
Polecana literatura 64
2.5
Problemy do rozwiązania 64
CZĘŚĆ II
SYSTEM KOMPUTEROWY
67
Rozdział 3 Magistrale systemowe 69
3.1 Zespoły komputera 69
3.2 Działanie komputera 72
3.3 Struktury połączeń 87
3.4 Połączenia magistralowe 89
3.5 Magistrala PCI 99
3.6 Magistrala Futurebus+ 109
3.7 Polecana literatura 121
3.8 Problemy do rozwiązania 121
Dodatek 3A Wykresy przebiegów czasowych 125
Rozdział 4 Pamięć wewnętrzna
127
4.1
Przegląd systemów pamięci komputerowych 127
4.2
Półprzewodnikowa pamięć główna 136
4.3
Pamięć podręczna 151
4.4
Złożona organizacja pamięci DRAM 174
34854892.050.png 34854892.052.png 34854892.053.png 34854892.054.png 34854892.055.png 34854892.056.png 34854892.057.png 34854892.058.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin