Szkoła duchowości.pdf

(57 KB) Pobierz
oredzie65-2007.p65
16
Orędzie Miłosierdzia
W SZKOLE
ŚWIĘTEJ
SIOSTRY
FAUSTYNY
SZKOŁA
DUCHOWOŚCI
Pojęcie „szkoły” kojarzy się przede wszyst-
kim z różnymi stopniami edukacji: ze szkolnic-
twem podstawowym, średnim i wyższym. Tym-
czasem pojęcie to – jak się okazuje – funkcjo-
nuje także w teologii. I tutaj są pewne stopnie
„edukacji”, gdyż mówi się o: duchowości po-
szczególnych świętych, o duchowości danej epo-
ki, o kierunkach i o szkołach. W tej hierarchii
na szczycie są właśnie szkoły duchowości, które
odgrywają największą rolę w życiu chrześcijan.
Ktoś porównał je do morskich fal. Gdy płynący
okręt odkryje prąd fal i płynie z ich nurtem (nie
po jego obrzeżach), to szybko i bezpiecznie do-
ciera do celu. Podobnie chrześcijanin, który ko-
rzysta z odpowiedniej dla siebie szkoły ducho-
wości: swobodnie i szybko postępuje w dosko-
nałości, na drodze zjednoczenia z Bogiem.
Aby dobrze zrozumieć, czym jest „szkoła
duchowości” św. Siostry Faustyny i w czym prze-
jawia się jej oryginalność, trzeba wyjaśnić jesz-
cze samo pojęcie „duchowości”. Najprościej mó-
wiąc, termin ten odnosi się do tej nadprzyro-
dzonej rzeczywistości, jaka istnieje w relacji: Bóg
człowiek. Składa się na nią wszystko, co tworzy
tę rzeczywistość, a więc: obraz Boga i wynikają-
cy z tego obraz świata, nasze osobowe, głęboko
indywidualne odniesienie do Boga, sposób,
w jaki z Nim rozmawiamy, w jaki o Nim mówi-
my. To także praktyki duchowe, modlitewne
i ascetyczne, po które sięgamy, by się z Nim po-
łączyć. To wszystko sprawia, że można mówić
o wielu duchowościach. O wielu w takim sen-
sie, że istnieje wiele różnych sposobów na reali-
zowanie jednej wspólnej duchowości chrześci-
jańskiej. Można nawet powiedzieć, że w związ-
ku z tym tak naprawdę istnieje tyle duchowości,
ilu jest ludzi na ziemi. Ktoś trafnie porównał
duchowość chrześcijańską do światła słoneczne-
go: jest jedno, ale padając na różne przedmioty
odbija się od nich różnymi barwami.
W historii Kościoła spostrzegamy, że Bóg
obdarza pewnych ludzi szczególną łaską specy-
ficznego rozumienia Ewangelii, jakąś umiejętnoś-
cią wydobywania z niej na nowo rzeczy starych
i nowego zachwytu nad tekstem, który przecież
skądinąd jest dobrze znany. Ludzie ci zdoby-
wają pewne duchowe doświadczenie, które jest
tak wyjątkowe i oryginalne, że odbija się na ich
całym życiu i tworzy ich własną, specyficzną dro-
gę ku świętości. Tych ludzi teologia nazywa „fun-
datorami”. Ich doświadczenie duchowe staje się
z czasem coraz wyraźniej własnością Kościoła,
ponieważ pojawiają się ludzie, którzy się z tym
doświadczeniem identyfikują, wchodzą na tę
samą drogę świętości, pragną używać podobnych
środków, by dojść do zjednoczenia z Bogiem.
Dziedzictwo fundatora przeżywa więc rozwój iloś-
ciowy , a z czasem także jakościowy . Tak tworzy
się szkoła duchowości. Ma ona: założyciela, zwo-
lenników, którzy żyją jej założeniami, i doktry-
nę, która jest jej skarbem. Szkoły różnią się mię-
dzy sobą zasadniczo trzema elementami: mo-
delem świętości, proponowanymi środkami do
jej zdobycia i wskazówkami dotyczącymi życia
duchowego. Do wielkich szkół duchowości chrześ-
cijańskiej należą: szkoła augustiańska, benedyk-
tyńska, dominikańska, franciszkańska, karmeli-
tańska i ignacjańska, ale istnieje także wiele in-
nych, mniejszych szkół. Wielość form życia du-
chowego w Kościele jest zawsze przejawem nie-
www.faustyna.pl
98820664.001.png
styczeń, luty, marzec 2008
17
wyczerpalnego bogactwa Chrystusa, przejawia-
jącego się w sposobie naśladowania Go.
W przypadku św. Siostry Faustyny po raz
pierwszy określenia „szkoła duchowości” użył
abp Stanisław Nowak. Jest to w zupełności uza-
sadnione, ponieważ Siostra Faustyna zachwyci-
ła się na nowo starą prawdą biblijną: prawdą
o miłosierdziu Bożym i tę „starą” tajemnicę
– tajemnicę Bożego miłosierdzia – nazwała „no-
wym blaskiem dla Kościoła, choć od dawna
w nim spoczywającym”. Zachwyciła się nią tak
mocno, że prawda ta nabrała u niej charakteru
czynnika scalającego całe jej życie duchowe
i apostolskie. Była czymś, w czym można było
z powodzeniem streścić cały bogaty przekaz
Ewangelii, nie ujmując nic jego głębi. Ponadto
Siostra Faustyna zostawiła swym następcom wy-
raźny model świętości płynący z poznania tej
wielkiej tajemnicy wiary. Streszcza się on
w dwóch postawach: ufności względem Boga
i miłosierdziu względem człowieka. Środki do
osiągnięcia świętości, jakie proponuje Siostra
Faustyna, to nie tylko tradycyjne praktyki mod-
litewne i ascetyczne, ale także nowe formy kul-
tu Miłosierdzia Bożego: Święto Miłosierdzia, ob-
raz Chrystusa Miłosiernego, Koronka do Miło-
sierdzia Bożego i Godzina Miłosierdzia. To
wszystko sprawia, że mamy u niej do czynienia
z oryginalną kompilacją elementów życia reli-
gijnego, różną od tych, które do tej pory znała
historia duchowości. Wszystkie elementy ducho-
wości scala jedna wartość ewangeliczna, którą
jest tajemnica miłosierdzia Bożego. Ona jest
w centrum jej życia i działalności apostolskiej.
Oczywiście, w faustyniańskiej szkole ducho-
wości spotykamy także takie elementy, które wy-
stępują w innych szkołach duchowości. Należą
do nich: umiłowanie Kościoła, miłość do Eu-
charystii i nabożeństwo do Matki Bożej, przy
czym, oczywiście, wszystkie one mają u Siostry
Faustyny odpowiedni koloryt: są pojmowane jako
dar miłosierdzia Bożego. To jednak, co wyróż-
nia jej szkołę spośród innych, to centralne miejs-
ce tajemnicy Bożego miłosierdzia oraz wypły-
wająca z jej poznania i kontemplacji w codzien-
ności postawa ufności względem Boga i miło-
sierdzia świadczonego bliźnim.
Tak więc – sumując – człowiek, który utoż-
samia się ze szkołą duchowości Siostry Faustyny,
to człowiek przede wszystkim zachwycony tajem-
nicą miłosierdzia Bożego – tą, która objawiona
jest w Piśmie Świętym, ale i tą, która nieustannie
mu się objawia w jego codzienności, zwłaszcza
przez fakt niesamowitej bliskości Boga, mieszka-
jącego w jego sercu. Dalej, to człowiek, który tej
tajemnicy nie stawia poza swoim życiem, ale czyni
z niej oś swego życia, odniesienie dla wszystkich
swoich czynów i postaw. To nie jest dla niego
jakaś abstrakcja, interesujące zagadnienie teolo-
giczne czy filozoficzne, o którym można coś cie-
kawego napisać – to jego być albo nie być chrześ-
cijaninem . Miłosierdzie Boga jest dla niego miejs-
cem spotkania z Bogiem, źródłem zasilającym jego
codzienność, jego radość, ufność, to coś, co daje
mu siłę, by wstawać każdego dnia z nową nadzieją.
Charakterystyczne postawy takiego człowieka to:
ufność ku Bogu i miłosierdzie względem innych
ludzi, które są podstawową odpowiedzią, jaką on
daje Bogu, kiedy poznaje Jego niezgłębione mi-
łosierdzie. Ufność i miłosierdzie to dla niego nie
działanie od przypadku do przypadku, pojedyn-
cze akty w odpowiedzi na pojedyncze sytuacje,
ale to styl życia. Ktoś, kto podąża ku Bogu w szko-
le duchowości Siostry Faustyny, kocha Kościół
i znajduje w nim swoje miejsce w głoszeniu bo-
gactw miłosierdzia Bożego: czynem, słowem
i modlitwą. W tej drodze przewodniczką jest mu
Matka Miłosierdzia, która najlepiej poznała mi-
łosierdzie Boże, wie, ile ono kosztowało i jak wiel-
kie ono jest, i która najdoskonalej głosi je z po-
kolenia na pokolenie.
W szkole duchowości świętej Siostry Fausty-
ny pobiera nauki rzesza współczesnych nam lu-
dzi, którzy stawiają sobie za cel poznanie i uobec-
nianie w świecie tajemnicy miłosierdzia Bożego.
Proces nauczania i wychowania jest tu nie tylko
wysiłkiem człowieka, lecz także – i przede wszyst-
kim – dziełem łaski Bożej. To zachęcające dla tych,
którzy boją się chodzić do szkoły.
s. M. Małgorzata Kocik ZMBM
www.faustyna.pl
98820664.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin